Általános tudnivalók

I. Fizetés:

A beadvány elektronikus úton való benyújtása esetén az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének lehetőségét a 2014. évi LXXIII. számú, az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény teremtette meg azzal, hogy a kezdeti időszakban a Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illetékszámlára történő átutalás útján, illetve az IFP útján történő elektronikus fizetés választható lehetőségként kerül kialakításra.

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni. Az illeték és a közzétételi költségtérítés fizetési kötelezettség teljesítésének módja, az azzal összefüggő tájékoztatás az Országos Bírósági Hivatal honlapján kerül közzétételre, és a változásokra vonatkozó tájékoztatást azok bevezetése előtt legalább 8 nappal teszi közzé a Hivatal.

A csődeljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 50.000,-, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 30.000,-Ft.

A felszámolási eljárás illetéke jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén 80.000,-, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén: 30.000,-Ft. Mindkét eljárásban a benyújtott kifogás illetéke: 15.000,-Ft, az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés illetéke: 30.000,-Ft, nem érdemi végzés elleni fellebbezés illetéke: 7.000,-Ft, végzés elleni felülvizsgálat illetéke: 30.000,-Ft.

Az ideiglenes vagyonfelügyelő díja mindkét eljárásban jogi személyiség nélküli adós esetén: 200.000,-Ft + Áfa, jogi személyiséggel rendelkező adós esetén: 400.000,-Ft + Áfa.

A vagyonrendezési eljárás illetéke: 10.500,-Ft, vagyonrendezési eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke: 9.000,-Ft, vagyonrendezési eljárásban hozott végzés elleni felülvizsgálat illetéke: 25.000,-Ft.

A Cstv. 83/C. § szerinti eljárás illetéke: 10.000,-Ft, az eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke: 9.000,-Ft.

A közzétételi költségtérítés minden esetben 25.000,-Ft.

Papír alapon történő kérelem benyújtása esetén az eljárási illeték, illetve közzétételi díj megfizetésére kérjük ne az IM / IFP portálon keresztül történő elektronikus utat válassza, mivel a bíróságnak ilyen esetben nem áll majd rendelkezésére az az elektronikus állomány ('fizig'), amellyel a fizetés tényét hitelt érdemlően ellenőrizni tudja.

Menete:

1.) A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által üzemeltetett elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez (EFER) csatlakozott és az Igazságügyi Minisztérium (IM) által üzemeltetett Igazságügyi Fizetési Portál célja, hogy meghatározott igazságügyi ügycsoportokhoz tartozó fizetések intézéséhez fizetési felületet biztosítson. Előnye, hogy nem szükséges megvárni a banki tranzakció teljes megtörténtét, a bankszámla terhelésével a pénzügyi szolgáltató már kiadja a fizetés visszavonhatatlan megindítására vonatkozó ígérvényt, az ún. „fizetési ígérvényt”.

Az IM a https://fizetes.im.gov.hu honlapon lehetővé teszi, hogy a befizetésre az EFER segítségével, bankkártyával kerülhessen sor. Ebben az esetben az ügyfél a fizetést követően haladéktalanul hozzájuthat a fizetés megtörténtét igazoló fizetési ígérvényhez, amelyet a benyújtás során tud mellékelni.

Kérjük, a fizetés megkezdése előtt győződjön meg bankszolgáltatójánál, hogy bankkártyája az internetes fizetésre alkalmas-e.

Az oldal használatához következő böngészőverziókat támogatja a weboldal: Internet Explorer 10.0 +; Mozilla Firefox 30.0 + ; Google Chrome 35 +. A weboldal futtatásához a Javascript értelmező (alapértelmezett) bekapcsolt állapota szükséges a böngészőben.

Az ügyfélnek a fizetés megindításához ki kell választania a bal oldalon található legördülő lehetőségek közül a fizetendő eljárást és azt az intézményt, ahol az eljárást kezdeményezi, illetve az folyamatban van. A menüsorban megtalálható valamennyi Intézmény és a hozzájuk kapcsolódó ügyek („termékek”) listája.

A megjelenő oldalon ki kell töltenie a befizető, az eljárást kezdeményező és egyéb adatokat. (Természetes személy kezdeményező esetén az adószám kitöltetlen.) A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező! Kérjük, fokozottan ügyeljen e-mail címének pontos megadására, mivel erre a címre fog megérkezni az új fizetésről szóló értesítés.

A "Megjegyzés" rovat szabad szöveges mezőként került kialakításra, bár kitöltése kötelező, bármilyen adatot megadhat (adós, hitelező adatai), amely a befizetést még egyértelműbbé teszi.

Adatainak kitöltését követően a rendszer az OTP Bank Nyrt. internetes fizetési oldalára irányítja. A megjelenő fizetési felületen meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a bankkártya számát, lejárati dátumát, valamint a hozzá tartozó biztonsági kódot (majd tovább / jóváhagyás). A fizetési módok közül kizárólag az OTP VPOS választható. Sikeres fizetést követően ismét megjelennek a fizetés indításakor megadott adatok, valamint a fizetési ígérvény letölthetővé válik. (Ez egy digitálisan aláírt 'fizig' állomány. Fizetését az Ígérvény ellenőrzése menüpont alatt ellenőrizheti, kezdeti lépésként feltöltve a korábban lementett 'fizig' fájlt.

Fontos, hogy a 'fizig' állományt ne módosítsák, azon semmilyen átnevezést vagy konvertálást ne hajtsanak végre!

Ha a fizetés során hiba lépett fel, vagy a megadott bankkártya adatok nem megfelelőek, az oldalon hiba üzenet jelenik meg, ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a tranzakció végrehajtásához rendelkezik-e megfelelő fedezettel.

Az ígérvény az Általános nyomtatvány kitöltő alkalmazás / Adatok menü > Csatolmányok kezelése menüpontján keresztül tölthető fel (lásd: alább, IV. Csatolmányok)

Összeg visszaigénylése bírósági végzéssel történhet. Abban az esetben, ha a kérelmet - és hozzá csatolva a 'fizig' állományt – elektronikus úton benyújtották, a bíróság a visszaigényelhetőség tárgyában hozzá benyújtott kérelemre végzést hoz, és engedélyezi azt, feljogosítva ezzel az ügyfelet, hogy a végzést a NAV-hoz, illetve az IM Központosított bevételek beszedése célelszámolási számlájához - benyújtva a befizetett összeget visszakapja.

A 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (4) bekezdése szerint „ha az ügyfél anélkül fizetett illetéket, hogy eljárást kezdeményezett volna, a megfizetett illeték visszatérítése iránti kérelem az állami adóhatóságnak címezve annál a bíróságnál terjeszthető elő, melynek illetékbevételi számlájára az illetéket megfizették. A kérelemben meg kell jelölni az átutalás közlemény rovatában feltüntetett ügyszámot, a befizető nevét (elnevezését) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát, az illetékbevételi számla számát, az átutalással megterhelt számla számát, és a terhelés napját. A bíróság a kérelem megküldésével egyidejűleg az állami adóhatóságot tájékoztatja arról, hogy a kérelem alapján beazonosítható befizetés megtörtént-e, illetve arra hivatkozással indult-e eljárás. A bíróság által továbbított kérelem alapján az illeték visszatérítése ügyében az állami adóhatóság az adó-visszatérítés általános szabályai szerint jár el..”

2.) Az eljárási illeték megfizetése történhet átutalással az illetékes törvényszék Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illeték-befizetési számlaszámára (a számlaszámokról a törvényszékek honlapján tájékozódhat); az átutalás „közlemény” rovatában fel kell tüntetni azon adós nevét és cégjegyzékszámát, aki csődeljárást, vagy maga ellen felszámolási eljárást kezdeményez, vagy amely fizetésképtelenségének megállapítását kezdeményezik, valamint mindazon azonosításra szolgáló információt, amely a többszöri felhasználást kizárhatja. A kérelemhez, vagy azon esetekben, ahol eljárási illeték megfizetését kell igazolni, az irathoz az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat (azaz a netbank által megküldött számlatörténet átutalást tartalmazó tétel) elektronikus aláírással ellátott formátumát kell mellékelni.

A közzétételi díjat az Igazságügyi Minisztérium (Budapest) 10032000-01810039-00000000 számú számlájára kell megfizetni, és az irathoz mellékelni kell az átutalást igazoló, webservice által kiállított „terhelési értesítő” irat elektronikus aláírással ellátott formátumát. (lásd: alább, IV. Csatolmányok)

FELHÍVÁS!!! A vagyonrendezési eljárás illetékbefizetését törvényszéki (azaz nem cégbírósági!!) eljárási illeték-befizetési számlaszámára kell teljesíteni.

II. A kérelem:

A félnek a beadványt és mellékletét az előterjesztésre rendszeresített űrlapon kell előterjesztenie.

Bár az „általános nyomtatványkitöltő keretprogram (Ányk)” a normaszövegből kikerült, a gyakorlatban változatlanul ez alkalmazandó.

Az alkalmazandó űrlap használata közzétételének időpontjától kötelező. Az űrlap módosítását követően az ügyfél a lejárt nyomtatványon nem nyújthatja be kérelmét, az OBH az ilyen beadványt nem fogadja be, erről a felet hibaüzenettel értesíti. Hangsúlyozzuk tehát, hogy a nem rendszeresített űrlapon előterjesztett beadvány nem tekintendő joghatályosan benyújtottnak, tehát nem fűződnek majd hozzá benyújtásra vonatkozó anyagi és eljárásjogi határidők.

Az űrlapok letöltéséhez szükséges az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program telepítése (www.nav.gov.hu / nyomtatványkitöltő program / nyomtatványkitöltő program / tudnivalók), amely biztosítja a nyomtatványok kitöltésének, az azokhoz való elektronikus dokumentumok mellékletként való csatolásának lehetőségét.

Az ÁNYK program alkalmazásához JAVA futtatókörnyezet – jelenleg - legalább 1.8.0-as verziója szükséges. (Sikeres telepítés esetén lehet, hogy a számítógépen az ÁNYK program nem ezen a néven, hanem „AbevJava” név alatt fut.)

Ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ (Start menü / Számítógép vagy Sajátgép /Tulajdonságok).

Ha 32 bites operációs rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy annak verziószáma nem megfelelő, akkor kattintson a következő linkre: http://www.java.com/en/

Ha 64 bites operációs rendszert használ, felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor alapértelmezett módon a 64 bites környezetben is Java 32 bites változata fog települni, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni 64 bites operációs rendszer esetén a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról. Fontos, hogy a Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához.

Ha már van letelepített ÁNYK keretprogramja, kérjük, mindig ellenőrizze, hogy nem került-e újabb verziószámú keretprogram publikálásra. Amennyiben igen, frissítse az Általános Nyomtatványkitöltő programot!

Mindig tájékozódjon a www.nav.gov.hu / Nyomtatványkitöltő programok / Nyomtatványkitöltő programok alatt.

A keretprogramon túl változhatnak az ÁNYK nyomtatványok is. A változásról jelen honlapon, a formanyomtatványok menüpont alatt, a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal, valamint a közzétételt követő tizennégy napig az OBH figyelmeztetést tesz közzé.

Az ÁNYK nyomtatványokat elegendő egyszer telepíteni, és elegendő az ÁNYK program jelzése alapján telepíteni a frissített nyomtatványokat. Ehhez fontos, hogy be legyen állítva a nyomtatványok frissítésével kapcsolatos tájékoztató üzenet és a frissítések automatikus alkalmazása, valamint az ÁNYK elindításakor is legyen internetes elérés (ne csak kiküldésnél!). (Frissítés / Automatikus frissítések engedélyezése funkciónként és Tájékoztatás frissítések kereséséről checkboxok kipipálása). Ha a ÁNYK – az OBH tájékoztatásán túl -  is arra figyelmeztet, hogy újabb verzió érhető el adott nyomtatványból, frissíteni kell, hiszen a „lejárt” nyomtatványt a rendszer nem tudja értelmezni.

A már telepített ÁNYK verziót a Szerviz / Névjegy / Keretprogram verzió menüpont alatt tudjuk ellenőrizni.

III. Kérelem kitöltése:

Töltse le az alább – űrlapok / formanyomtatványok - feltüntetett ÁNYK nyomtatványok közül az Ön által beküldendő nyomtatványt. Amennyiben korábban sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött és kiválasztott nyomtatvány fájlra duplán kattintva elindul az űrlap telepítése. Itt a „Tovább” gombra háromszor, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány telepítését.

Következő lépésként nyissa meg az ÁNYK programot, és válassza az „Adatok”, „Új nyomtatvány” (vagy „fehér lapok” ikon) menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd kattintson a megnyitás gombra. (Már a 2.71-es verziószámú keretprogram lehetővé tette, hogy az információ mezőben már a nyomtatványok elnevezése is szerepeljen.)

Az adósságrendezési nyomtatványok APK, a csődeljárás nyomtatványai CSPK, csődeljárásban benyújtott kifogás CSPKH, a felszámolási eljárásban előterjesztendő beadványok FPK, ebben az eljárásban benyújtott kifogások FPKH, jog vagy tény törlésére vonatkozó nyomtatványok TPK, vagyonrendezési eljárásra vonatkozó nyomtatványok VPK megjelölés alatt találhatóak.

A D-01-es nyomtatvány adathordozón történő benyújtásra (lásd: alább, IV. Csatolmányok), a D-02-es nyomtatvány elsősorban másodfokon teljesítendő eljárási cselekményekre szolgál. Ez utóbbi nyomtatvány nem használható korlátlanul, csak akkor, ha adott eljárási cselekményre tipizált nyomtatványt nem talál.

Amennyiben valamely eljárási cselekményre dedikált nyomtatványt nem talál, általános nyomtatványként használja nyilatkozatai megtételére az Fpk-04-es Ányk-t. (Pl. adósértesítést, ill. adósi beadványt követően bíróság felhívására tett hitelezői nyilatkozat).

A Sablonok közül a kiválasztott sorra állva egy kattintással lehetőség nyílik – jelenleg csak – a jogi képviselő törzsadatainak átemelésére. Ehhez megelőzőleg az szükséges, hogy a „Szerviz / Törzsadatok / Új / Típus (lenyíló nyíl) / Jogi képviselő” kiválasztásával az adatokat rögzítsük.

Mindazokat a részeket kötelező kitöltenie, amelyek világoskék keretben vagy világoskék kiemeléssel szerepelnek, azonban az iratok lajstromozását, az érdemi munkavégzést nagymértékben segíti, ha a nyomtatványt értelemszerűen, teljes körűen kitölti. Kérjük, fokozottan figyeljen az ügyszám és a felek azonosító adatainak helyes kitöltésére. Vannak vagylagosan kötelezően töltendő adatok, amelyek nincsenek kékkel kiemelve, de kitöltés közben figyelmeztetés jelenik meg abban az esetben, ha egyik adatot sem, vagy mindkét adatot kitölti.

A nyomtatványon 2015. január 1. napjától hatályos ügyszámformátummal került az ügyszám meghatározásra: Ügytípus / Lajstromszám / Év. Amennyiben nyomtatványt 2015. január 1. napját megelőzően már folyamatban lévő eljárásban kíván benyújtani, az akkor hatályos ügyszámformátumból hagyja el a tanácsszámra utaló, valamint a megyekódra utaló két számjegyet azzal, hogy az ügytípus megjelölése és a „régi” lajstromszám / év változatlan marad. (Pl.: a 99.Fpk.01-09-98765 régi formátumú ügyszám a következő formátumban írandó be a nyomtatványba: 98765/2009.)

Az ÁNYK nyomtatványok A1-A2-A3 oldala (általános adatok első, második, harmadik oldal) formai szempontból kötött, felépítésük (ügycsoportonként) egyező, eltérést nem enged, ezért vannak olyan nyomtatványok, ahol adott blokk vagy sor inadekvát (pl. adós önmaga ellen kezdeményezett felszámolási eljárásában a külföldi hitelezőre vonatkozó adatkör).

Az általános oldalak multilaposak, a „+” gombbal hozzáadni, a „-” gombbal ugyanazon tartalmú lapból elvenni lehet.

Amennyiben a kérelmező természetes személy, szükséges ezt a checkboxban elhelyezett „X”-el jelölnie. Előbbi választása teszi kötelezővé vagy a „személy” adatainak, ellenkező esetben a „szervezet” adatainak kitöltését (ez tehát kiemelés nélkül is szükséges).

Általános oldalak:

A1:

Ha megfelelő perbeli állást nem talál (ilyen például folyamatban lévő eljárásban azon  hitelező, aki nem az eljárást kezdeményező hitelező), válassza az „egyéb” megjelölést.

Kezdő iratnak minősülő kérelem-nyomtatvány esetén az 1. oldalon nem talál ügyszámot, azonban az illetékes eljáró bíróságot a lenyíló értékek közül meg kell adnia. (Általános illetékesség: az adós kérelem benyújtása napján bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszék, lásd a tájékoztató 2. bekezdésében foglaltakra is figyelemmel.)

A „Beküldő adatai” alatt azon természetes személy adatait kell feltüntetnie, aki az ügyfélkapuval vagy perkapuval a kapcsolatot létesíti, az adott beadványt az informatikai rendszeren keresztül a bíróságnak ténylegesen megküldi (informatikai szempontból tehát nem feltétlenül azonos a kérelmező személyével, és nem az adott személy képviselője). Az itt szereplő adatoknak meg kell egyezniük az „Ügyfélkapu / Saját adatok” tartalmával, mert az informatikai rendszer a beküldőt viszontazonosítja.

A három beküldési csatorna – ügyfélkapu, perkapu és hivatali kapu – esetén helyenként eltér az elvárt, követendő „beküldési lépéssor” - erre alább, az V. Kérelem benyújtása pont alatt térünk ki -, ellenben működésükben közös, hogy a bíróság számára a „beküldő” kapcsolati kódja válik ismertté, a beadvány benyújtásáról az informatikai rendszer útján minden esetben ő kap automatikusan visszaigazolást. (lásd: Értesítések alpont)

Ügyfélkapu használata esetén felhívjuk tehát a figyelmet, hogy célszerű, ha a beküldő maga a jogi képviselő / eljárást kezdeményező fél, illetve a beküldő és kérelmező (képviselő) kapcsolata nem ad hoc (alkalmi) jellegű, azaz csupán a beküldésre szorítkozó.

Amennyiben a beküldő nem a képviselő (jogi, törvényes vagy szervezeti), illetve a természetes személy kérelmező, akkor a kérelem előterjesztése vonatkozásában minden esetben csatolni kell a kérelmező(k) részéről a beküldőnek teljes bizonyító erejű magánokirati formában adott meghatalmazást.

Emellett szem előtt kell tartani a Pp. 394/L. §-ában foglaltakat is, miszerint ha a képviselet ellátására jogszabály szerint több személy is jogosult, a keresetlevélhez, illetve az első elektronikus úton benyújtott beadványhoz csatolni kell valamennyi személy közös nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, hogy a keresetlevél, illetve a beadvány beküldése a benyújtó személy ügyfélkapujának igénybevételével történjen, illetve tudomásul veszi, hogy szabályszerű kézbesítésnek minősül a bírósági iratnak a benyújtó személy kézbesítési tárhelyére történő kézbesítése.

Perkapu használata esetén - az akár saját elektronikus aláírással, akár avdh-val aláírt -  beadvány beküldője lehet maga a jogi (törvényes vagy szervezeti) képviselő, de a beküldést végezheti más, a perkapu kezeléséhez jogosultként regisztrált természetes személy (ügyintéző) is, akinek ez esetben már nem releváns meghatalmazotti minősége, hiszen az „ügyintéző” eleve beküldésre meghatalmazott személy.

A2:

A „Jogi képviselet formája” lenyíló mezőben négy érték közül választhat: ügyvédi iroda, jogtanácsos, egyéb jogi képviselő, egyéni ügyvéd. Az ügyvédi iroda kiválasztását, majd az adott blokkba történt első leütést követően a lap közepét metsző rózsaszín mezőben automatikusan jelenik meg az „ügyintéző ügyvéd” érték, figyelmeztetve az adatok kitöltésére.

Fpk-24, A6-A7:

Az „Egyéb (nem számlán alapuló) követelés blokk vagylagosan választható az A7-es oldal „Követelés alapja (számla) mezőkkel, ez utóbbi oldal multilapos.

Ahol a nyomtatványban „Megfizetett összeg” kerül feltüntetésre, ellenben részteljesítés nem történt, hagyja kitöltetlen, vagy „0” érték beírásával. (Egy számlára vonatkozóan tehát megadja a számla számát, annak összegét, alatta, ha történt belőle teljesítés, fent mellette a számla esedékességének időpontját, alatta ugyanezen számla vonatkozásában a kamatfizetés kezdő időpontját és mértékét.)

A legújabb verzióban az összeg sorok tizedesvesszővel történő kialakítása már az EUR alapú követelések megfelelő megjelölését is lehetővé teszik.

Egyéb jellemzők:

Azon mezők, ahol a jobb felső sarok pirossal metszett, egy – bármilyen - beütés után lenyíló értékmezőből tesznek adatot, értéket választhatóvá („Q” beütésével a lenyílóba felvett összes érték kiválasztásra megtekinthető.). A zölddel metszett sarkú mezők kitöltése párban történik (irányítószám, település), a megadott vagy kiválasztott irányítószámnak megfelelő településnév TAB gombbal automatikusan betöltődik. Településnév megadása, kiválasztása esetén az irányítószám töltődik a TAB vagy listából választás után. A TAB gomb teszi lehetővé a következő mezőbe történő átlépést. Az üres mezőn állva megjelenik az elvárt, beírandó adat- / értékleírás.

Külföldi cím esetén ezt az erre szolgáló checkboxban jelezze! Ekkor a zölddel metszett sarkú mezők kitöltése már szabad szöveges, az „Ország” lenyíló értéklistás, a közterület típusa pedig kitöltetlensége esetére sem jelez hibát. A közterület típusát a közterület neve blokkban jelezze.

Azokban a boxokban, ahol az űrlap – esetleges ügyszám elírásának esetére felkészülve -  rákérdez az adós nevére és cégjegyzékszámára, ellenben az adós nem cégjegyzékszámmal rendelkező gazdasági társaság, a cégjegyzékszám értelemszerűen nem kitöltendő.

Ha az indoklásra, nyilatkozatokra nem elég a nyomtatvány biztosította hely, ott csak utaljon rá, hogy egyéb melléklet alatt csatolja azt.

Az ANYK-ba 4000 karaktert lehet beírni, ez hozzávetőleg 50 sor. Kérjük tehát, hogy a szabad szöveges mezőket addig írja, amíg a keretben az oldalcsúszka görgetése nélkül tudja ezt megoldani, egyébként a beírt tartalom nyomtatáskor elvész.

Mellékletek („M” lapok) alatt jelölje meg, hogy az ÁNYK - nyomtatványhoz milyen mellékleteket csatol.

Amennyiben végzett a nyomtatvány kitöltésével, a felső ikonsor 8., ”pipa” szimbólumával, vagy az „ellenőrzések” / „ellenőrzés” pont kiválasztásával végezheti el az ellenőrzést. A hibákra a nyomtatványkitöltő program kék pontos” felsorolással figyelmeztet, az adott sorra kétszer kattintva a hiányzó vagy hibás mezőhöz jutunk vissza.

A nyomtatványokat el lehet menteni, és célszerű azokat mentés előtt elnevezni. Az elmentett ÁNYK-k az AbevJava könyvtár / Mentések alatt találhatóak. (A mentések helyét mutatja az ÁNYK / Szerviz / Névjegy / Mentett bevallások helye.) A mentések alatt található állományok „Enyk” kiterjesztésűek, beküldésre azonban csak KR kiterjesztésű állomány alkalmas az alábbi könyvtárstruktúrából: AbevJava / eküldés / KR / küldendő.

IV. Csatolmányok:

Amennyiben mellékletet kíván csatolni, azt az „Adatok” / „Csatolmányok kezelése” menüpont alatt teheti meg, egyesével választva ki az Ön által csatolandó iratot, és a „Hozzáad” gombbal töltve fel azt. Ha elmulasztotta az iratot a következő csatolmánytípushoz megadni, a rendszer figyelmeztet, és nem engedi meg a nyomtatvány beküldését. Egy dokumentum csak egy csatolmánytípusként tölthető fel.

A 'fizig' fájloknak kötött helyük van: az EFER rendszeren keresztül megfizetett illeték az 1.1, a közzétételi díj megfizetését igazoló 'fizig' a 2.1 alá csatolható kizárólag, és nem kell, illetve nem is lehet elektronikusan aláírni.

Az átutalással történt megfizetést igazoló pdf. a 1.2, illetve 2.2 alá csatolandó, és elektronikus aláírást vagy avdh-s hitelesítést igényel.

A nyomtatványok „M” lapjain felsorolt csatolmányok a kérelem benyújtásához sorvezetőként szolgálnak (pl. Cspk-03 (1991. évi XLIX. tv 8. § (2)).

Amennyiben mellékletei listája teljes, az Ok gombbal véglegesítheti azt. (Ha más fájlnév alatt  kívánja elmenteni a kitöltött ÁNYK-t, mint az a számsor, amit a rendszer generál, mindenképpen a csatolmányok csatolása előtt tegye ezt meg, mert ha már a csatolások után mentjük más névre a nyomtatványt, a csatolmányok „elvesznek”. (Adatok / Nyomtatvány mentése másként (kék nyilas merevlemez ikon).

Abból a megfontolásból kiindulva, hogy előfordul, másik fél részére nem mindegyik melléklet kerül megküldésre (valamint figyelemmel a jövőbeni fejlesztési célokra is), nem célszerű, ha egyetlen fájl tartalmazza az összes mellékletet, még akkor sem, ha mindez technikailag lehetséges lenne. Tehát hiába kivitelezhető egyetlen pdf. fájlba szkennelni az összes csatolandó mellékletet, és azt aláírva az ÁNYK-ban egyetlen csatolmánytípushoz hozzárendelni, a bíróság ebben az esetben nem fogja tudni megküldésre bontani a fájlt. Kérelmük minden melléklete önálló csatolmányként, azaz önálló e-aktánként, az adott csatolmánytípus alá kerüljön beillesztésre.

Figyelni kell arra, hogy a nem megfelelő paraméterek szerinti szkennelés miatt kezelhetetlenül nagyra ne nőjenek a PDF-ek, a beadvány összesen ne haladja meg a 300 MB-ot, és egy csatolmány mérete nem haladhatja meg a 150 MB-ot! (A 300 MB méretkorlát „brutto”, azaz nem csak a csatolmányok, hanem maga a beadvány, valamint – avdh-val történő felülhitelesítés esetén – a csatolmányokhoz helyezett '.asic' fájlok is összeadódnak.)

Amennyiben a nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a kézbesítési rendszer általi 300 MB méretkorlátot meghaladja, a csatolni kívánt fájlok adathordozón is benyújthatók, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érdekelve van.

Az elektronikus adathordozón történő benyújtás tényét az egyes űrlapokon az erre szolgáló mezőben lehet jelezni. Ebben az esetben az űrlaphoz melléklet nem csatolható. A méretkorlátot meghaladó fájlok a D-01 számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.

(Az .”xcz készítése fizikai adathordozón történő benyújtáshoz” lehetőségét csak a „Kapcsolat a Perkapuval” menüpont kínálja fel, és csak sikeres avdh hitelesítést követően, azaz csak utána szürkül ki az alkalmazás.)

Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezéséről a 394/H. § (2) bekezdése alapján kapott feladási igazolásnak (lásd VI. Értesítések pont, második    bekezdés) az elektronikus úton kapcsolatot tartóhoz érkezését követő három  munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.  beérkezését követő három munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.

Figyelem, a D-01 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem     küldhető be, az kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!

A fél vagy képviselője köteles az adathordozón:

» minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni,

» köteles hivatkozni a beadvány kézbesítési rendszer útján kapott érkeztetési számára (lásd VI. Értesítések pont, második bekezdés). Kérjük tehát, hogy a D-01 számú nyomtatványon a főnyomtatvány ÜKM azonosító számát pontosan tüntessék fel, mert ellenkező esetben az adathordozón lévő fájlok és a főnyomtatvány összetartozása nem állapítható meg.

Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével kerül sor, az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

Az adathordozót a bíróság - az azon szereplő fájlok nyomtatása nélkül - postai úton kézbesíti a felek és képviselőik részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a befogadható mérethatárt el nem érő nagyságú, ellenben adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan. (394/M. § (2))

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-, CD-R+,
DVD-R-, DVD-R+, és USB PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.

Elektronikus aláírások:  

A Pp. 394/G § (5) alapján – összhangban a Pp. 196. § (1) f) pontjával - az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt és mellékletét minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátva, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesítve kell a kézbesítési rendszer útján megküldenie a bíróság részére.

Az elektronikus űrlaphoz pdf., a Microsec e-Szigno vagy NetLock MOKKA programok valamelyikének használatával elektronikusan aláírt és kezelt e-akta (tehát az így létrejött dosszie., es3., dossier. (etv., nsack. eak.) formátum), és'fizig' állományú melléklet csatolható.

Egyéb kiterjesztésű melléklet csatolását az ÁNYK nem engedélyezi. AVDH-val történt aláírás esetén a rendszer automatikusan 'asic.' kiterjesztésű fájlt csatol.

(Odt., valamint doc., docx formátum tehát kizárólag e-aktába beillesztve csatolható.)

Az ÁNYK-hoz – amennyiben a beküldés nem az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével, illetve nem a kizárólag perkapu biztosította külső aláírással történő hitelesítéssel történik - csatolni kell az adott ÁNYK kitöltött, ellenőrzött, hibamentes, kinyomtatott példányát, minden oldalán jogi, illetve amennyiben az szükséges, a törvényes képviselő(k) által is (cégszerűen) aláírva, PDF-formátumba beszkennelve, azt e-aktába helyezve, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírva, tekintettel arra, hogy a Pp. 394/G § (5) bekezdésében foglaltaknak (beadvány aláírása) eleget kell tenni.

Az AVDH:

„Ez a szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget biztosít a természetes személyek számára anélkül, hogy saját aláírói tanúsítvánnyal rendelkeznének”. Az alkalmazás „a felhasználó azonosítása és hitelesítése után létrehozza az aláírást a kijelölt dokumentumon, iraton és a személyt igazoló (lekérdezett) adatokon... ” (http://www.nisz.hu/szolgaltatasok/ekozig).

Összegezve tehát:

- Ha a beadványok mellékleteit külső aláírással látja el, és benyújtáshoz ügyfélkaput használ, akkor csatolja a kitöltött Ányk szkennelt pdf formátumát a fentebb leírtak szerint,

- vagy beadványát és mellékleteit az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás segítségével teszi elektronikusan hitelessé,

- vagy beadványát perkapu útján terjeszti be, a csatolmányokat és magát a nyomtatványt is külső aláírással ellátva (lásd: alább).

V. Kérelem benyújtása:

Amennyiben a kitöltéssel végzett, és a felugró ablak üres, azaz hibára nem figyelmeztet, a hivatali kapun kívül - amely a benyújtás során a Szeüsz R. 155/K. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a közigazgatási szervnek választható - két beküldési csatorna közül választhat. 

Az Ügyfélkapu (továbbiakban ÜKP):

Az ÁNYK programmal kitöltött nyomtatványok a bíróságok részére a www.magyarorszag.hu-n keresztül egyrészt beküldhetőek ÜKP segítségével. Ehhez az ükp használatát megelőzően rendelkeznie kell a felhasználónak az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételére és a személyes ügyfélkapu nyitására feljogosító regisztrációval, amelyet egy tetszés szerinti okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten lehet megszerezni. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációval, belépéssel, aktiválással és a használattal kapcsolatos részletes tudnivalók a www.magyarorszag.hu oldal / Ügyfélkapu alatt érhetők el. Az elektronikus ügyintézés kérdéseiben ügyfélkapuval kapcsolatos információt a Kormányzati Ügyfélvonal nyújt a 1818 számon.

Az ÜKP-n keresztül mind külsőleg aláírt, mind avdh-s beadvány benyújtható.

- I. ÜKP / külső aláírás: Amennyiben az aláírt csatolmányait és a visszaszkennelt Ányk-t a kitöltött nyomtatványához csatolta, válassza a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” - „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” menüpontot.

Az „Indulhat a nyomtatvány megjelölése?” elnevezésű felugró ablak legalsó sorában pipálja ki a „Nem kérem a nyomtatvány és a csatolmányok elektronikus hitelesítését.” checkbox-ot, majd nyomjon egy „Igen”-t és egy „Ok”-t, várja meg a „Titkosítás” végét és nyomjon ismét egy „Ok”-t.

Végezetül kattintson a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” - „Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpontra, majd adja meg az ügyfélkapus felhasználó nevét, jelszavát és lépjen a „Rendben” fülre.

A feltöltés az Ányk keretprogramon túl megvalósulhat az ügyfélkapuba történő belépést követő manuális feltöltéssel is: ehhez válassza a Személyes ügyfélkapu / Dokumentumfeltöltés / Egyszerűsített feltöltés / Tallózás útvonalat.

- II. ÜKP / avdh: Amennyiben beadványa kitöltött, és a „pipa” ikonra hiba nem mutat, valamint csatolmányaival is felszerelte azt, válassza a „Kapcsolat Ügyfélkapuval” - „Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre” menüpontot.

Az „Indulhat a nyomtatvány megjelölése?” elnevezésű felugró ablakban nyomja meg az „Igen” gombot és egy „Ok”-t. A felugró „Ügyfélkapu azonosítás” ablakban adja meg ÜKP felhasználónevét és jelszavát, és nyomjon egy „Rendben” gombot. A hitelesítés (és titkosítás) befejezésére pittyegő hang figyelmeztet. (Az aláíráshoz szükséges idő aszerint változik, hány darab és milyen terjedelmű a hitelesítendő csatolmány.)

A hangot követően felugró ablakot „OK”-za, majd a nyomtatványkitöltő legfelső sorában válassza ismét a „Kapcsolat Ügyfélkapuval”-t. Itt, akárcsak az előbbi esetben, a „külső”, tallózásból történő beküldés helyett választható a „Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül” menüpont és egyben lehetőség is. Az ismételten felugró „Ügyfélkapu azonosítás” ablakban adja meg ismét ÜKP felhasználónevét és jelszavát, és nyomjon egy „Rendben” gombot.

A Perkapu (továbbiakban: PK):

A 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelettel bevezetett perkapu szolgáltatás biztosít lehetőséget a feleknek, hogy az elektronikus kapcsolattartás érdekében PK szolgáltatást is igénybe vegyenek. Használatához működő ügyfélkapus hozzáférés és a Bíróság, illetve az ÁNYK    2.71 keretprogram szükséges (lásd: II. A kérelem). A perkapun keresztül ténylegesen tevékenységet végző személy kizárólag olyan    ügyfélkapuval már rendelkező természetes személy lehet, akit a perkapu-megbízott az adott     fél nevében elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználóként regisztrált. A regisztráció eredményeként a perkapu-megbízott átadja a felhasználónak a perkapuhoz tartozó azonosítót és jelszót.. (123/2016. (VI. 7.) Korm. r. 155/C. § (1)).

A félnek a küldemény átvételére jogosult meghatalmazottjának kell tekinteni azt a dokumentumot vagy tértivevényt (küldeményt) fogadó személyt, aki részére a fél vagy a perkapu-megbízott az adott perkapuhoz hozzáférést biztosított (155/H. § )

A PK-ról bővebben itt tájékozódhat: nisz.hu/hu/ eperkapu valamint a https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/perkapu_online_regisztracio_e...

Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a PK használatához javasolt böngésző az Internet Explorer 10, 11, illetve a Mozilla Firefox legfrissebb kiadása. A PK-ból a küldeményeket a megérkezéstől számított 30 napon belül kell letölteni, 30 nap elteltével a küldemények törlődnek. A Perkapuhoz nem kapcsolódik tartóstár.

A PK-n keresztül mind külsőleg aláírt, mind avdh-s beadvány benyújtható.

A hitelesítést saját elektronikus külső aláírással vagy avdh-val – a küldemény esetleg bárki más által történt összeállítását, kitöltését kivetően is – csak az végezze el, aki (pl. meghatalmazott jogi képviselőként) a beadványban a jognyilatkozatokat megteszi. Aláírást követően azonban a „csomag” továbbítását már a PK-hoz regisztrált ügyintéző is elvégezheti.

Lássuk a gyakorlatban:

PK / avdh: Amennyiben beadványa kitöltött, és a „pipa” ikonra hiba nem mutat, valamint csatolmányaival is felszerelte azt, válassza a „Kapcsolat a Perkapuval” - „Többes aláírás AVDH szolgáltatással” - „Nyomtatvány hitelesítése AVDH szolgáltatással” menüpontot.

A felugró ablakban – amely a beadvány és csatolt mellékleteinek felsorolását adja – nyomja meg az „AVDH aláírás” gombot, majd ezt követően ügyfélkapu azonosításával (felhasználónév és jelszó) „írjon alá” (az a személy tehát, aki a jognyilatkozatokat teszi). A hitelesítés befejezésére pittyegő hang figyelmeztet. (Az aláíráshoz szükséges idő aszerint változik, hány darab és milyen terjedelmű a hitelesítendő csatolmány.) A hangot követően felugró ablakot „OK”-za, majd a „csomagot” adja át / válassza a „Nyomtatvány titkosítása elektronikus beküldésre” alpontot és ismét „Oké”zzon.

Innentől valójában már elválhat az aláíró és a csomag feladójának személye, a hitelesítőtől különbözhet, aki beküldi a beadványt.

Válassza a „Nyomtatvány közvetlen beküldése”/„Nyomtatvány közvetlen beküldése Perkapun keresztül” menüpontokat, és a falugró ablakot töltse ki értelemszerűen: ügyfélkapu azonosításhoz a perkapuhoz rendelt ténylegesen beküldő felhasználónevét és jelszavát, valamint a perkapu azonosítókat megadva.

PK / külső aláírás:

Először Szigno vagy Mokka alkalmazással lássa el e-aláírással a csatolmányait, és csatolja a már kitöltött nyomtatványához. Amennyiben beadványában a „pipa” ikonra hiba nem mutat, valamint csatolmányaival is felszerelte azt, válassza a „Kapcsolat a Perkapuval” - „Nyomtatvány mentése külső aláírással történő hitelesítéshez„ menüpontot. A program ekkor egy felugró ablakban jelzi, hogy 1.) az aláírandó beadvány-nyomtatványt egy adott könyvtárba lementette, 2.) kéri, hogy aláírás után mozgassa át a fájlt, 3.) megnyitásra ajánlja az aláírandó mappát.

Az „Igen” kiválasztása után az adott xml. fájlt a szokott módon írja alá, és mentse át a keretprogram által kért könyvtárba: abevjava/eKuldes/KR/digitalis alairas/ …/ alairt. Ezt követően válassza a „Nyomtatvány titkosítása elektronikus beküldésre” alpontot, majd a titkosítás befejeztével az állomány az Ányk keretprogramból, vagy perkapuba történő belépést követően manuális feltöltéssel kézbesíthatő. A törvény, illetve a bíróság által meghatározott határidőbe nem számít bele az a nap, amely során legalább négy órán át nem üzemelt a kézbesítési rendszer vagy az Országos Bírósági Hivatal rendszere.

VI. Értesítések:

A fél, illetve képviselője (a beküldő) a bíróságok részére az ügyfélkapuján keresztül megküldött beadványok kézbesítéséről ügyfélkapuja értesítési tárhelyére értesítéseket kap. Az  ÁBT („ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás) az eddig megszokottakhoz képes jelentősen több rendszerüzenetet helyez el az értesítési tárhelyen, melyek közül azonban csak három bír különösebb jelentőséggel. Bármely irat értesítési tárhelyre történő megérkezéséről az Ügyfélkapu az Ön által regisztráció során megadott email címére tájékoztató üzenetet küld, magát a küldeményt azonban nem tartalmazza, így annak megnyitásához jogkövetkezmény nem fűződik.

Három értesítés kiemelkedően fontos:

Az első értesítés, a régi elnevezésű befogadás-visszaigazolás, jelenleg feladási igazolás, melyet az ÁNYK benyújtás-támogatási szolgáltatás, mint kézbesítési rendszer (KR) automatikusan küld. Feltétele, hogy a beadvány az informatikai követelményeknek – pusztán a kézbesíthetőség szempontjából - megfeleljen. A befogadás-visszaigazolásban megjelölt időpontban kell a beadványt a bírósághoz megérkezettnek tekinteni, tehát ekkor tekintendő megtartottnak a beadvány benyújtására vonatkozó eljárásjogi és anyagi jogi határidő, de csak akkor, ha a beadvány előterjesztője a nyomtatványon helyesen jelölte meg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot. (Ennek az értesítésnek az aláírója maga a „Központi Rendszer”. lásd 1. számú melléklet)

A második értesítés az érkeztetési igazolás, amely azt igazolja, hogy kérelmét a bíróság elektronikus rendszere befogadta és érkeztette. (Ebben egy országosan egyedi ÜKM kóddal kezdődő számsor olvasható, behivatkozva a KR érkeztetési számot és a beküldött beadvány típusát is. lásd 2. számú melléklet)

A harmadik értesítés a beadvány lajstromozását igazoló értesítés, amely kezdőirat esetén a lajstromozással keletkezett ügyszámot, utóirat esetén a keletkezett sorszámot tartalmazza. (lásd 3. számú melléklet)

Az elektronikus beadványok benyújtására bármikor lehetőség van, azonban az egyes törvényszékekre irányadó ügyfélfogadási időn túl érkezett iratokról az ügyfél a benyújtás napján legfeljebb csak érkeztetési igazolást kap; az egyéb kezelési tennivalókat követően a beadvány lajstromozását igazoló értesítést a következő munkanapon küldi meg részére a bíróság.

Felhívjuk tehát az adós figyelmét, mivel a Cstv. 9. §-a alapján a bíróságnak egy munkanapon belül kell intézkednie a kérelemnek, továbbá az adóst megillető azonnali, ideiglenes fizetési haladéknak a Cégközlönyben történő közzétételéről, az ügyfélfogadási időn túl érkezett csődkérelem és fizetési haladék közzétételéről a bíróság a következő munkanapon intézkedik.

VII. Kézbesítés a bíróság részéről:

A bírósági irat elektronikus kézbesítésének előfeltétele, hogy az adott bírósági eljárásban a fél, illetve képviselője (illetve a beküldő) legalább egy beadványt sikeresen küldjön meg a bíróságnak, és ezáltal a bíróság számára ismertté váljon a beküldő kapcsolati kódja.

A bírósági iratok a fél, illetve képviselője (illetve a beküldő) ügyfél-, per-, hivatali kapujának értesítési tárhelyére érkeznek. Amennyiben az értesítési tárhelyre bírósági irat érkezett, arról a fél, illetve képviselője elektronikus levél formájában értesítést kap a kapunyilvántartásban szereplő elektronikus levélcímére. (Ez tehát nem kézbesítés, csak hivatkozás a beérkezett iratra.) Az értesítési tárhelyre érkezett bírósági iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával lehet átvenni, ezt követően van lehetősége a bírósági iratot megnyitni.

(A bíróság a kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratokat tömörített, összecsomagolt formában (zip állományban) és ezen belül az egyes iratokat elektronikus bélyegzővel, illetve az átmeneti időszakra (2016. december 31-ig) még érvényes szervezeti elektronikus aláírással ellátva e-aktában (es3 állományban) küldi meg. Az e-akta megnyitásához a felhasználónak le kell töltenie számítógépére a Microsec e-Szigno vagy a NetLock MOKKA programok valamelyikét.)

Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, amely automatikusan megküldésre kerül a bíróság és a fél részére; az elektronikus tértivevény igazolja, hogy az iratot átvették.

„Ha a kézbesítési rendszer a bíróság részére azt igazolja vissza, hogy a bíróság által megküldött bírósági iratot az elektronikus úton kapcsolatot tartó kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő ötödik munkanapon a bírósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Ha a kézbesítési vélelem beállta megállapításának van helye, a bíróság és az elektronikus úton kapcsolatot tartó a kézbesítési rendszer útján automatikus tájékoztatást kap.” (kézbesítési vélelem, Pp. 394/H § (8)). A kézbesítési vélelem beálltáról szóló automatikus tájékoztatás az ügyfélkapu értesítési tárhelyén a „Kézbesítési vélelem ideje” oszlopban jelenik meg.

A kézbesítési vélelem beálltával a meg nem nyitott hivatalos iratot a KR törli az értesítési tárhelyről. A megnyitott iratot a rendszer 30 napig őrzi, ezen időszakon belül érdemes azt a tartós tárba átmenteni. (Személyes ügyfélkapu / Értesítési tárhely / Mozgatás tartóstárba)

VIII. Segítségek:

ájékoztatjuk, hogy az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a  http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.html oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az alábbi elérhetőségeken teheti fel. (http://nav.gov.hu/nav/kapcsolat)

ájékoztatjuk, hogy az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/oldalon találhat információt, illetőleg kérdéseit a 1818-as számon teheti fel.

ájékoztatjuk, hogy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás, valamint a Perkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nisz.hu/szolgaltatasok/ekozig vagy a http://nisz.hu/eperkapu oldalon találhat válaszokat, illetőleg kérdéseit az info@nisz.hu vagy a eperkapu@nisz.hu elérhetőségen teheti fel.

Kérdéseiket elektronikus úton az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.