2 - A szakértő és a törvényszékek közötti elektronikus kapcsolattartás választhatósága

A szakértő a törvényszékek első fokú hatáskörébe tartozó, 2013. január 1. napját követően indult polgári perekben választhatja az elektronikus kapcsolattartást a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 394/D. §-ában meghatározott szabályok alapján.

Ha a szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejelentette, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, erre szolgáló elérhetőségét - az e-igszakerto@obh.birosag.hu e-mail címen - az Országos Bírósági Hivatal részére meg kell küldenie, és arról is értesítenie kell -az e-igszakerto@obh.birosag.hu e-mail címen - az Országos Bírósági Hivatalt, hogy a továbbiakban nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást.

„Pp. 394/D. § (1) E § rendelkezéseit 2014. június 30-ig csak a törvényszékek első fokú hatáskörébe tartozó, 2013. január 1. napját követően indult polgári perekben kell alkalmazni. ...

(2) Ha a szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejelentette, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, erre szolgáló elérhetőségét az Országos Bírósági Hivatal részére meg kell küldenie, és arról is értesítenie kell az Országos Bírósági Hivatalt, hogy a továbbiakban nem vállalja az elektronikus kapcsolattartást.

(3) Ha a szakértő az elektronikus kapcsolattartást vállalta, a polgári perben a beadványokat, ide értve a szakvéleményt, az előzetes munkatervet és a díjjegyzéket is, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – elektronikusan küldi meg a bíróság részére. A szakértőnek, ha az elektronikus kapcsolattartást vállalta és ennek technikai lehetőségei adottak, a szakvélemény részévé tett mellékleteket digitalizálnia kell. A szakértő ebben az esetben nem kötelezhető arra, hogy a bírósághoz benyújtott beadványt a felek és más perbeli személyek számára papír alapon megküldje.

(4) A bíróság – kivételes jelleggel – indokolt kérelemre elektronikus kapcsolattartás esetén is engedélyt adhat a szakértőnek a szakvélemény (vagy annak egy részének) papír alapú benyújtására.

(5) A bíróság, ha a perben mindkét fél elektronikus kapcsolattartással jár el – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a (2) bekezdés szerint eljáró szakértőnek. Ha a perben mindkét fél vagy az egyik fél papír alapú kapcsolattartással jár el, a bíróság papír alapon és elektronikus úton is kézbesíthet a szakértő részére.

(6) A bíróság papír alapon vagy egyéb adathordozón bocsátja rendelkezésre a szakértő részére a bírósági irat mellékletét, ha annak nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegéből adódóan a digitalizálás aránytalan nehézséggel járna vagy lehetetlen, valamint ha a papír alapú okirat valódisága vitás. Ha a bíróság által elektronikus úton megküldött bírósági irathoz e bekezdés szerinti melléklet kapcsolódik, a határidő számításának alapja a melléklet kézhezvételének időpontja.

(7) A bíróság felhívhatja a papír alapú kapcsolattartással eljáró szakértőt arra, hogy a szakvéleményt elektronikus adathordozón is benyújtsa, ha azt elektronikus kapcsolattartással eljáró fél részére kell kézbesítenie. A szakértő felel azért, hogy a papír alapú szakvélemény tartalma megegyezik az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentum tartalmával.”

Magyarország megújul