Ítélőtáblák közérdekű információk

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők  
1.1.1. Elérhetőségi adatok Hivatalos név, székhely, postacím, telefonszám, faxszám, központi elektronikus levélcím, a honlap URL-je, ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve, az ügyfélfogadás rendje
1.1.2. A szervezeti struktúra Szervezeti felépítés ábrája
1.1.3. A szerv vezetői A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége, (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
    A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
1.2. A felügyelt költségvetési szervek A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím). A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
    A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.3. Gazdálkodó szervezetek Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
    A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
    A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
    A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
1.4. Közalapítványok Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
    A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
    A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
1.5. Lapok A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
    A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
    A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
    A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. Költségvetési szervek A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
    A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége


2.1. A szerv alaptevékenysége- feladata-és hatásköre A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
    Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
    A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
    Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
    Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
2.3. Közszolgáltatások A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
    A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
2.4. A szerv nyilvántartásai A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
    A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
    A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
    A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
2.5. Nyilvános kiadványok A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
    A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
    A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
2.6. Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
    A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
    A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
    A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
    A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
    A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
    A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
    A testületi szerv üléseinek napirendje
    A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
    A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
    Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
    Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
    Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
2.8. Pályázatok A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
2.9. Hirdetmények A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
2.10. Közérdekű adatok igénylése A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
    Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
    A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
    A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
    Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
2.11. Közzétételi listák A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista


3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések  
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
3.1.5. Működési statisztika A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2 Költségvetések, beszámolók  
3.2.1. Éves költségvetések A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
3.2.2. Számviteli beszámolók A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
3.2.3. A költségvetés végrehajtása A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
3.3. Költségvetések, beszámolók  
3.3.1. A foglalkoztatottak A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
    A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
    Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
3.3.2. Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
    A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
    A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
    A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
3.3.3. Szerződések Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyként kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
3.3.4. Koncessziók A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
3.3.5. Egyéb kifizetések A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
3.3.7 Közbeszerzés Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről


1. A Kúria bírósági joggyakorlat-elemző csoportja által végzett, az ítélkezési gyakorlatra vonatkozó vizsgálat eredményéről készült összefoglaló vélemény Bszi. 30. §
2. Bírósági joggyakorlat-elemző csoport eljárására vonatkozó ügyviteli rendelkezések Bszi. 30. §
3. Jogegységi határozatok Bszi. 42. § (1)
4. Jogegységi eljárásra vonatkozó ügyviteli rendelkezések Bszi. 44. §
5. Az elvi közzétételi tanács által kiválasztott elvi bírósági határozat és elvi bírósági döntés Bszi. 42. § (1)
6. Önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó határozat Bszi. 56. § (1)
7. OBH elnökének szabályzata Bszi. 77. §
8. OBH elnökének ajánlása Bszi. 77. § (3)
9. OBH elnökének határozata (kivéve OBH működésére von. határozat 77.§ (5))
10. Kúria elnökének a Kúria által a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységéről szóló beszámolója az Országgyűlésnek Bszi. 117. § (2)
11. Kúria elnökének a Kúria által a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében kifejtett tevékenységéről szóló beszámolója az Országgyűlésnek Bszi. 117. § (2)
12. Kúria elnökének az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközése és megsemmisítése, továbbá a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítása iránti feladatai ellátása során tapasztaltakról szóló beszámolója az Országgyűlésnek Bszi. 117. § (2)
13. Bírósági Határozatok Gyűjteménye Bszi. 77. § (8)
14. Civil és egyéb szervezetek országos névjegyzéke
15. Választási Bizottságok Határozatainak felülvizsgálata
16. Közbeszerzési eljárások közzététele
17. Közbeszerzési eljárások közzététele