Az elektronikus eljárásról

2016. július 1-je előtt indult ügyek

A 2016. július 1-je előtt indult ügyekben a fél, illetve képviselője - választása szerint – beadványát, annak mellékleteit és okirati bizonyítékait elektronikus úton is benyújthatja, tehát számára ez lehetőség. A Cstv. 6. § (4) bekezdése meghatározza, hogy kit kell félnek tekinteni az eljárásban. A választás lehetősége a csődeljárást kezdeményező adóst 2015. január 1-jétől nem illeti meg, figyelemmel arra, hogy a csődeljárás iránti kérelem ettől az időponttól kezdve kizárólag elektronikus beadvány lehet.

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekintetni,  ezért az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is - a félnek vagy képviselőjének a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartania és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a jogi képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál.

A bíróság a fél részére papír alapon kézbesíti a bírósági iratot, ha a fél az eljárásban képviselője útján jár el és az iratot nem a képviselő, hanem a fél részére kell kézbesíteni, vagy a képviselő részére nem lehet kézbesíteni.

Ha a fél az elektronikus úton való kapcsolattartást választotta, az elektronikus benyújtás alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is elrendelheti.

Ha jogi képviselő nélkül eljáró fél vállalta, hogy a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartja, utóbb, a beadvány papír alapú benyújtásával egyidejűleg kérheti a bíróságtól a papír alapú eljárásra való áttérés engedélyezését. A jogi képviselő nélkül eljáró félnek a kérelemben valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás következett be, amely miatt az elektronikus úton történő eljárás a továbbiakban számára aránytalan megterhelést jelentene.

A jogi képviselő nélkül eljáró jogutód félre nem vonatkozik az, hogy a jogelőd az elektronikus kézbesítést vállalta, vagy a papír alapú kézbesítésre való áttérés megtörtént.

Az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt - ha a beadvány előterjesztésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke űrlapot rendszeresít - űrlapon kell előterjesztenie. Ha a beadvány vagy a melléklete előterjesztésére űrlap nem kerül rendszeresítésre, az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt és mellékletét az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elfogadott fájlformátumok valamelyikén kell benyújtania. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a honlapon közzéteszi az elfogadott fájlformátumokat.

A bíróság az elektronikus úton benyújtott beadvány jogszabályban meghatározott módon készített papír alapú másolatát kézbesíti a másik fél részére, ha annak elektronikus elérhetősége a bíróság számára nem ismert.

Ha az eljárás során a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, a bíróság az eljárást megindító kérelmet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus úton kapcsolatot tartó nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.

2016. július 1-je és 2017. december 31-e között indult ügyek

A 2016. július 1-je és 2017. december 31-e között indult ügyekben a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az eljárást megindító kérelmét, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a belföldi gazdálkodó szervezet részére a bíróság is elektronikusan kézbesít.

Ha a fél jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő az eljárást megindító kérelmet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a jogi képviselő részére.

A közigazgatási szerv - akkor is, ha nem minősül belföldi gazdálkodó szervezetnek, és ha nem közigazgatási perben jár el -, az eljárást megindító kérelmét, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek.

A fentiek alkalmazásában jogi képviselőnek kell tekinteni a Pp. 73/C. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeket. A fentiek alkalmazásában továbbá a belföldi gazdálkodó szervezet képviselője a jogi képviselő. Ha a belföldi gazdálkodó szervezet nem jogi képviselővel jár el, a képviselő a törvényes vagy a szervezeti képviselő, egyéni vállalkozó esetében képviselőnek kell tekinteni magát az egyéni vállalkozót.

Az eljárásban az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője beadványait és annak mellékleteit választása szerint papír alapon és elektronikus úton is benyújthatja a bíróságra. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekintetni. Az elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is - a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére.

A fél, aki egyébként saját személyében elektronikus útra nem köteles, a jogi képviselet visszavonására irányuló nyilatkozatát elektronikusan és papír alapon is bejelentheti. Ha a fél a jogi képviselet visszavonását elektronikus úton jelenti be, úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus kapcsolattartást vállalja, akkor is, ha a továbbiakban nem kíván jogi képviselővel eljárni.

Az eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alól kivételt jelent, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége vagy sajátos alakja miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is elrendelheti.

Az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt - ha a beadvány előterjesztésére az Országos Bírósági Hivatal elnöke űrlapot rendszeresít - űrlapon kell előterjesztenie. Ha a beadvány vagy a melléklete előterjesztésére űrlap nem kerül rendszeresítésre, az elektronikus úton kapcsolatot tartónak a beadványt és mellékletét az Országos Bírósági Hivatal elnöke által elfogadott fájlformátumok valamelyikén kell benyújtania. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a honlapon közzéteszi az elfogadott fájlformátumokat.

A bíróság az elektronikus úton benyújtott beadvány jogszabályban meghatározott módon készített papír alapú másolatát kézbesíti a másik fél részére, ha annak elektronikus elérhetősége a bíróság számára nem ismert.

Ha az eljárás során a kapcsolattartás valamely fél részéről elektronikus úton történik, és az elektronikus úton kapcsolatot tartó beadványát nem elektronikus úton terjeszti elő, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, a bíróság az eljárást megindító kérelmet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, az egyéb beadványban foglalt nyilatkozat pedig hatálytalan és úgy kell tekinteni, hogy az elektronikus úton kapcsolatot tartó nyilatkozatot egyáltalán nem tesz.