Összegzés a Zalaegerszegi Törvényszék összbírói értekezletéről

A 2014. április 7-én tartandó összbírói értekezlet a 2013. évi törvénykezési évben a Zala megyei bíróságok munkáját hivatott bemutatni, illetve értékelni.
2013-ban a törvényszék elnöke dr. Magyar Károly címzetes táblabíró volt, akinek megbízása 2014. február 28-án járt le, így az előző évi beszámolót a törvényszék elnökhelyettese, dr. Csanádi Lajos címzetes táblabíró terjesztette elő.

Növekvő ügyszám

A 2013-as törvénykezési évben Zala megyében a 2013. december 31-i létszámadatok szerint összesen 256 fő volt a bírósági állomány, melyből 66 fő volt a bírói létszám.
A korábbi évek országos tendenciája, hogy 2009 és 2011 között az összes ügyérkezés a megelőző évhez képest csökkent. Ez jellemezte a Zala megyében működő bíróságokat is. 2012-ben az országos összes ügyérkezés csökkenő tendenciája viszont megfordult, s 2,1 %-os növekedés volt tapasztalható. Ugyanekkor Zala megyében az ügyérkezés csökkenése mérséklődött.
2013-ban országosan és Zala megyében is jellemző volt, hogy növekedett a bíróságokon, törvényszékeken az ügyek száma.  (Az országos ügyérkezésből Zala megye részesedése lényegében állandó, 2,3 %.) Országosan és Zala megyében is nőtt a peres ügyek érkezési száma, s radikálisan növekedett a szabálysértési összes ügyek érkezése is.
2013-ban a Zalaegerszegi Törvényszékre, a zalai járásbíróságokra, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságra  37.212 ügy érkezett, melyből 36.906 ügy fejeződött be adott évben.  Pozitív mutató, hogy a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, valamint a Zalaegerszegi és a Lenti Járásbíróságokon nem volt 5 éven túli ügybefejezés, míg a Keszthelyi- és a Nagykanizsai Járásbíróságokon 1-1 ügyben fordult ez elő. A 2 éven túl, illetve 1 éven túl befejezett ügyek aránya az országos átlaghoz képest zalai viszonylatban kedvező.

Sikeres tanúgondozás

A 2009-2012. években a megyében működő bíróságokon összesen 5070 esetben fordultak kérdéssel vagy bejelentéssel az idézettek a tanúgondozókhoz. Az esetek túlnyomó többségében a tanúk telefonon érdeklődtek, de 2011-től megnövekedett az elektronikus levelek száma is. A leggyakoribb kérdések a távolmaradás lehetőségével, illetve annak igazolásával, a költségtérítéssel, a vádlottak távollétében való tanúskodás lehetőségével és feltételeivel, valamint az írásbeli tanúvallomással voltak kapcsolatosak. 2013-ban Zala megye bíróságainak tanúgondozóihoz összesen 1131 esetben fordultak az idézettek.
Megállapítható, hogy a tanúgondozás intézményére az állampolgárok részéről igény volt és a megfelelően felkészült munkatársainknak köszönhetően a tanúként idézett személyek megelégedésére működött. A jogintézmény további fenntartására szükség van, mert erősíti a bíróság ügyfélbarát, szolgáltató jellegét.

A mediáció gyakorlata

A közvetítés - vagy más néven mediáció - egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek célja, hogy az érintett felek kölcsönös megegyezéssel zárják le vitájukat. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor) segítségét veszik igénybe. A közvetítői eljárás igénybe vételével a per megelőzhető, helyettesíthető vagy a már elkezdődött per néhány hét alatt befejezhető.
A program 2013. január 1. napjával indult  (de: 2013. július 1. és augusztus 31. között a Zalaegerszegi Törvényszéken nem működött bírósági közvetítő). Az eltelt 10 hónap alatt az általános tájékoztatás mellett összesen 15 bírósági közvetítői ügyben járt el a törvényszéki mediátor.  A 2 megállapodással zárult ügyön kívül egy további (gazdasági tárgyú) ügyben a közvetítés szintén sikeresnek mondható, mert a későbbiekben a felek peren kívüli egyezséget kötöttek.

„Nyitott Bíróságok” program

A „Nyitott Bíróság” program az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított rendezvénysorozat, elsősorban diákok számra. A program keretében a középiskolások osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatásról, a bírói függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos alapvető rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. A diákok a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, megtekinthetik a bíróság épületét, látogatást tesznek könyvtárában, valamint perszimulációban vehetnek részt.
2013-ban Zala megyében 14 iskola 1477 diákja részvételével összesen 55 ilyen programra került sor. A diákok egy év alatt összesen 31 tárgyalás látogatáson vettek részt, kollégáink 20 osztályfőnöki órát tartottak, 3 alkalommal kerül sor az adott bíróság bemutatására, 1 alkalommal pedig perszimulációra. A programokban összesen 18 bírósági vezető, bíró titkár, valamint fogalmazó vett részt.

Kevesebb felszámolás

A gazdasági szakág tevékenységébe tartozik a csőd és felszámolási eljárások lefolytatása, a felszámolási kifogások és a vitatott hitelezői igények elbírálása, valamint a vagyonrendezési és az önkormányzati adósságrendezési eljárások intézése.
A tárgykörben a 2013. évi össz. ügyérkezés 781 volt, mely 18,5 %-kal kevesebb a megelőző évinél. Az ügyszakba tartozó valamennyi ügycsoportban csökkenés, illetve stagnálás mutatkozik.
Folytatódott az a tendencia, hogy a benyújtott felszámolási kérelmeken belül tovább emelkedett az adóhatóság által kezdeményezett felszámolási eljárások száma: ennek eredményeként a felszámolási ügyek közel 60 %-a adóhatósági kezdeményezés alapján folyik. Tovább csökkent a gazdálkodó szervezet, illetve pénzintézet által kezdeményezett felszámolási eljárások aránya (együttesen 23,4 %), és változatlanul elenyésző a gazdálkodó szervezetek önmaguk ellen  kért felszámolási eljárásai aránya (1,8 %). Mintegy negyedével csökkent a cégbíróság által kezdeményezett felszámolási eljárások száma is. Ezt a törvényi változása eredményezte, ugyanis a cégbíróság által felszámolási eljárás kezdeményezése kényszertörlési eljárás során már csak szűk körben lehetséges.
A befejezett eljárások száma az előző évihez képest csekélyebb mértékben, csak 4,5 %-kal csökkent (960/921), ám lényegesen meghaladta az érkezésekét (érkezés 781, befejezés 921), így a folyamatban maradt ügyek száma az előző évihez képest jelentősen, 13 %-kal csökkent, azonban  így is 969 ügy maradt folyamatban.
A folyamatban maradt felszámolási eljárások mintegy 50 %-a 1 éven belüli, kb. 25 %-a 1-2 év közötti. Az eljárások időtartama jellemzően 1-2 év közötti: az időtartamot azonban nem elsősorban a bírói tevékenység, hanem a felszámoló működése befolyásolja.
 
Rendkívüli évet zárt a cég ügyszak

A cég ügyszak tevékenységébe tartozik a cégbejegyzési, változás-bejegyzési kérelmek intézése, a törvényességi felügyeleti eljárások lefolytatása és a végelszámolási kifogások elbírálása.
Az ügyszak tavaly rendkívüli évet zárt: A cégek jogszabály szerinti egyes további adatai bejelentési kötelezettsége miatt extrém módon megnőtt mind a céges, mind a törvényességi felügyeleti ügyérkezés a cégbíróságnál.
A céges ügyérkezés csaknem duplájára, 189 %-ra emelkedett. A 2012. évi 7266 kérelemmel szemben 13747 bejegyzési-, változásbejegyzési kérelmet érkezett. Ennél is nagyobb növekedés tapasztalható a törvényességi felügyeleti eljárások terén: Az ügyek száma több mint két és félszeresére nőtt, ugyanis a 2012. évi 633-mal szemben tavaly 1656 törvényességi felügyeleti eljárás indult.
Jellemző volt a tavalyi évre az ügyérkezés hektikussága. A bejegyzési-, változásbejegyzési kérelmek csaknem fele 2013. február 15-ig érkezett meg a cégbírósághoz, míg a törvényességi felügyeleti eljárások zöme a második félévben indult. Ennek oka, hogy a cégeknek az adatkiegészítési kötelezettséget 2013. február 1. napjáig kellett teljesíteni. A mulasztókkal szemben e határidő lejártát, valamint a benyújtott kérelmek elintézését követően tudott csak a cégbíróság hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezni a cégnyilvántartás közhitelessége, és valóságtartalma biztosítása érdekében. A törvényességi felügyeleti eljárások eredményeként több olyan cégre bukkantunk, melyek adatai már nem felelnek meg a valóságnak, illetve nem fellelhetők.
A befejezések száma bejegyzési-, változásbejegyzési ügyekben igazodott az érkezésekhez, a 2012. évinél 193,6 %-kal volt több (7113-mal szemben 13772) befejezést jelentett. Cégtörvényességi ügyekben is jelentősen, 179,9 %-kal nőtt a befejezések száma (694/1249), azonban nem éri el az érkezések emelkedésének ütemét, arra figyelemmel, hogy az eljárások jellemzően a második félévben indultak, így befejezésükre már csak 2014-ben kerülhet sor.

693 új cég 2013-ben

A cégbíróság a tavaly 693 új céget jegyzett be a cégjegyzékbe, míg 194 cég székhely áthelyezés folytán került a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága illetékességébe. Ezzel szemben 252 zalai cég tette át székhelyét más cégbíróság illetékességi területére és 827-et törölt a cégbíróság a cégjegyzékből - ebből 500-at felszámolás miatt, 327-et pedig végelszámolás, kényszertörlés és egyéb ok miatt -, így a cégjegyzékben szereplő zalai cégek száma csekély mértékben csökkent.  Jelenleg mintegy tíz és félezer céget tart nyilván a  Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága.

Zalaegerszeg, 2014. április 7.