Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumi termének ünnepélyes felavatása

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális  Kollégium 2015. március 5-én tartotta meg többfunkciós kollégiumi termének avató és névadó ünnepségét. A munkaügyi peres ügyek tárgyalására innentől kezdődően a Horváth Boldizsár teremben, a közigazgatási peres ügyek tárgyalására pedig a Magyary Zoltán teremben kerül sor. A szombathelyi származású Horváth Boldizsár az első polgári származású minisztere volt hazánknak, akinek igazságügyi minisztersége idején került elfogadásra – többek között – az 1869. évi IV. törvényczikk, a bírói hatalomról, amelynek a bírák nyugdíjazásával kapcsolatos része a 32/2012. (VII.17.) AB határozatban írtak szerint a történeti alkotmány egyik vívmánya. A regionális kollégium területéhez tartozó Tatán született Magyary Zoltán pedig hazánk legismertebb, nemzetközi hírnevet is szerzett közigazgatási tudósa, akinek közigazgatási reformelképzelései a mai napig hatnak. 
 
Az avató ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Szombathely országgyűlési képviselője, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, dr. Sugár Tamás, kúriai bíró, dr. Vilimszky Anna regionális kollégiumvezető-helyettes, Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Balázsy Péter, a Vas Megyei Önkormányzat főjegyzője, dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke, Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese, az OBT tagja, dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese, dr. Simon József, a Vas Megyei Főügyészség főügyésze, dr. Spitz János ny. kollégiumvezető, a Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezetének elnöke, dr. Tilcsik György, a Vas Megyei Levéltár igazgatója, Tóth Tamás, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, valamint a regionális kollégiumhoz tartozó bíróságok bírái és a Szombathelyi Törvényszék bírái. 
 
Dr. Andor Szabolcs, a Szombathelyi Törvényszék elnöke és dr. Szőke Zoltán, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője bevezető gondolatait követően dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter méltató szavai után dr. Horváth Attila, az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának egyetemi docense tartott előadást Horváth Boldizsárról és koráról „Horváth Boldizsár és a magyar jogállamiság – Miként vált a szombathelyi országgyűlési képviselő az igazságügyi reform atyjává?” címmel. Előadásában átfogó képet adott a dualizmus korának politikai és társadalmi helyzetéről, nemzetközi koordináta-rendszerbe is helyezve ezt az időszakot. Kiemelten foglalkozott Horváth Boldizsár és Deák Ferenc barátságával és a köztük kialakult erős szakmai kapoccsal, melynek a korszak kiemelkedő jogszabályait is köszönhetjük. Az előadó részletesen ismertette azokat a törvényeket, melyek a Horváth Boldizsár által vezetett igazságügyi tárca égisze alatt születtek, illetve azokat a jogszabályokat, melyek előkészítésében Horváth Boldizsárnak elévülhetetlen érdemei voltak. Előadását Tóth Lőrinc szavaival zárta: „Nem hal meg mindaddig, míg fennállnak művei, alkotásai, törvényei. Magyarország új igazságügyi, bírósági rendszere homlokán a bírói függetlenség jeligéjével él mindaddig, míg ki nem hal Magyarországon a hazafiúi kegyelet azok iránt, kik példát adtak rendíthetetlen elvhűségében, becsületességében és tudományában”.
 
Ezt követően Babus Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ osztályvezetője tartott előadást Magyary Zoltán életéről „Magyary Zoltán életpályája és szovjetunióbeli útja” címmel, melynek apropóját az előadó „Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között” című, nemrég megjelent kötete adta. Az orosz levéltári forrásokon alapuló kiadvány Magyary Zoltán a nagyközönség számára nem ismert 1935-ös Szovjetunióban tett szakmai látogatásának részleteit eleveníti fel. Az előadó kiemelte, hogy Magyary – a kortárs íróktól, tudósoktól, filozófusoktól eltérően – nem kirakat-látogatásra ment a Szovjetunióba, hanem a szovjet közigazgatási rendszer tanulmányozása céljából. A korabeli jelentések szerint látogatásának különböző állomásain igyekeztek adminisztratív és egyéb akadályokat gördíteni elé, Magyary mégis összefoglaló véleményt tudott közölni a szovjet közigazgatásról. A hatékonyságot szem előtt tartó Magyary szerint a Szovjetunió közigazgatásában új, kedvező tendenciák figyelhetők meg, kiemelte a tervgazdaság és az ellenőrzés szerepét. A szovjet közigazgatásról alkotott kedvező véleménye miatt több támadás is érte Magyarországon. 
 
Az előadásokat követően dr. Szőke Zoltán regionális kollégiumvezető kiemelte, hogy a más korban élt Horváth Boldizsár és Magyary Zoltán a jogállamiság „érméje” felé két különböző irányból közelített, Horváth Boldizsár a polgári jogállam szemlélete által erősen igényelt határozott és konkrét normatartalmat hangsúlyozta, míg Magyary Zoltán a jogállam vívmányain felül tűzte ki az eredményesség követelményét is.
 
Az igazságügyi reform elmúlt két évének mérlege alapján – a fenti gondolatokat is szem előtt tartva – megállapítható, hogy a közigazgatási és a munkaügyi ügyszak – bár két különálló jogterület, de egy szervezeti egységben a közigazgatási és munkaügyi bíróságon belül eredményesen tud működni, mint ahogyan a szakmaiságot elmélyítő, annak keretet adó közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium is.
 
A teremavató ünnepség végén dr. Andor Szabolcs, a Szombathelyi Törvényszék elnöke felavatta a többfunkciós regionális kollégiumi termet, s az igazságszolgáltatás és a közigazgatási és munkaügyi bíróság rendelkezésére bocsátotta.       
 
Szombathely, 2015. március 10.