Pályázatok

A bírósági vezetői állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének, a Kúria, az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek elnökeinek bírósági vezetői álláspályázat kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 128. § (2) bekezdésén, valamint a 130. § (2) bekezdésén alapul. 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 127. § (1) bekezdése értelmében bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A Bszi. 127. § (3) és (4) bekezdése szerint a bíróság elnöke és az elnökhelyettes ugyanazon bírósági vezetői tisztségre legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Ha az elnök és az elnökhelyettes ugyanazon vezetői állást korábban már két alkalommal betöltötte, ugyanarra a bírósági vezetői állásra az Országos Bírói Tanács előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. 
A Bszi. 130. § (1) bekezdése alapján a bírósági vezetői állást pályázat útján kell betölteni, ha e törvény vagy a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik. A pályázatot a pályázat kiírójához 3 példányban kell benyújtani.
E § (3) bekezdése értelmében a benyújtott pályázatnak 
– tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell:
- pályaművet, amely a pályázónak a megpályázott tisztségtől függően a bíróság, a kollégium, illetve a csoport működésével kapcsolatos hosszú távú terveiről és azok megvalósításának ütemezéséről szól,
- hozzájárulást ahhoz, hogy a kinevezésre jogosult a pályázó bírói értékelésének és vezetői vizsgálatának iratait beszerezze és kezelje.
A pályázó a pályamű elkészítése érdekében az alábbi érintett bíróságra vonatkozó dokumentumokat és iratokat ismerheti meg:
- szervezeti és működési szabályzat,
- éves munkaterve és annak melléklete,
- a működési költségekre rendelkezésre álló éves költségvetési juttatással kapcsolatos irányszámok,
- a bíróságra vonatkozó, valamint az országos ügyforgalmi és statisztikai adatok,
- a bírósági és az országos engedélyezett, tényleges bírói és igazságügyi alkalmazotti létszámadatok,
- az elnök összbírói értekezletre készített tájékoztatója.
Fenti adatok a bíróság központi honlapján, illetve az adott bíróság honlapján elérhetők.
A Bszi. 134. §-a szerint a bírósági vezetői pályázatokra az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírói állások pályázatára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
 
A bírói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírói álláspályázatok kiírására vonatkozó jogköre a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.§ (5) bekezdésének a) pontján, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 9.§ (1) bekezdésén alapul.
 
A bírói álláshelyre a Bjt.-ben meghatározott eseteket kivéve pályázatot kell kiírni a Bjt. 7.§ (1) bekezdése alapján.
A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói álláshelyet nyilvános és valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosító, a Bjt.-ben szabályozott pályázati eljárás eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el. 
 
Az álláshelyekre bírák, valamint mindazon személyek pályázhatnak, akik megfelelnek a Bjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és vállalják, hogy a Bjt. rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A katonai és a szabadalmi ügyekben eljáró bírói álláshelyre történő pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázó Bjt. 5. §-ban leírtaknak megfeleljen.
A munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén a jogszabályban nem szereplő pályázati feltételt a Bjt. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján a pályázati felhívás tartalmazza.
 
A bírói kinevezéssel nem rendelkező pályázónak a pályázat benyújtásakor igazolnia kell a Bjt. 12. §-ban előírt feltételeket.
 
A pályázatokat a Bjt. 14. § (1) bekezdésében megjelölt bírói tanács a (4) bekezdés szerint rangsorolja. A rangsor kialakításáról további tájékoztatást ad a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról, és a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet), továbbá a www.birosag.hu weboldalon elérhető 50/2015. (VI. 9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X. 15.) OBT ajánlás a Rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról. A pályázati rangsor felállítása során kizárólag a pályázati határidő leteltekor fennálló és igazolt adatok és tények értékelhetőek, azok pótlására a bírói tanács által tartott meghallgatáskor már nincs lehetőség.
 
A pályázatnak az álláshely megjelölése mellett tartalmaznia kell a pályázó személyes indokait, a megpályázott álláshellyel kapcsolatos elképzeléseit és annak rövid kifejtését, hogy a pályázat nyerteseként miként tervezi ezek megvalósítását.
 
A pályázathoz csatolni kell:
1. az önéletrajzot,
2. 2 db igazolványképet,
3. a bírák és a titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló, módosított 1/1999 (I.18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésének eredményeként kiállított érvényes vizsgálati eredményt,
4. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap benyújtásának és díjfizetésének igazolását. Saját címre kézbesítés és a kézbesítés címzettjeként a pályázat benyújtásának helye szerinti bíróság megjelölése esetén is a pályázat érvényességének feltétele, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány a pályázatok beérkezésére nyitva álló határidőn belül a pályázat benyújtási helye szerinti bíróságra beérkezzen,
5. jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
6. a jogi szakvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
7. vagyonnyilatkozat tételének vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
8. a pályázat elbírálása során értékelhető adatokról és tényekről szóló okiratokat.
 
Amennyiben bíró áthelyezése érdekében nyújt be pályázatot az 1.2. és 8. pontban felsoroltakat kell csatolnia.
 
Az államilag elismert nyelvvizsgát szervező nyelvvizsga-központok aktuális listája az oktatas.hu/nyelvvizsga/nyelvvizsgara_keszuloknek/nyak_vizsga linken érhető el.
 
A bírósági személyi nyilvántartásban szereplő – a pályázat elbírálásához szükséges – adatokat és tényeket igazoló dokumentumokat a pályázónak nem kell a pályázathoz csatolnia. Ezekre az adatokra és tényekre a pályázó a pályázatában hivatkozhat, és kérheti a nyilvántartásból való beszerzésüket, ha a pályázatban hozzájárulását adja, hogy a jogszabály alapján a pályázata elbírálásában résztvevő szervek és személyek ezeket kezeljék. 
 
A késedelmesen benyújtott pályázatra a Bjt. 13. § -a az irányadó. 
 
A bírák illetményére a Bjt. rendelkezései az irányadók.
 
A hiánytalan és teljes körű pályázat benyújtásának elősegítése érdekében javasoljuk a "Jelentkezési segédlap" kitöltését, amellyel a pályázó könnyebben összeállíthat a jogszabályban foglaltaknak megfelelő pályázatot.
 
 
A bírósági titkári állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
 
A bírósági titkári álláshelyek betöltésére az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (1) bekezdése alapján a kinevező pályázatot ír ki.
Az álláshelyekre azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik egyetemi állam- és jogtudományi diplomával és jogi szakvizsgával rendelkeznek, továbbá hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn. 
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on az adattovábbítás címzettjeként a pályázatot kiíró bíróságot kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
A bírósági titkári kinevezésre pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletben szabályozott vizsgálatnak aláveti magát és annak költségét megfizeti. Kinevezése esetén a vizsgálat költségét a munkáltató megtéríti.
A pályázónak a pályázathoz – a pályázati határidő utolsó napjáig – mellékelnie kell: 
- önéletrajzot,
- a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, 
- a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
- igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről, 
- 2 db fényképet,
- érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint),
- pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1) bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és (3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről, továbbá a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról.
A bírósági titkár illetményére az Iasz. rendelkezései az irányadók.
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
 
 
A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.
A pályázó a kiírt álláshelyet az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levél (a motivációs levél és mellékletei együtt: pályázat) benyújtása útján pályázhatja meg. A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel géppel írott – A/4-es oldal lehet. 
A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:
a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok a http://mia.birosag.hu honlapról letölthetők),
a pályázó önéletrajzát, 
a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást,
a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot. 
A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.
 
Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható
     a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata, 
     a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
     a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum
úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli versenyvizsgán rendelkezésre álljon.
 
A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:
a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte,
a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást az igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről, 
a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel,
a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról, 
az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát, 
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát. 
Amennyiben a pályázó az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el, elegendő e tényre a jelentkezési adatlap megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell. 
Amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, ebben az esetben az ehhez szükséges igazolást legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján nyújthatja be.
Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.
A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.
A sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.
A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható – a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) tájékozódhatnak.
A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók. 
 
A törvényszéki végrehajtói állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
 
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 256. §-ának (2) bekezdése folytán alkalmazott 233. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek, továbbá az álláspályázathoz pályamunkát készítenek. 
 
A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn. 
A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely szerve az Iasz. 37/B §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére. 
 
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát, 
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK. 12.) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.
 
A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik. 
 
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
 
 
A törvényszéki végrehajtói-helyettesi állásokra vonatkozó
általános pályázati tudnivalók
 
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 256/A. §-ának (1) bekezdése folytán alkalmazott 240/F. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelnek.
 
A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.
 
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- a személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefax-szám) is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- a vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.
 
A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
 
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
 
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.
 
 
A törvényszéki végrehajtó-jelölti állásokra vonatkozó 
általános pályázati tudnivalók
 
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 257. § (1)-(2) bekezdése folytán alkalmazott 241. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelnek.

A pályázónak - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Iasz.) 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi bizonyítvánnal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében foglalt kizáró körülmény nem áll fenn. A hatósági erkölcsi bizonyítvány tekintetében az adattovábbítás iránti kérőlapon az adattovábbítás címzettjeként a pályázattal érintett törvényszéket kell megjelölni, amely az Iasz. 37/B § (3)-(4) bekezdése alapján jogosult az adatok kezelésére.

A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. 241. § (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok hiteles másolatát,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.
 
A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
 
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
 
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja. 
 
A végrehajtási ügyintézői állásokra vonatkozó
általános pályázati feltételek
 
Az állásra azok pályázhatnak, akik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 263. § (2) bekezdése értelmében a Vht. 233. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, továbbá a (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelnek, felsőfokú iskolai végzettséggel és végrehajtási ügyintézői szakvizsgával rendelkeznek, valamint az álláspályázathoz pályamunkát készítenek.
 
A pályázónak az - Iasz. 11/A §-ára figyelemmel - hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, valamint vele szemben a Vht. 233. § (2) bekezdésében meghatározott körülmény nem áll fenn.
 
A pályázathoz mellékelni kell a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint:
- a Vht. szerinti kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok eredeti példányát, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,
- személyes adatait és rövid úton történő elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
- pályamunkát a 8002/2001. (IK 12) IM tájékoztató szerint,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
- vagyonnyilatkozat tételének vállalására és az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,
- a köztartozás-mentességének igazolására szolgáló iratot.
 
A pályázat elbírálása a Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint történik.
 
Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.
 
A pályázati feltételeknek a pályázat beérkezésének időpontjára kell teljesülniük, a hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatot a pályázat kiírója elutasítja.