Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2014. november 14-én tartotta meg kollégiumi ülését. A tanácskozást – a jövő évi munkaterv elfogadását követően – dr. Jakab András előadása nyitotta meg, mely az Alaptörvény 28. cikkének bírósági jogalkalmazási gyakorlatban előfordulásáról szólt. Az előadó az objektív teleológiai értelmezés történeti fejlődéséről, az ezzel kapcsolatos elméleti álláspontokról és az értelmezés gyakorlatban történő alkalmazásáról beszélt, kitérve arra is, hogy a jogszabályok miniszteri indokolására történő hivatkozás – mint szubjektív teleológiai értelmezés – nem feltétlenül helytálló. Az előadó kitért az Alaptörvényben szereplő, a 28. cikk szerinti értelmezési klauzulát tartalommal kitöltő egyéb szempontokra is.
 
Az ebédet követően – a regionális kollégiummal szakmai együttműködésben álló - dr. Tilk Péter, a PTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tanszékvezetője tartott előadást az önkormányzati rendeletek normakontrolljáról és a Kúria önkormányzati tanácsának gyakorlatáról, külön is kitérve a Kúriánál kezdeményezett konkrét bírói normakontrollra is.  Előadásában kitért az önkormányzati rendeletek tipikus hibáira, illetve az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatos indítványok tartalmi hiányosságaira is. Ezt követően dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes ismertetett néhány, a régió bíróságai által hozott Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel  (Mötv.) kapcsolatos  ítéletet. 
 
A kollégiumi ülés zárásaként a dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető által felvetett, Mötv-vel kapcsolatos gyakorlati problémákat vitatta meg a kollégium. Ennek során a Kúria Mfv.I.10.359/2010/7. számú eseti döntése fényében megvitatta, hogy a polgármester a kinevezés módosítását és a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel való megszüntetését egyéb munkáltatói jogkörben aláírhatja-e, avagy szükséges a képviselő-testület döntése. 
 
Aktuális jogértelmezési kérdésként merült fel, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választáson újra nem választott polgármestert megilleti-e a Pttv. 2.§ (5) bekezdésében szabályozott végkielégítésként a háromhavi illetménynek megfelelő összegű juttatás? Ezen túlmenően a Pttv. és az Mötv. összefüggései is megvitatásra kerültek. Az aktuális jogalkalmazási, gyakorlati kérdések sorát végül is a Ket.-nek a kiadmányozásra vonatkozó szabályai zárták. Ennek során vitatta meg a kollégium, hogyha az első és másodfokú nyugdíjbiztosítási határozatot az ügyintéző és az osztályvezető eredeti aláírással nem látta el, csupán a határozaton a nevük gépelve szerepel és a kiadmány hiteléül mindkét fokú határozatnál a másodfokú közigazgatási szerv informatikusának ugyancsak a gépelt neve szerepel, ez semmisséget eredményez-e és ily módon a keresetben való hivatkozás nélkül a bíróságnak ezt hivatalból kell-e figyelembe venni, vagy csak a keresetben erre való hivatkozás alapján vizsgálhatja ezt a bíróság.
 
2014. november 18.