Vonatkozó jogszabályok

-          Alaptörvény

-          a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.)

-          a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)

-          a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.)

-          a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

-          a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Sajtó tv.)

-          a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.)