Gyermekmeghallgató szoba, tanúváró a Szekszárdi Járásbíróságon

Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” címet viselő fejezete XV. cikk (5) bekezdése rendelkezik a gyermekek védelméről. A XVI. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

Bár a pedagógus Ellen Key 1902-ben a gyermekek évszázadának nevezte a XX. századot, az Európai Bizottság csupán 2011. február 15. napján tette közzé közleményét az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága által kidolgozott, az Európai Unió gyermekjogi ütemtervéről. Az Európai Unióról szóló szerződés jelenleg hatályos szövege 3. cikkének (3) bekezdése kifejezetten előírja az Unió számára a gyermekek jogainak előmozdítását és védelmét. Emellett a gyermekek jogait belefoglalták az Európai Unió Alapjogi Chartájába, melynek 24. cikke elismeri, hogy a gyermekek függetlenül és önállóan rendelkeznek jogokkal, a hatóságoknak és a magánintézményeknek is a gyermek mindenek fölött álló érdekét kell az elsődleges szempontnak tekinteniük. Az Európa 2020 stratégia olyan jövőképet vázol fel, amely szerint a gyermekek jobb oktatásban részesülnek majd, és hozzájutnak a nevelkedésükhöz szükséges szolgáltatásokhoz és erőforrásokhoz. Az EU gyermekjogi ütemtervében meghatározott cél „az összes uniós intézmény és tagállam abbéli határozott elkötelezettségének megerősítése, hogy valamennyi érintett uniós szakpolitikában előmozdítsák, megóvják és érvényesítsék a gyermekek jogait, és ez konkrét eredményekben öltsön testet.”

A konkrét uniós gyermekvédelmi fellépés elsősorban az igazságszolgáltatás területére koncentrálódik. A stockholmi program végrehajtásáról szóló bizottsági cselekvési terv1 komoly hangsúlyt fektetett e szempontra a 2010-2015-ös időszak tekintetében. A gyermekek megfelelő tájékoztatása az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető feltétele.

A gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelveknek, valamint az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja a gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi LXII. törvény, mely biztosította a gyermekbarát igazságszolgáltatás perjogi alapjait.

A gyermekbarát meghallgató szoba biztosítja, hogy a gyermeket korának, fejlettségi szintjének megfelelő, speciális körülmények között, a lehető legkíméletesebben lehessen meghallgatni. A speciális meghallgató helyiség alkalmazása - az erőszakos, különösen a szexuális indíttatású bűncselekmények áldozatainak kihallgatása során - az angol módszer adaptálása a magyar joggyakorlatba. A megfelelő felszereltséggel rendelkező meghallgató szobák rendeltetés szerinti használata nagymértékben csökkentheti az eljárás során a gyermekeket érő trauma mértékét, valamint a meghallgatások száma is redukálható a szobák szakszerű használata által.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2013. szeptember 30-i határidővel pályázatot hirdetett gyermekmeghallgató szobák kialakítására, melyre a Szekszárdi Törvényszék is eredményesen pályázott. Irányító szervi hatáskörben átcsoportosított forrásból valósítottuk meg a Szekszárdi Törvényszéken a mediációs helyiség kettős funkciójának biztosítását, felszerelve azt a gyermekmeghallgató szoba szükséges kellékeivel, valamint újítottuk fel a Szekszárdi Járásbíróság II. emeletén lévő használaton kívüli irodát e célra. A végeredmény megfelel a 32/2011. (XI.18.) KIM rendeletben meghatározott kritériumoknak.

Ezzel egyidejűleg a Szekszárdi Törvényszék ügyfélbarát jellegének erősítése érdekében a 2013. évi költségvetéséből, saját forrás ráfordításával tanúváró helyiséget alakítottunk ki közvetlenül a gyermekmeghallgató szoba mellett, melynek használata biztosítja, hogy a büntető és polgári eljárásokban közreműködő tanúk (gyakran egyben sértettek is) a vádlottaktól, peres felektől elkülönülten, biztonságos helyen, kulturált körülmények között várakozhassanak. A törvényszék a „Szervezetfejlesztés a Szekszárdi Törvényszéken az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működése érdekében” megnevezésű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. kódszámú projekt keretében egyebek mellett a tanúgondozás intézményét is bevezeti az idei évben a megye összes bíróságán, kijelölt tanúgondozók nyújtanak támogatást a tanúk részére eljárási jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének megkönnyítése érdekében.

A tanúváró és a gyermekmeghallgató szoba kialakítása maga után vonta a Szekszárdi Járásbíróság érintett II. emeletén az azokhoz szervesen kapcsolódó vizesblokk felújításának szükségességét is, melyet pályázati forrásból tudtunk megvalósítani, az Országos Bírósági Hivatal elnökének fejezeten belül meghirdetett pályázati felhívása eredményeként.

A Szekszárdi Törvényszék stratégiai célja a jövőben az ügyfélbarát igazságszolgáltatás feltételeinek megteremtése, ezáltal az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése, mely reményeinek szerint növeli az állampolgárok bizalmát és elégedettségét.

Szekszrád, 2014. március 25.