Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. október 17. napján tartotta meg munkaügyi részkollégiumi ülését. A tanácskozást dr. Menyhárd Attila, az ELTE-ÁJK Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára előadása nyitotta, mely az új Ptk. kártérítési felelősségi rendszeréről szólt – külön kiemelve a munkajoggal kapcsolatos kérdéseket. Az előadó részletesen ismertette a sérelemdíjjal kapcsolatos elméleti és a jövőbeni jogalkalmazási gyakorlatot orientáló összefüggéseket, külön kitérve a sérelemdíj összegszerűségére is. Foglakozott még a vezető tisztségviselők felelősségének kérdésével is és dogmatikailag levezette, hogy ebben az esetben a polgári jogi és nem a munkajogi felelősségi szabályok alkalmazandóak, ugyanis a gazdasági társaság és a vezető tisztségviselő közötti jogviszony a vezető által elfogadott kijelölés, választás alapján jön létre, az esetlegesen később kötött munkaszerződésre is a polgári jogi felelősségi szabályokat kell alkalmazni. Érdekes lehet viszont a munkaszerződés azon kikötése, mely a vezető felelősségét csökkenti, korlátozza, mely a jogi személy és a vezető viszonylatában érvényes kikötés lehet. Előadásában kitért még az okozati összefüggés és az előreláthatósági korlát elméleti kérdéseire is.

Ezt követően dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető vezette fel a Kjt. alkalmazásával felmerülő aktuális jogértelmezési kérdéseket. A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénnyel (Kjt.) kapcsolatos jogalkalmazási problémákat taglaló napirendi pont közül kiemelendő, hogy a regionális kollégium a Kúria állásfoglalását kérte abban a kérdésben, hogy a munkáltatónak fennáll-e a Kjt. 30/A. §-ában foglalt állásfelajánlási kötelezettsége a közalkalmazott irányába, le kell-e folytatnia az ott szabályozott eljárást, amennyiben nincs betöltetlen munkaköre. A kérdés feltevésének indoka az volt, hogy a Kúria EBH2010. 2166. számú eseti döntésében és ezen kívül is több eseti döntésében követett gyakorlata egy 2014. szeptember 24. napján kelt ítéletben változni látszott, s eszerint betöltetlen munkakör hiányában nem kell a munkáltatónak a Kjt. 30/A. §-ában szabályozott eljárást lefolytatnia. A kollégiumi ülés az Alaptörvény 28. cikke tükrében is vizsgálta a Kjt. rendelkezéseit. E napirendi ponton belül a kollégium egyhangúan foglalt állást a címzetes igazgatói pótlékkal és a jubileumi jutalommal kapcsolatos kérdésekben; valamint a régió bíróságairól érkezett egyéb kérdésekre is választ adott.

Ezt követően a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság három bírája tartott előadást. Dr. Mózsa Gábor a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak besorolása vonatkozásában ismertette a legfontosabb jogszabályi változásokat. Dr. Drescher Katalin a közalkalmazottak felmentésére vonatkozó hatályos szabályozást és a Kúria legújabb döntéseit vázolta. Dr. Bors Szilvia munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó a joghatóság és a jogválasztás témakörében tartotta meg előadását, melynek keretében tartott vetélkedőn a részkollégium tagjai ínycsiklandó csokoládékkal is gazdagodtak.

2014. október 20.