Emléktábla avatással vette kezdetét a Wlassics Gyula emlékkonferencia

wlassics

Emléktábla avatással kezdődött a Wlassics Gyula emlékére rendezett kétnapos konferencia, melyet az Országos Bírósági Hivatal rendez a két éve hatályban lévő Közigazgatási perrendtartással kapcsolatos jogalkalmazói tapasztalatokról. 

Wlassics Gyula hajdani budapesti lakóhelyénél, a Budapest, V. kerület, Duna utca 1. szám alatti épület falán felavatott emléktáblával a Királyi Közigazgatási Bíróság egykori elnöke iránti tiszteletüket fejezték ki a jelenlévők. Wlassics a bírói hivatástudat magas fokáról tett tanúságot tetteiben, köz- és hivatali szerepléseiben egyaránt, életútja a mai kor bírái számára is példaértékű, követendő mintát jelent.

Zalánkeméni Wlassics Gyula báró Budapesten és a Bécsben tanult jogot. 1875-től, az államtudományi és jogtudományi doktori, valamint az ügyvédi oklevél megszerzése után először Nagykanizsán törvényszéki joggyakornokként helyezkedett el. Később a Budapesti Királyi Ítélőtáblánál segédfogalmazó volt, az Igazságügy minisztériumban kodifikációs tevékenységet végzett. Dolgozott alügyészként, és főügyész-helyettesként is. A közpályán eltöltött 30 év alatt neve nemcsak az igazságszolgáltatás területén vált ismertté, de a közoktatás, a tudomány és a politika művelőinek körében is. Vallás- és közoktatásügyi miniszterként is maradandót alkotott. Minisztersége idején született meg a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény és végrehajtási rendeletei. Oktatási és kulturális reformok egész sorát valósította meg, nevéhez fűződik egyebek mellett a jogi oktatás reformja, a nők felvétele a bölcsészeti és orvosi karokra, a népiskolák és a kereskedelmi iskolák felállítása, a gimnáziumi és reáliskolai tantervreform. Tartalmas pályafutásának beteljesítéseként 1906-ban a Királyi Közigazgatási Bíróság elnökévé nevezte ki az uralkodó. 

A közigazgatási bíróság elnökeként az ítélkező munka mellett kiemelt figyelemmel fordult a jogegység megteremtése felé. Utóbbi biztosítása érdekében személyesen vett részt a jogegységi munkában, felállította a jogegységi tanácsot. Bírói hivatala mellett részt vállalt a kor kodifikációs törekvéseiben, többek között részt vett Csemegi Károly mellett a büntető törvénykönyv előkészítő munkálataiban és munkásságával irányt mutatott a közigazgatási bíráskodásnak is. 

Munkásságának elismeréseként számos kitüntetésben részesült, melyek közül egyik legjelentősebb az MTA nagydíja. 1926-ban a kormányzó a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetésben részesítette. 

Wlassics Gyula személye, a kor közigazgatási bíráskodására gyakorolt meghatározó hatása indította a mai konferencia szervezetőit, az Országos Bírósági Hivatalt, valamint a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületet arra, hogy a Közigazgatási Perrendtartáshoz kapcsolódó egyes szakmai, jogalkalmazói kérdések megvitatására rendezett, tudományos igényű konferenciát a hajdani Királyi Közigazgatási Bíróság elnöke emlékére ajánlja.

wlassics