Informatikai segédlet

I. Az ÁNYK Program telepítése

Az elektronikus kapcsolattartás során a félnek a beadványt és mellékletét, ha az előterjesztésre űrlap (más néven: nyomtatvány) került rendszeresítésre, űrlapon kell előterjesztenie. Az űrlapok letöltéséhez szükséges az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) telepítése (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html), amely biztosítja a nyomtatványok kitöltésének, az azokhoz való elektronikus dokumentumok mellékletként való csatolásának lehetőségét.

Az ÁNYK program alkalmazásához JAVA futtatókörnyezet legalább 1.8.0-ás verziója szükséges.

Ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ (Start menü / Számítógép vagy Sajátgép /Tulajdonságok). Ha 32 bites operációs rendszert használ és az Ön gépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JRE), vagy annak verziószáma nem megfelelő, akkor kattintson a következő linkre: http://www.java.com/en/.

Ha 64 bites operációs rendszert használ, felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelent Free Java Download választásakor alapértelmezett módon a 64 bites környezetben is Java 32 bites változata fog települni, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni 64 bites operációs rendszer esetén a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html oldalról. Fontos, hogy a Windows98, WindowsME és Windows XP operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához.

II. Az űrlap kitöltése

Töltse le az ÁNYK nyomtatványok közül az Ön által beküldendő nyomtatványt. Amennyiben korábban sikeresen telepítette az ÁNYK keretprogramot, akkor a letöltött és kiválasztott nyomtatvány fájlra duplán kattintva elindul az űrlap telepítése. Itt a „Tovább” gombra háromszor, végül a „Befejezés” gombra kattintva a rendszer elvégzi az új nyomtatvány telepítését.

Következő lépésként nyissa meg az ÁNYK programot, és válassza az Adatok/Új nyomtatvány menüpontot. A sablonok között szám szerint megjelölt ÁNYK űrlapok közül jelölje ki a beküldendő űrlapot a „Nyomtatvány neve” című oszlopból, majd kattintson a megnyitás gombra.

Az iratok lajstromozását, az érdemi munkavégzést nagymértékben segíti, ha a nyomtatványt értelemszerűen, teljes körűen kitölti. Külön figyelmeztetés jelenik meg, ha az adott rovat kitöltése kötelező.

Kérjük, fokozottan figyeljen az ügyszám és a felek azonosító adatainak pontos kitöltésére!

Vannak vagylagosan kötelezően töltendő adatok, amelyek esetében kitöltés közben figyelmeztetés jelenik meg abban az esetben, ha egyik adatot sem, vagy mindkét adatot kitölti.

Amennyiben egy adott űrlap valamely oldalából többet kell kitöltenie (például több meghatalmazott jogi képviselő jár el ugyanannak a peres félnek a képviseletében), akkor van lehetőség pótlap hozzáadására, ahol a további adatok kitölthetőek. Mellékletek számának feltüntetésére szolgáló mezőben jelölje meg, hogy az ÁNYK űrlaphoz hány darab mellékleteket csatol.

Amennyiben végzett az űrlap kitöltésével, az Ellenőrzések/Ellenőrzés menüpont kiválasztásával végezheti el az ellenőrzést. A hibákra a nyomtatványkitöltő program figyelmeztet, az adott sorra kétszer kattintva a hiányzó vagy hibás mezőhöz jutunk vissza. A nyomtatvány nem küldhető be elektronikusan, ha az ellenőrzés során „kék” színű hibajelzés merül fel.

III. Mellékletek csatolása

Amennyiben az űrlaphoz mellékletet kíván csatolni, azt az Adatok/Csatolmányok kezelése menüpont alatt teheti meg, egyesével választva ki az Ön által csatolandó iratot. A kiválasztott mellékleteket a „Hozzáad” gombbal töltheti fel. Egy dokumentum csak egy csatolmánytípusként tölthető fel.

Amennyiben a csatolni kívánt mellékletei listája teljes, az „Ok” gombbal véglegesítheti azt.

Az űrlaphoz .dosszie, .dossier, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack, .pdf, illetve .asic formátumban csatolható melléklet, amelyeket minden esetben szükséges minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel ellátni. Az így létrejött fájlokat kell csatolni a már kitöltött ÁNYK űrlaphoz, illetőleg a csatolást követően azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési (AVDH) szolgáltatással hitelesíteni.

Az egyes e-aktákba illeszthető fájlformátumok a következők:

  • szöveges dokumentumok: .odt, .doc., .docx
  • képformátumok: .jpeg, .jpeg, .png, .bmp
  • hangformátumok: .mp3, .wav
  • videoformátumok: .avi

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokhoz csatolható fájlok egyenkénti mérete a 150 MB-ot, az űrlaphoz csatolt valamennyi melléklet együttes mérete pedig a 300 MB-ot nem haladhatja meg!

IV. Adathordozón történő benyújtás

Amennyiben a nyomtatványhoz csatolni kívánt fájlok együttes mérete a befogadható 300 MB méretkorlátot meghaladja, a csatolni kívánt fájlok elektronikus adathordozón is benyújthatók.

Az elektronikus adathordozón történő benyújtás tényét az egyes űrlapokon az erre szolgáló mezőben lehet jelezni. Ebben az esetben az űrlaphoz melléklet nem csatolható. A méretkorlátot meghaladó fájlok a P28 számú nyomtatványhoz mellékletként feltölthetők és az ÁNYK program segítségével .xcz kiterjesztésű fájllá alakíthatók. Ezt az .xcz fájlt kell az elektronikus adathordozón elhelyezni.

Az adathordozót legkésőbb a főnyomtatvány bírósághoz érkezéséről a 394/H. § (2) bekezdése alapján kapott befogadás-visszaigazolásnak az elektronikus úton kapcsolatot tartóhoz érkezését követő három munkanapon belül kell benyújtani a bíróság részére személyesen vagy postai úton.

Figyelem, a P28 számú nyomtatvány a bíróságok részére elektronikus úton nem küldhető be, az kizárólag az adathordozón történő benyújtásra szolgál, amelynek segítségével az adathordozón található dokumentumok és az eredeti beadvány összetartozása megállapítható!

A fél vagy képviselője köteles az adathordozón elhelyezett fájlokat minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy elektronikus bélyegzőjét elhelyezni vagy az azon szereplő dokumentumokat azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás igénybevételével hitelesíteni.

Kérjük, hogy a P28 számú nyomtatványon a főnyomtatvány ÜKM azonosító számát pontosan tüntessék fel, mert ellenkező esetben az adathordozón lévő fájlok és a főnyomtatvány összetartozása nem állapítható meg.

Az adathordozót eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben érdekelve van. A P28 számú nyomtatványon meg kell jelölni a benyújtani kívánt adathordozók számát és formátumát.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság elektronikus adathordozóként kizárólag CD-R-, CD-R+,
DVD-R-, DVD-R+, és USB PenDrive eszközökön benyújtott beadványokat tud befogadni.

Az adathordozó beérkezéséről a bíróság a kézbesítési rendszer útján automatikusan értesítést küld az elektronikus úton kapcsolatot tartónak.

Ha az adathordozó benyújtására a fentiek megsértésével kerül sor, a Pp. 394/G. § (7) bekezdése alapján az adathordozón megtett jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

A Pp. 394/M. § (2) bekezdése szerint befogadható mérethatárt el nem érő nagyságú, adathordozón benyújtott jognyilatkozat vagy teljesített eljárási cselekmény hatálytalan.

V. A nyomtatvány beküldése

Amennyiben a kitöltéssel végzett, és az ellenőrzés hibára nem figyelmeztetett, Ügyfélkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Hivatali kapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot. Perkapun történő közvetlen beküldéshez válassza a Kapcsolat a Perkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontot.

Amennyiben elkészült a .kr fájl a közvetlen beküldéshez kattintson a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül vagy a Kapcsolat a Hivatali Kapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése a Hivatali Kapun keresztül vagy a Kapcsolat a Perkapuval/ Nyomtatvány közvetlen beküldése menüpontra, majd adja meg a felhasználó nevét, jelszavát.

VI. Elektronikus kézbesítés a bíróság részéről

A bíróság a határozatát a következő eljárási rend szerint kézbesíti a fél részére.

A bírósági részéről az irat elektronikus kézbesítésének előfeltétele, hogy az adott bírósági eljárásban az adott fél, illetve az adott képviselő az Ügyfélkapuján, Hivatali Kapuján vagy Perkapuján keresztül korábban már legalább egy beadványt sikeresen küldjön meg a bíróságnak, és ezáltal a bíróság számára ismertté váljon a beküldő kapcsolati kódja. Ezt követően tud a bíróság ezen érintett részére bírósági iratot kézbesíteni.

Az elektronikusan küldött bírósági iratok a beküldő Ügyfélkapujának, Hivatali Kapujának vagy Perkapujának értesítési tárhelyére érkeznek. A bírósági irat értesítési tárhelyre történő megérkezéséről a kézbesítési rendszer az Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, vagy a Perkapu regisztráció során megadott email címre tájékoztató üzenetet küld, ez az üzenet azonban magát a küldeményt nem tartalmazza.

A tárhelyre érkezett bírósági iratot az iratra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át, a bírósági irat ezzel kézbesítettnek tekintendő.

Ezt követően van lehetősége a bírósági iratot megnyitni. A bíróság a kézbesítési rendszer útján megküldött bírósági iratokat tömörített, összecsomagolt formában (.zip állományban) és ezen belül az egyes iratokat szervezeti elektronikus aláírással ellátva e-aktában (.dosszie állományban) vagy .pdf fájlban küldi meg. Az e-akta megnyitásához a megnyitáshoz használt számítógépen telepítve kell lennie a Microsec e-Szigno vagy a NetLock MOKKA programok valamelyikének.

Az internetes hivatkozás megnyitásával elektronikus tértivevény jön létre, ami automatikusan megküldésre kerül a bíróság és a fél részére; az elektronikus tértivevény igazolja, hogy az iratot átvették.

Ha a fél a bíróság által megküldött bírósági iratot az elektronikus kézbesítési tárhelyén történő elhelyezését követő 3 napot követően sem veszi át, az át nem vett dokumentumról a regisztrációnál megadott e-mail címére értesítést kap.

Ha a fél a második értesítést követő ötödik munkanapon sem veszi át, akkor a bírósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). A kézbesítési vélelem beálltáról szóló automatikus tájékoztatás az értesítési tárhelyén a „Kézbesítési vélelem ideje” oszlopban jelenik meg.