Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2015. október 16. napján tartotta meg Szombathelyen a munkaügyi részkollégiumi ülését, mely egyben regionális képzésnek is minősült. A tanácskozást dr. Sipka Péter Máté egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar) előadása nyitotta meg, mely a kártérítés és a sérelemdíj munkajogi szabályairól szólt. Az előadó részletesen foglalkozott az előreláthatóság kérdésével, a munkajogi kártérítési felelősséget a munkavédelmi és az egészségbiztosítási megtérítési felelősség szélesebb látókörébe is helyezve. Előadásának tanulságos részét képezte az angolszász ítélkezési gyakorlat bemutatása néhány érdekesebb jogeseten keresztül.

Ezt követően dr. Bors Szilvia európai uniós jogi szaktanácsadó (Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) tartott előadást az Európai Unió Bírósága legfrissebb, munkajogi jogalkalmazást érintő döntéseiről és a testület elé került indítványokról. Kiemelten foglalkozott a C-266/14. számú ítélettel, mely szerint az állandó vagy szokásos munkavégzési hellyel nem rendelkező munkavállalók vonatkozásában munkaidőnek minősül az az utazási idő, amelyet a munkavállalók a lakóhelyük és a munkáltató által kijelölt első és utolsó ügyfél közötti mindennapos utazással töltenek.

Az ebédet követően dr. Ferenczné dr. Böröcz Éva tanácselnök (Veszprémi Törvényszék) tartott előadást a régió munkaügyi fellebbviteli tanácsának az ítélkezési gyakorlatáról az általa és dr. Kozma Árpád törvényszéki bíró által készített részletes, átfogó vizsgálati anyag alapján. Előadásában az áttekintett 275 határozat alapján vont le következtetéseket a határozatok Pp.-vel való összhangját illetően.

A részkollégiumi ülés zárásaként dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető ismertette a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatban készített, a régió 2013-2015. között született jogerős ítéletein alapuló vizsgálati anyagát, illetve e témakörhöz kapcsolódó néhány jogalkalmazási kérdést. Sipőczné dr. Tánczos Rita, kúriai bírónő, kapcsolattartónk pedig áttekintést adott a Kúria munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeit érintő legfrissebb döntéseiből.

A regionális kollégium megkereste a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumát az Mt. 82.§ (1)-(2) bekezdése és az Mt. 82.§ (4) bekezdése (ún. kompenzációs átalány)-ból a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék levonhatósága értelmezésének kérdésében. A NAV ugyanis a 2015/62. számú „Adózási kérdés” tájékoztatásában nem tett különbséget a 18,5%-os levonhatóság tekintetében az Mt. 82.§ (1)-(2) bek. és az Mt. 82.§ (4) bek. összefüggésében.

Szombathely, 2015. október 20.