2013. áprilisi jogszabályok

2013. április 2-i hatállyal – az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló 2013. évi XX. törvény

A törvény jelentősen módosítja, számos új rendelkezéssel, részletszabállyal egészíti ki a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényt (Bjt.-t). A felső korhatár fokozatosan, 2022-ig éri majd el a 65. életévet.
Az új rendelkezések részletesen szabályozzák a 33/2012.(VII.17.) AB határozattal megsemmisített Bjt. 90.§ ha) pontja alapján felmentett bírák helyzetét.

Összeférhetetlenség

Az ismételten kinevezett bírákra új összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak, amelyek kizárják az illetmény és a nyugellátás egyidejű felvételét. Nyugellátásban csak azok a bírák részesülhetnek, akik a rendelkezési állományba helyezésüket kérik.

Nyilatkozattétel

A bírák a törvény hatályba lépésétől számított 30 napos határidőn belül tehetnek nyilatkozatot arról, hogy az őket ért jogsérelem orvoslására mely, a törvényben meghatározott lehetőséget választják.

A peres eljárást indító és már ismételten kinevezett bírák az alábbi nyilatkozatokat tehetik:
- kérhetik a bírói szolgálati jogviszonyuk változatlan fenntartását a jelenlegi beosztási helyükön,
- kérhetik a rendelkezési állományba helyezésüket a bírói szolgálati jogviszonyuk fenntartása mellett,
- kérhetik a felmentésüket és 12 havi illetménynek megfelelő összegű átalány-kártérítés megfizetését.

2) A peres eljárást indító és ismételten még ki nem nevezett, illetve a peres eljárást nem indító bírák az alábbi nyilatkozatokat tehetik:
- kérhetik az ismételt kinevezésüket és a felmentésüket megelőző beosztási helyen történő továbbfoglalkoztatásukat,
- kérhetik a bírói tisztségbe való kinevezésüket és a rendelkezési állományba helyezésüket,
- kérhetik a kinevezésük mellőzését és 12 havi illetménynek megfelelő összegű átalány-kártérítés megfizetését.

Elmaradt illetmény

Amennyiben a bíró a nyilatkozatában a bírói szolgálati jogviszonya további fenntartását, avagy kinevezését és továbbfoglalkoztatását vagy rendelkezési állományba helyezését kéri, az OBH elnöke intézkedik a bíró elmaradt illetményének (egyéb járandóságainak) a megtérítése iránt. Ugyanez vonatkozik azon bírákra is, akik peres eljárást indítottak, de a visszahelyezés mellőzését vagy a felmentésüket kérik.

Korábbi tanácselnöki, határozott idejű vezetői beosztás

Az ismételten kinevezett bírák külön pályázat nélkül kerülhetnek vissza a tanácselnöki tisztségbe. A bírák a korábbi határozott idejű vezetői beosztásukat ismételten akkor láthatják el, ha a tisztség időközben nem került betöltésre.

Rendelkezési állomány

A rendelkezési állományba helyezett bírák a saját kezdeményezésükre, az érintett bíróság elnökének vagy az OBH elnökének a kezdeményezésére munkavégzésre oszthatóak be esetleges kimagasló ügyhátralék csökkentése érdekében vagy a tartósan távollévő bírák helyettesítésére. A bírák a munkavégzésre beosztás ideje alatt ítélkező munkát végezhetnek, bírósági közvetítői tevékenységet folytathatnak vagy segíthetik a központi igazgatási feladatokat. A munkavégzésre beosztás időszakán kívül a rendelkezési állományt közvetlenül megelőző, a vezetői pótlék nélküli illetményük 80%-át kitevő összeg és a nyugdíjuk különbözetére, míg a munkavégzésre beosztás ideje alatt a vezetői pótlék nélküli illetményük és a nyugdíjuk különbözetére jogosultak a nyugdíjuk további folyósítása mellett.

A törvénymódosításról szóló részletes tájékoztató ide kattintva olvasható.

2013. április 1-jei hatállyal - a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XVI. törvény

Védelmi idő felemelése

A hangfelvételben rögzített előadóművészi teljesítmények védelmi idejének ötven évről hetven évre növelése.

A szerzői jogi védelem kiterjesztése

A módosítás- a bírói gyakorlattal összhangban - a szerzői jogi védelmet kiterjeszti a jelmezekre és díszletekre is, tekintettel arra, mert ezek használati célú műtárgyak, a képzőművészeti, iparművészeti alkotásokhoz állnak közel (33. §).

Soron kívüliség bírósági eljárásokban

A közös jogkezelők támogatási politikájának és a bevételnek felhasználására vonatkozó döntés bírósági megtámadása esetén a bírósági eljárás soron kívüli lefolytatását írja elő. Ezt a jogdíjbevételek jogosultjainak tömeges számából fakadó társadalmi és gazdasági érdek támasztja alá (43. §).

A díjszabás-jóváhagyási eljárásban meghozott miniszteri határozatok bírósági felülvizsgálatának soron kívüli lefolytatását vezeti be hasonló indokokra hivatkozva (47. §).

Az Országgyűlés elfogadta az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, az egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot

A törvénynek a Teljesítésigazolási Szakértői Szervre vonatkozó rendelkezései 2013. július 1. napjával, a bírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezései 2013. szeptember 1. napjával lépnek hatályba. Részletes tájékoztatónkat a hatálybalépés előtt tesszük közzé.