Összbírói értekezlet a Tatabányai Törvényszéken

2016. március 24. napján tartotta a Tatabányai Törvényszék az éves összbírói értekezletét, amelyen dr. Csorba Zsolt Ödön törvényszéki elnök tájékoztatta a megjelenteket a törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságok 2015. évi működéséről, az elért eredményekről és a jövő évre kitűzött célokról és feladatokról. Az értekezleten részt vett dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, dr. Havasiné dr. Orbán Mária a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Hajdu István a Pécsi Járásbíróság elnöke, az Országos Bírói Tanács soros elnökhelyettese, dr. Menyhárd István a Tatabányai Törvényszék bírája, a Bírói Tanács elnöke, valamint dr. Vízkelety Mariann az Igazságügy Minisztérium államtitkára is. 

A törvényszék elnöke beszámolója előtt köszöntette az újonnan kinevezett bíró kollégákat eredményes munkát kívánva nekik, beszámolt arról, hogy jelenleg két bírói álláshely áll pályáztatás alatt, amelynek betöltésével a megye bíróságainak létszámhelyzete rendeződik. Kiemelte, hogy a bíró kollégák kiemelkedő képzettsége mellett a bírói kar utánpótlását jelentő titkárok is magasan kvalifikáltak, a 26 fő titkárból 23 rendelkezik nyelvvizsgával, 17 fő pedig szakjogászi, vagy más egyetemi, főiskolai végzettséggel. 
 
Bemutatta a 2015-ös év legfontosabb ügyforgalmi mutatóit, kiemelte, hogy a megye területén működő bíróságok 1291 üggyel többet fejeztek be, mint ahány ügy érkezett, továbbá a befejezett peres ügyeket az érkezett ügyek arányában vizsgálva a 2015. I. félévi adatok alapján a törvényszék országos összehasonlításban a második legjobban teljesít az időszerű ítélkezés tekintetében. A Tatabányai Törvényszék bíróságai és bíró kollégái a Szolgáltató Bíróság program keretében megalkotott Cselekvési Tervben megfogalmazott konkrét vállalásokat teljesítették, az aktuálisan folyamatban lévő két éven túli ügyek aránya több mint 25 %-kal csökkent.
 
A beszámoló kitért arra, hogy a „Nyitott Bíróság” program továbbra is sikeres, azon 2015. évben 11 iskola 750 diákja vett részt. A tanúgondozás program keretében 8 fő kijelölt tanúgondozó végzi e tevékenységet, továbbá három bíróságon gyermekmeghallgató szoba is rendelkezésre áll a kiskorú tanúk meghallgatása céljából. 
 
A Tatabányai Törvényszék 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt, a korábbi években bevezetett költségcsökkentési intézkedések hatásaként jelentkező megtakarításoknak, valamint az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett „Jablonszky Ferenc Programnak” köszönhetően a Komáromi Járásbíróságon és a törvényszéken a világítás korszerűsítése valósult meg hagyományos égők led égőkre történő cseréjével és armatúrás led világítás kialakításával, felújításra került a törvényszék főbejárati lépcsője, több bíróság épületében információs pultok kialakítása történt meg, irodai forgószékek cseréjére került sor, valamint parketta és vizesblokk felújítások is megvalósultak.  
 
Elmondta, hogy a törvényszék hagyományosan jó kapcsolatot ápol a társszervekkel, amelyek vezetőit 2016. március 31. napjára értekezletre hívta össze, továbbá élő kapcsolatot ápol a nyugalmazott bírákkal és igazságügyi alkalmazottakkal, amelynek megőrzésére rendszeresen szerveznek találkozókat. A „Bírósági történelem és hagyományápolás” projekt keretében jelent meg a Jegyzőkönyvön kívül című könyv, az interjúkötet a nyugalmazott bírák és igazságügyi alkalmazottak személyes életútját és emlékeit tartalmazza.  
 
A törvényszék elnöke a 2016. év célkitűzései közül kiemelte a szervezetfejlesztési program folytatását, és ehhez kapcsolódóan a Cselekvési Terv eredményeinek megőrzését, illetőleg javítását, a vezetői feladatok hatékonyabb ellátása érdekében hét egymásra épülő modulból álló vezetőképzés szervezését, a belső honlap megújítását, a törvényszéken központi ügyfélfogadó iroda kialakítását, valamint munkacsoport létrehozását a törvényszék valamennyi szervezeti egységét érintő az esetleges hátralékokat feldolgozó irattári selejtezésre, irattári kapacitási problémák megoldására. Ehhez kapcsolódóan megemlítette, hogy a Tatabányai Törvényszék megállapodást kötött a Tököli Büntetés-Végrehajtási Intézettel, amely szerint a leselejtezett iratokat ingyenesen elszállítják és megsemmisítik.
 
Dr. Menyhárd István törvényszéki bíró, a Bírói Tanács elnöke beszámolt arról, hogy tennivalókban gazdag, eredményes évet zártak, működési feltételeik megfelelőek, 2015. évben 19 pályaművet értékeltek, ezenkívül véleményezték a törvényszék ügyelosztási tervét, továbbá megvitatták a Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a költségvetési tervet. 
 
Dr. Hajdu István a Pécsi Járásbíróság elnöke, az Országos Bírói Tanács soros elnökhelyettese beszámolt az OBT 2015. évi tevékenységéről és nemzetközi kapcsolatairól, említést tett az Etikai Kódex értelmezésével kapcsolatos 2015. évben kiadott etikai állásfoglalásról, valamint a bírói életpálya-modell kidolgozásával kapcsolatos fejleményekről. Beszéde végén a Kiskunhalasi Járásbíróság épületében történt fegyveres támadás kapcsán felvetette, hogy bírók védelme érdekében jogszabály-javaslat kidolgozására lenne szükség. Az Országos Bírói Tanács nevében 15 éves kiváló bírói szolgálatért elismerő oklevelet adott át dr. Járinka Csilla, a Tatabányai Törvényszék Gazdasági Csoportjának bírája, dr. Marton Gyöngyi, a Tatai Járásbíróság bírája és dr. Molnár Andrea polgári fellebbviteli tanácselnök, törvényszéki bíró részére.
 
 
Dr. Havasiné dr. Orbán Mária a Győri Ítélőtábla elnöke elismerését fejezte ki a Tatabányai Törvényszék minden dolgozójának az elvégzett munkáért, az időszerűségi mutatók javulásáért, külön köszöntette dr. Band Ferencet a Tatabányai Törvényszék Polgári- és Gazdasági- Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiumának 2016. március 10. napján kinevezett kollégiumvezetőjét. Kitért a kollégiumok közötti együttműködés fontosságára, felvetette, hogy a szorosabb együttműködés, szakmai véleménycsere a közös regionális képzésekkel, vagy akár skype-on keresztül történő kapcsolattartással is megvalósítható, a tanácselnöki feljegyzések is ismertethetőek lennének ilyen módon. 
 
Dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese kifejezte elismerését és értékelte a Tatabányai Törvényszék által tett intézkedéseket a Szolgáltató Bíróság program keretében a 2-5 éven túli ügyek arányának csökkentéséért, kiemelte, hogy a törvényszék az ügyhátralék csökkentésében az élvonalban jár. Beszámolt az OBH „Kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás a bíróságokon” munkacsoportja Kaposvári Törvényszéken megtartott üléséről, elmondta, hogy az Európai Unióban komoly hagyománya van a bírósági tárgyalások kép- és  hangfelvétel útján történő rögzítésének, ennek feltételeit Magyarországon is meg kell teremteni. Beszédében kitért arra is, hogy megalakult a Bírói Életpálya Szakértő Testület, kiemelte, hogy a bírók és az igazságügyi alkalmazottak részére is biztosítani kell a megfelelő jövedelemszint mellett a munkakörülmények javítását, illetve a folyamatos szakmai fejlődést, hiszen ez a magas színvonalú, lelkiismeretes munkavégzés záloga. Beszéde végén átadta dr. Csorba Zsolt Ödönnek az OBH elnöke oklevelét, amelyben megköszönte a törvényszék 2015. évben végzett munkáját. 
 
Tatabánya, 2016. április 5.