Összbírói értekezlet a Veszprémi Törvényszéken

2016. március 17. napján tartotta a Veszprémi Törvényszék az éves összbírói értekezletét, amelyen Veszprém megye bíróságainak 2015. évi munkája értékelésére, illetőleg a 2016-ban a bíróság előtt álló feladatok felvázolására került sor.
 
Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit törvényszéki elnök beszámolt a 2015-ös év legfontosabb ügyforgalmi mutatóiról, kiemelve, hogy milyen jelentős, még az országos átlagot is meghaladó eredményeket ért el a törvényszék a 2 éven túli ügyek számának csökkentésében, az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „Szolgáltató bíróságokért” program keretében. Az ítélkezés személyi és tárgyi feltételeinek javulását is megemlítve ügyszakonként és ügytípusonként bemutatta az ügyforgalmi adatokat. Rámutatott, hogy bár az érkezett ügyek száma emelkedett az előző évhez viszonyítva, azonban a befejezések száma még ezt is meghaladta, így a 2012. óta csökkenő ügyhátralék tovább mérséklődött.
 
Az előző évi gazdálkodást is sikeresnek minősítette az elnök asszony: a dologi jellegű kiadásokat sikerült tovább csökkenteni, míg a saját bevételeket a végrehajtás hatékonyabbá tételével is gyarapítani tudta a törvényszék. A központi forrásból finanszírozott pályázatoknak is köszönhetően tovább korszerűsödtek Veszprém megye bíróságai – amely mind az ügyfelek, mind a bírósági dolgozók számára kedvezőbb feltételeket teremt. A közeljövőben megvalósuló beruházások között szerepel a munkakörnyezet további nagymértékű javítása, korszerű ügyfélcentrumok kialakítása, valamint a törvényszék homlokzati nyílászáróinak cseréje.
 
A társszervekkel (ügyészséggel, ügyvédi kamarával, rendőrséggel, büntetés-végrehajtási intézettel, kormányhivatal igazságügyi szolgálatával) való hagyományosan jó kapcsolat ápolásán túlmenően újabb együttműködési megállapodások megkötésére került sor a tavalyi évben: a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karával, valamint a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal. Ez utóbbi megállapodás keretében a törvényszék az egykori várbörtön mínusz harmadik szintjét a múzeum használatába adta kiállítások és tárlatok bemutatása céljából. Így kerülhetett sor az „Élet a mínusz harmadikon – várbörtön a 21. században” és az „'56. után a bitófák árnyékában” című kiállítások megrendezésére is. Említésre került, hogy a „Nyitott bíróságok” program továbbra is sikeres a megyében, népszerűek és látogatottak az ennek keretében megtartott rendezvények.
 
A tanúgondozás és a bírósági közvetítés (mediáció) körében is fejlődésről számolt be az elnök, továbbá kitért az ún. ügyfél-elégedettségi kérdőívekre is, amelyek kiértékelésének eredményeképpen az ügyfelek által leginkább kifogásolt félfogadási idő is megváltoztatásra került, így bíróságainkon heti egy napon hosszabbított ügyfélfogadással, délután is kiszolgáljuk az ügyfeleket.
 
Dr. Kovácsfi László a Veszprém Megyei Bírói Tanács elnöke beszámolt a bírói tanács előző évi munkájáról.
 
Dr. Simon Levente, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja is jelen volt az összbírói értekezleten, és az OBT 2015. évi tevékenységéről, valamint a nemzetközi szintű elismertségéről is szólt. Az Országos Bírói Tanács nevében elismerő okleveleket adott át a hosszú ideje kiváló munkát végző bíráknak.
 
A bírósági rendszerben egyebek között a Veszprémi Törvényszék fellebbviteli bíróságaként is működő Győri Ítélőtábla képviseletében dr. Széplaki László büntető kollégiumvezető fejezte ki elismerését Veszprém megye bíróságainak teljesítménye előtt – mind a mennyiséget, mind a minőséget tekintve.
 
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a jogegység megteremtésének fontosságára hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy a Veszprémi Törvényszék kezdeményezésének eredményeképpen került sor a Polgári Perrendtartásról szóló törvény bizonyos rendelkezéseinek az ítélkezés egységességét szolgáló módosítására is.
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke elismerte és megköszönte Veszprém megye bírói karának az elmúlt évben elért teljesítményét. Beszámolt a bírói életpálya-modell kidolgozásával kapcsolatos fejleményekről is. Az elmúlt nap sajnálatos eseményére (a Kiskunhalasi Járásbíróság épületében történt fegyveres támadásra) is tekintettel beszélt a bíróságok biztonsági helyzetéről, kiemelve, hogy az az elmúlt években lezajlott fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javult: a bíróságok legnagyobb része fel van szerelve a beléptetés biztonságát szavatoló különféle technikai eszközökkel, míg a biztonsági személyzet képzését a történtekre is figyelemmel a tervezetthez képest előbbre hozzák, felgyorsítják.
 
Az OBH elnöke határozatlan idejű bírói kinevezésről szóló okiratot, valamint – központi igazgatási feladatokban, illetőleg jogszabály-előkészítésben való részvételért – elismerő okleveleket adott át az érintett bíráknak, megköszönte továbbá a törvényszék elnökének eredményes munkáját.
 
Az összbírói értekezleten részt vett dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára is, aki az összbírói értekezletet követő, kötetlenebb konzultáció keretében az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó hivatásrendek működését szabályozó jogszabályok módosításának szükségességéről, valamint a készülő új eljárásjogi törvények fontosságáról is szólt.
 
 
Veszprém, 2016. március 18.