2013 júniusi jogszabályok

2013. június 21-i hatállyal - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXIX. törvény


Az Országgyűléshez 2013. május 18-án benyújtott önálló képviselői javaslat alapján elfogadott törvény a választási eljárás hatályos szabályait egészíti ki az önkormányzati választások szabályaival. Emellett az új rendelkezések - az Alaptörvénnyel összhangban - az európai parlamenti és az önkormányzati választások ötévenkénti, azonos napon történő megtartása helyett az önkormányzati választások októberi időpontban való megrendezését írják elő.

A választási eljárás tisztasága feletti kontroll hatékonyabbá tétele érdekében a jövőben a közérdekű választási anyagok azonnali és lehető legszélesebb körű hozzáférhetőségét kell biztosítani és az ilyen adatokat nyilvánosságra kell hozni a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapján.

Az átláthatóság kritériumát szolgálja az NVI tevékenysége feletti széles körű kontroll bevezetése is.

A törvény a nemzetiségi listák állítására és ajánlására vonatkozó szabályokat pedig annak érdekében pontosítja, hogy 2014-től országgyűlési képviselőt is delegálhassanak a parlamentbe.

Mindezeken túl szabályozza a választójogból való kizárás eseteit és az egyéni választókerületek kialakításával kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket.

 

2013. június 1-jei hatállyal – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) módosításáról szóló 2013. évi LXIX. törvény

Beavatkozás

A törvény a jogorvoslat lehetőségét kizárólag az önálló beavatkozók részére biztosítja, ugyanis a beavatkozó a beavatkozás tárgyában hozott határozat ellen kizárólag abban az esetben élhet fellebbezéssel, ha a perben hozott ítélet jogereje jogszabály alapján az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed. A törvénymódosítás az önálló beavatkozó fogalmát egyértelművé teszi, amikor kimondja, hogy az ítélet jogereje mikor terjedhet ki a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára: kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján, azaz annak megítélése nem függ a bírói mérlegeléstől. A beavatkozás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezést a másodfokú bíróságnak 15 napon belül kell elbírálnia. A törvénymódosítás célja a beavatkozás általános szabályainak szigorításával elősegíteni az eljárások ésszerű időben történő lefolytatását, illetve biztosítani a peres felek érdekeinek védelmét.

A munkavállaló ellen előterjesztett keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása

A Pp. 130.§ (1) bekezdésének g) pontjának módosításával a törvény egyértelműsíti, hogy a munkáltató helytállási kötelezettsége körébe tartozó személyhez fűződő jogot sértő tevékenység és egyéb károkozás iránti perek tekintetében kizárólag a munkáltató perelhető, így a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha a pert a munkavállaló ellen indították meg.

A bírók tanúkénti idézése

A tanúkénti pozícióban álló bíró személyes adatainak védelmét szolgálják azok az új rendelkezések, melyek szerint, ha a perben a bírót tanúként a hivatali működése vagy azzal összefüggő ok miatt kérik megidézni, idézhető címe a szolgálati helye szerinti bíróság címe, és meghallgatása előtt személyazonosságát a nevének, feladatkörének, munkakörének, vezetői megbízásának, a szolgálati helye szerinti bíróság nevének és címének a rögzítésével kell megállapítani. A bíró tanúkénti megidézésének következményeként történő elővezetésének elrendeléséről az elővezetendő bíró szolgálati helye szerinti bíróság elnökét, a bíróság elnöke elővezetésének elrendeléséről a kinevezőjét is értesíteni kell.

Felülvizsgálat

Bővül a Kúria előtt a jogerős határozatokkal szembeni felülvizsgálat eseteinek köre. Az értékhatártól függetlenül felülvizsgálatnak van helye a nem vagyoni kártérítés iránt indított perekben, valamint azokban az ügyekben, amelyek ingatlan tulajdonára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkoznak, vagy ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek, továbbá valamennyi olyan ügyben, amely megállapításra irányul.


A fenti rendelkezéseket a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, míg a beavatkozás tárgyában módosuló rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követően bejelentett beavatkozásokra kell alkalmazni.

Budapest, 2013. május 31.