Egyesületek, alapítványok és 3 millió forint alatti törzstőkével rendelkező Kft-k figyelem! – határidő hosszabbítás!

2016. március 10. napján kihirdetésre került az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényt (Ptké.) módosító 2016. évi I. törvény. 
 
A 2016. évi I. törvény 1. §-a szerint a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba vett, illetve bejegyzés alatt álló egyesületek és alapítványok létesítő okiratát legkésőbb 2017. március 15. napjáig kell összhangba hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel. A módosított Ptké. 11. § (1) bekezdése a létesítő okirat új Ptk.-hoz történő hozzáigazítását már nem köti a Ptk. hatályba lépését követő első okirat-módosításához, ezért a civil szervezetek 2017. március 15. napjáig a korábbi szabályok szerint működhetnek tovább.
 
A 2016. évi I. törvény egy évvel meghosszabbította a korlátolt felelősségű társaságok esetében a hárommillió forint törzstőke felemelésére vonatkozó 2016. március 15-ei határidőt is. Tehát a korlátolt felelősségű társaságok 2017. március 15. napjáig kötelesek dönteni a törzstőke felemeléséről, az átalakulásról vagy egyesülésről.   
 
Fontos szabály, hogy mindaddig, amíg a társaság nem dönt a törzstőke felemeléséről, nem határozhat az új Ptk. szerinti továbbműködésről sem, ezért addig az időpontig a Gt. rendelkezései vonatkoznak rá.   
 
Figyelem!
 
A határidő hosszabbítás nem vonatkozik azokra a részvénytársaságokra, egyesülésekre, illetőleg a hárommillió forint törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságokra, amelyeknek a létesítő okirata ellentétes az új Ptk. rendelkezéseivel, ezen társaságok továbbra is 2016. március 15. napjáig kötelesek a létesítő okiratukat összhangba hozni a hatályos rendelkezésekkel. 
 
Budapest, 2016. március 10.