Tudta-e? 1848-ban sajtóesküdtszékek felállítását rendelték el Magyarországon 

Thumbnail
 • 1848-ban nem történtek lényeges változások az igazságszolgáltatás terén, a reformra nem maradt idő
 • Csak néhány lényeges törvény született: az 1848. évi IX. tc. az úriszék felszámolásáról és az 1848. évi XVIII. tc. a sajtóról
 • A sajtóvétségek elbírálására esküdtbíróságok felállítását rendelte el a törvény
 • Az elkészült és kihirdetett esküdtszéki rendelet a formális jogegyenlőség talaján állt
 • Minden törvényhatóság, szabad királyi város és kerület köteles volt összeírni az esküdtképes, legalább 200 forint jövedelemmel rendelkező 24-60 év között személyeket
 • A rendelet nem tett különbséget férfiak és nők között, de a gyakorlatban csak a férfiakat írták össze
 • Az esküdtlajstromban szereplő neveket 36-os csoportokba sorsolták
 • Az esküdtválasztás sorsolással történt, de bizonyos számú tagot a terhelt, a védő és a vád is kiejthetett közülük
 • A terhelt a 36 esküdt-jelöltből 12-t saját belátása szerint kiejthetett 
 • Az így maradó 12 fős esküdtszék döntött a tárgyalás lefolytatása után a terhelt bűnösségéről
 • Sajtóvétség vádja esetén egy bűnvizsgáló bíró folytatta le a nyomozást, az összegyűlt anyagot a perbefogó törvényszék elé terjesztette
 • Ha a perbefogó törvényszék vádemelés mellett döntött, a közvádló 3 napon megküldte a határozatot a büntetőtörvényszék elnökének
 • Az esküdtszék összehívásáról az illetékes büntetőtörvényszék elnöke intézkedett
 • A bíró az esküdtszék döntése alapján hirdette ki az ítéletet
 • A vádnak 24 óra, a vádlottnak 3 nap jogvesztő határidő állt rendelkezésére, hogy a Hétszemélyes Táblához fellebbezzen
 • Ha a vádlott nem jelent meg a bíróság előtt, akkor makacssági ítélet kiszabására volt mód
 • Az eljárás szóbeli, közvetlen, nyilvános volt, érvényesült a felek kétoldalú meghallgatásának elve és a védelemhez való jog
 • Az esküdteknek nem csak hallaniuk, hanem látniuk is kellett a tárgyalás folyamán a vádlottat
 • Kötelező volt a védő alkalmazása
 • A rendelet szerint érvényesült az ártatlanság vélelme is: a vádlott nem volt korlátozva a mozgás szabadságában az ítélethozatal előtt
 • Az esküdteknek addig kellett megszakítás és a külvilág kizárása mellett tárgyalniuk, amíg nem döntöttek a bűnösség kérdésében
 • A keresetlevélben pontosan meg kellett jelölni azt a sérelmes kijelentést, amellyel a sajtóvétség megvalósult
 • A bíró azt a sajtóterméket, amelyben a vád alapjául szolgáló közlemény megjelent, az eljárás megkezdése után elkobozhatta
 • Elsődlegesen a vádlott lakóhelye szerint illetékes esküdtszéknek kellett eljárnia, vagy annak az esküdtszéknek, ahol a mű megjelent, illetve annak aláírt köteles példányát beszolgáltatták
 • Ha magánszemély panaszára indult eljárás, akkor a panaszló lakóhelye szerinti esküdtbíróság volt illetékes
 • A sajtótermékben megjelentetett becsmérlő állítások valóságát a vádlott nem bizonyíthatta be
 • A sajtóvétség attól függetlenül valósult meg, hogy a leközölt állítások valóságtartalma megállta-e a helyét
 • Kivételnek számított, ha a sajtóvétséget hivatalból eljáró személy vagy köztisztviselő sérelmére valósították meg
 • Ezekben az esetekben, ha a becsmérlő állítás igaznak bizonyult, a vádlott nem volt büntethető
 • Akkor lehetett büntetni, ha egyéb, a becsület csorbítására alkalmas kijelentést is tett
 • A panaszló fél az eljárás során olyan tanúkat állíthatott, akik saját erkölcsi magaviseletének helyességét bizonyították
 • A vádlottat elmarasztaló ítéletet a vádlott költségére közzé kellett tenni
 • A bírónak el kellett rendelnie a sérelmes sajtótermék megsemmisítését
 • Ha valaki az érintett sajtóterméket újra forgalomba hozta, vagy az ott leírtakat újra megjelentette, a legmagasabb büntetést kaphatta
 • A hivatalból induló sajtóeljárás keresetének elévülési ideje 6 hónap volt
 • A magánszemély panaszára indított eljárás elévülésének időtartama 2 év volt