Az Európai Unió Bírósága válaszolt a Szombathelyi Törvényszék által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel kapcsolatosan

Az Európai Unió Bírósága 2014. április 3-án meghozott indokolt végzésében választ adott a Szombathelyi Törvényszék által előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában.

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem szempontjából lényeges tényállás szerint a felperes 2008. október 15-én jelzálogkölcsön-szerződést és zálogjogot alapító szerződést kötött a R. Bank Zrt.-vel. Megállapodtak abban, a szerződésekkel összefüggő jogvita esetében – néhány kifejezetten meghatározott kivétellel – a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság  három választottbírából álló tanácsának kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződés szerint a bank tájékoztatást nyújtott a választottbíróság, illetve a rendes bíróság eljárási szabályainak különbségeiről.  Felhívta a fogyasztó figyelmét arra, hogy a választottbírósági eljárás egyfokú, nincs lehetőség fellebbezésre, továbbá kiemelte, a választottbírósági eljárás megindítása, illetve lefolytatása során felmerülő költségek általában meghaladják a rendes bírósági eljárással felmerülő költségeket. E kikötést a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

A Szombathelyi Törvényszék előtt folyamatban lévő perben a felperes e szerződési feltételek semmisségének megállapítását is kérte. Álláspontja szerint  az említett kikötés a bankot előnyös helyzetbe hozták, másrészt jogorvoslathoz való alkotmányos jogát indokolatlanul korlátozták.

Az Európai Unió Bírósága rámutatott arra, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) és (3) bekezdéseit, valamint a melléklet 1.pontjának q) alpontját úgy kell értelmezni, hogy az érintett nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy az említett szerződés megkötését kísérő körülmények összességére tekintettel  tisztességtelennek kell-e tekinteni azt a feltételt, amely a bank és a fogyasztó között létrejött jelzálogkölcsön-szerződésben az e szerződéssel összefüggésben keletkezett jogviták esetére olyan állandó választottbíróság kizárólagos illetékességét köti ki, amelynek határozatai ellen a belső jog szerint nincs helye fellebbezésnek. Az Európai Unió Bírósága a nemzeti bíróság számára szempontokat is meghatározott. Így köteles megvizsgálni, a kérdéses feltétel tárgya vagy hatása az-e, hogy kizárja vagy gátolja a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében, és figyelembe kell venni azt, hogy a szerződés megkötése előtt a fogyasztó számára a választottbírósági eljárás és a rendes bírósági eljárás közötti különbségre vonatkozóan nyújtott általános tájékoztatás e feltétel tisztességtelen jellegét önmagában nem zárhatja ki. Ha a nemzeti bíróság arra a következtetésre jut, hogy a választottbírósági kikötést tartalmazó feltétel tisztességtelen, úgy feladata az is, hogy határozza meg valamennyi, a belső jog értelmében ebből eredő következményt abból a célból, hogy e feltétel a fogyasztóra nézve kötelezettséget ne jelentsen.

Megjegyzendő, a Szombathelyi Törvényszék előzetes döntéshozatal iránti kérelmét követően 2013. október 15-én meghozott 3/2013. Polgári jogegységi határozatában a Kúria úgy döntött, miszerint fogyasztói szerződésben az általános szerződésen feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló választottbírósági kikötés tisztességtelen. A bíróság e kikötés tisztességtelenségét hivatalból köteles észlelni, de annak semmisségét csak akkor állapíthatja meg, ha a fogyasztó – a bíróság felhívására – arra hivatkozik.