Összbírói értekezlet a Győri Ítélőtáblán és Törvényszéken

Összbírói értekezlet a Győri Ítélőtáblán

A Győri Ítélőtábla a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény alapján 2015. március 31. napján tartotta meg az éves összbírói értekezletét, amelyen a Győri Ítélőtábla bírói karán kívül részt vett a Győri, a Tatabányai, a Szombathelyi és a Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Csermák János az OBT tagja, dr. Gyarmathy Judit az OBH elnökhelyettese, valamint dr. Kiss Gergely az OBH Projektirodájának főosztályvezetője.

Dr. Havasiné dr. Orbán Mária köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatta őket az ítélőtábla működéséről, a megvalósított és kitűzött célokról. Beszámolóját azzal összegezte, hogy a kedvező bírói létszám mellett jelentősen javult az ítélkezés időszerűsége, csökkent a folyamatban maradt ügyek száma.
Dr. Zámbó Tamás a polgári kollégium vezetője beszámolójában kiemelte, hogy míg a peres érkezés csökkent, addig a nemperes érkezés 230%-kal nőtt, figyelemmel a civil szervezetekkel kapcsolatos eljárások növekedésére. 2014. évben két kollégiumi ülésre került sor a polgári ügyszakban.
Dr. Széplaki László a büntető kollégium vezetője beszámolójában elmondta, hogy a peres érkezés ebben az ügyszakban is csökkent, a nemperes érkezés azonban 110%-kal nőtt, a befejezett ügyek száma szintén nőtt az előző évhez képest. A folyamatban maradt ügyek száma pedig közel a felére csökkent. 2014. évben szintén két kollégiumi ülésre került sor a büntető ügyszakban.
Dr. Lezsák József a Bírói Tanács elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Bírói Tanács éves tevékenységéről. Közel két tucat törvényszéki pályázat elbírálásában vett rész a Győri Ítélőtábla két delegált tagja.

Dr. Csermák János az OBT tagja beszámolt arról, hogy a bírák Etikai Kódexe elfogadásra került. A vezetők kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása kapcsán megalkotásra került egy szabályzat, valamint együttműködési megállapodás került aláírásra a Bírói Életpálya Szakértői Testület felállítása érdekében.
Dr. Gyarmathy Judit az OBH elnökhelyettese beszélt az OBH elnökének 2014. év I. féléves beszámolójáról, az adminisztratív terhek csökkentéséhez vezető intézkedésekről, az igazságügyi, bírói életpálya modellről, az Európai Bizottság által összeállított, az egyes országok bíróságainak eredménytáblájáról, az Európai Uniós projekt lehetőségekről és az informatikai fejlesztésekről, valamint a központi és regionális képzések rendszeréről.

Az összbírói értekezlet javaslatot tett dr. Zólyomi Csilla megbízott tanácselnöknek a Szolgálati Bíróság tagjává történő kinevezésére.

Az eseményről a sajtó is tudósított; a Kisalföld és a az Oxigén Hírügynökség.
 

Összbírói értekezlet a Győri Törvényszéken

A mai napon tartja összbírói értekezletét a Győri Ítélőtábla és a Győri Törvényszék, ahol a bíróságok elnökei a bírákat a bíróság 2014. évi működéséről, a megvalósított és kitűzött célokról tájékoztatják. Az összbírói értekezletekhez kapcsolódóan a két bíróság közös sajtótájékoztatót tartott a Győri Ítélőtáblán, amelyen részt vett dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese és dr. Csermák János az Országos Bírói Tanács tagja.

A rendezvényen felszólalt dr. Havasiné dr. Orbán Mária, a Győri Ítélőtábla elnöke, aki a 2014. évvel kapcsolatban kedvező személyi feltételekről számolt be – jelenleg az ítélőtáblán 21 bíró ítélkezik, ezzel párhuzamosan pedig a peres ügyeket illetően csökkenő ügyérkezésről. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 2014. évben a folyamatban lévő ügyek száma, az úgynevezett ügyhátralék is csökkent, a befejezések száma meghaladja az érkezések számát.
A statisztikai adatok közül kiemelte, hogy a Győri Ítélőtáblán a büntetőügyek 83 %-a egy éven belül jogerősen befejeződik. Az Ítélőtábla döntéseit pedig a Kúria 90 %-ban hatályában fenntartja, illetve helybenhagyja. Fontosnak tartotta, hogy az elmúlt időszakban a nem peres érkezés több, mint duplájára nőtt, amely túlnyomórészt a civil szervezetek bejegyzési ügyeiben érkezett nagyszámú fellebbezésnek volt köszönhető. A Győri Ítélőtábla változatlanul kitűnő időszerűségi adatokkal rendelkezik, a 6 hónapon belüli befejezések aránya a duplájára emelkedett, mindkét ügyszakban további cél az időszerűségi mutatók javítása, civilisztika ügyszakban az ügyek 3 hónapon belüli befejezése.

Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke a 2014. évvel kapcsolatban kiemelte, hogy az érkezett 43.000 ügyhöz képest a megye bíróságai 45.000 ügyet fejeztek be, csökkentve ezzel az ügyhátralékot. Az időszerűségi mutatókat illetően hangsúlyozta, hogy polgári ügyszakban első fokon az ügyek 68 %-a hat hónapon belül befejeződik, másodfokon pedig az ügyek 88 %-a. Kiemelte a Győri, Soproni, Mosonmagyaróvári Járásbíróságok büntető ügyszakának 2014. évben elért eredményét, mindhárom bíróságon jelentősen csökkent a hosszú pertartamú büntetőügyek száma.

Mindkét elnök kiemelkedő jelentőségűnek tartotta beszédében a bíróságok társhatóságokkal, iskolákkal és a győri egyetemmel való együttműködését, amelyet nem csak az oktatási tevékenységben való aktív részvétel, hanem a kötött együttműködési megállapodás alapján a gyakorlati képzési hely biztosítása és a régiós perbeszéd verseny is fémjelez.

Dr. Csermák János, az Országos Bírói Tanács tagja felszólalásában a 2014. évi működéssel kapcsolatban az éppen Győrben elfogadott Bírói Etikai Kódexet emelte ki, míg a jövőbeli célok közül a Tanács bírói életpálya modell kialakításában való szerepvállalását hangsúlyozta.

Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese a képzési rendszer megújítását emelte ki és ennek keretében azt, hogy a központi képzésekről a bírák és igazságügyi alkalmazottak regionális és helyi szintű képzésére helyeződik a hangsúly. Ennek megvalósítása érdekében az OBH minőségbiztosított képzési tematikákat dolgozott ki, így az idei évben a hatékonyság, időszerűség témakörök workshopok keretei között való feldolgozására és tapasztalatcserére nyílik lehetőség. Emellett civil szervezetek bevonásával történik majd az érzékenyítőképzés, amely elősegíti a kisebbségekkel kapcsolatos ügyekben a hatékonyabb ítélkező tevékenységet. Fontos azonban a felgyorsult jogalkotás kihívásainak is megfelelni, így a devizahiteles nem peres eljárások, mint új eljárástípus is szerepel a képzési tervben.
A bírói életpályamodellel összefüggésben a Magyar Bírói Egyesület, az OBH és az OBT együttműködését hangsúlyozta.

Győr, 2015. március 31.