Az OBH elnökének célvizsgálata

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2013. május 17-én a törvényszékek büntető ügyszakánál célvizsgálatot rendelt el. Ennek célja az volt, hogy a soronkívüliséget élvező, és különösen az előzetes letartóztatással érintett ügyek időszerű befejezésének akadályait feltárja. A vizsgálat összegzésének eredményeképpen tehetők meg azok az intézkedések, amelyek tovább segíthetik a bíróságok ítélkező tevékenységének gyorsítását.

Már a vizsgálat első szakaszában szolgáltatott adatokból is kitűnt a törvényszékek leterheltsége. Ebben jelentős szerepet játszik a soron kívüli ügyek rendkívül nagy száma, ezen belül is a kiemelt jelentőségű ügyek mennyisége. A Fővárosi Törvényszék vonatkozásában a helyzetet tovább nehezíti a más törvényszékekhez képest jóval nagyobb volumenű ügyérkezéshez megkívánt bírói és tisztviselői létszámhiány. Évek óta gátolja továbbá az ügyek időszerű befejezését a Fővárosi Ítélőtáblán az illetékessége alá tartozó törvényszékekről ide érkező ügyek mennyisége is.

Ezért az Országos Bírósági Hivatal elnöke az ügyteher arányosítása, és a központi régió bíróságai aránytalan leterheltségének mérséklése érdekében mindenekelőtt a Fővárosi Törvényszéket, és az illetékessége alá tartozó kerületi bíróságokat illetően a bírói, a tisztviselői és a bírósági ügyintézői álláshelyek bővítését szorgalmazta. Ezzel egyidejűleg 2013. május 24. napján jogszabály-módosításra tett javaslatot, amely kiterjedt
- a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi területének módosítására,
- a törvényszékek hatáskörének és a kiemelt jelentőségű ügyek körének csökkentésére,
- az ún. külföldi ítélet érvényének elismerése tekintetében a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének megszüntetésére, valamint
- a soron kívüliséget élvező ügyek egységes szabályozására és köztük törvényi sorrend megteremtésére.

Ezen túl kezdeményezte a bírák munkaterhének csökkentését a titkári és bírósági ügyintézői jogkörök bővítésével, amelyre vonatkozó – többek között egyes cégbírósági eljárásokat, valamint az egészségügyi törvény pszichiátriai betegek gyógykezelésére vonatkozó rendelkezéseit érintő – javaslatok kidolgozása az Országos Bírósági Hivatalban jelenleg is folyamatban van.

A Legfőbb Ügyészséggel egyetértésben az eljárási törvénynek az előzetes letartóztatás maximális tartamának letelte miatt elrendelt házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom szabályainak módosítására is javaslatot terjesztett elő, amelynek lényege, hogy ilyen esetekben a terhelt mozgásának nyomon követő eszközzel történő ellenőrzéséhez nincs szükség a terhelt – más esetekben alkalmazási feltételként előírt – hozzájárulására.

A kezdeményezéseket és a javaslatokat a Kormány megtárgyalta, és szinte kivétel nélkül támogatta, így a törvénymódosítások még a nyári ülésszünet előtt az országgyűlés elé kerülnek. A sürgető változások várhatóan 2013. szeptember 1-jétől hatályosulhatnak is.

Ezzel a célvizsgálathoz kapcsolódó első jelentős eredmény megvalósult. Ugyanakkor a vizsgálati adatok elemzését az Országos Bírósági Hivatal tovább folytatja, kiemelt figyelmet fordítva a szakértői bizonyítással összefüggő problémák feltárására a további feladatok és intézkedési irányok meghatározása érdekében. Ebből a célból az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezte, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség részvételével alakuljon egy közös munkacsoport is.

A további fejleményekről és eredményekről az Országos Bírósági Hivatal elnöke folyamatos tájékoztatást nyújt a bíróság honlapján.
 

Összefoglaló tájékoztató az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. május 17-én elrendelt célvizsgálatával kapcsolatban

Az Országos Bírósági Hivatal törvénymódosító javaslata

T/11523. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 

Megjelent és átvett hírek:

MTI: OBH: jogszabályváltozások várhatók a büntetőügyek gyorsítása érdekében