Bírósági közlöny általános tudnivalók

 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§ (5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.
 
A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el. 
 
Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
 
A bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt feltételeket.
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a www.birosag.hu  weboldalon elérhető 9/2017. (II. 13.) OBT határozattal és az 50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor már nincs lehetőség.
 
A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi ezek megvalósítását.
 
A pályázathoz csatolni kell:
1. az önéletrajzot,
2. 2 db igazolványképet,
3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,
4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és tényekről szóló okiratokat.
 
Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
 
Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.
 
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. 
 
A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az irányadó. 
 
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
 
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a "Jelentkezési segédlap" kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.