Összbírói értekezlet a Szekszárdi Törvényszéken

Összbírói értekezletnek adott otthont március 21-én a Szekszárdi Törvényszék. A rendezvényen - amelyen a tavalyi év eredményeit foglalták össze és értékelték - jelen voltak dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, dr. Nyakó Zsuzsanna, az Országos Bírói Tanács tagja, valamint dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke.
 
A törvényszék az értekezlet előtt a helyi sajtó képviselői részére sajtótájékoztatót tartott, amelyen dr. Gyarmathy Judit asszony és dr. Nyakó Zsuzsanna asszony mellett dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke, dr. Imre Zita, a törvényszék bírói tanácsának elnöke, valamint a törvényszék sajtószóvivői és sajtótitkára vett részt.
 
Elsőként a törvényszék elnöke tájékoztatójában ismertette a Szekszárdi Törvényszék, valamint a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróság 2016. évi ügyforgalmának jelentősebb statisztikai adatait, egyben átnyújtásra került a sajtó képviselői részére a bíróság elmúlt évi működéséről szóló beszámoló egy rövidített kiadvány formájában. Kiemelte a törvényszék aktív részvételét az OBH elnöke által meghirdetett országos programokban, így a mediáció népszerűbbé tételében, a „Nyitott Bíróság”-ban, a tanúgondozásban, a bűnmegelőzési tevékenységben, az áldozatsegítésben, a gyermekközpontú igazságszolgáltatásban, illetőleg a családbarát munkahely kialakítására irányuló kezdeményezésben, továbbá ismertette a bíróságok épületeit érintő főbb beruházások, korszerűsítési programok eredményeit. Végezetül a törvényszék elnöke a bíróság jövőbeli célkitűzéseit fogalmazta meg, így elsődleges követelményként az ítélkezési munka hatékonyságának és időszerűségének biztosítását, továbbá a társhatóságokkal történő együttműködésre törekvést, az instruktor-mentor rendszer kialakítását a fiatalabb bírák munkájának segítése végett, ügyfélcentrum létrehozását, valamint a paksi atomerőmű bővítésével kapcsolatos beruházásra való felkészülés jegyében a személyi és tárgyi feltételek előteremtését.
 
Dr. Nyakó Zsuzsanna asszony az OBH felügyeleti szerveként működő OBT munkájának főbb irányvonalait mutatta be, kiemelve a Tanács bírói pályázatok elbírálásával kapcsolatos egyetértési, illetve - a pontozási rendszer egységes alkalmazását elősegítvén - az ajánlási jogkörét, egyben utalt a bírák etikai kódexe elfogadásában betöltött szerepére.
 
A bíróságok központi igazgatásáért felelős OBH képviseletében eljáró dr. Gyarmathy Judit elnökhelyettes asszony tájékoztatójában nagy hangsúlyt fektetett a közeljövőben hatályba lépő három nagy eljárási kódex alkalmazására történő szakmai felkészülésre, ezzel kapcsolatban pedig az OBH részéről mindenki számára hozzáférhető elektronikus tananyag, valamint központi és helyi képzések szervezése formájában megnyilvánuló segítségnyújtásra. Célként jelölte meg az elektronizált ügyintézés kiszélesítésével a bürokrácia csökkentését, továbbá méltatta az európai uniós joganyag megértését, alkalmazását bírák számára megkönnyítő Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat működését. A sajtótájékoztató végén a megjelent újságíróknak lehetősége nyílt kérdések feltevésére és egyéni interjúk készítésére a résztvevőkkel.
 
Ezt követően került sor az összbírói értekezlet megtartására, ahol dr. Csullag Józsefné elnök asszony a törvényszék bíráit, bírósági titkárait és fogalmazóit is tájékoztatta a törvényszék előző évi működéséről, prezentációval szemléltetve az ügyforgalmi adatairól és azok változásairól, kiemelve, hogy a perek 91%-a egy éven belül befejeződik, a döntések 89%-a pedig első fokon jogerőre emelkedik. Ismertette a bíróság személyi állományában bekövetkezett főbb változásokat, az országos kezdeményezésekben tanúsított szerepvállalást, valamint hangsúlyozta az OBH elnöke által meghirdetett „Fenntartható Fejlődés Program”-ban elért országos 4. helyezést is, amely program eredményeinek megőrzését, kiváltképp az ítélkezés magas színvonalának, időszerűségének fenntartását, továbbá az OBH által biztosított pályázati forrásoknak köszönhetően az infrastrukturális feltételek javítását, korszerűsítését jövőbeli célként határozta meg.
Dr. Imre Zita asszony felszólalásában beszámolt a bírói tanács tavalyi évben végzett munkájáról, közelebbről bemutatva a bírói pályázatok elbírálása kapcsán az objektív és szubjektív pontok meghatározásának eljárási rendjét és elveit.
Dr. Nyakó Zsuzsanna asszonynak az OBT munkásságát értékelő felszólalását követően dr. Makai Lajos elnök úr méltatta az ítélőtábla nevében a törvényszék időszerű és hatékony ítélkezési tevékenységét.
 
Ezt követően dr. Darák Péter elnök úr – az érdeklődés felkeltése érdekében kis jogbölcseleti kitérőt követően – a bírói munkához nélkülözhetetlen „jó közérzet” fontosságát hangsúlyozta, majd a Kúrián folyamatban lévő joggyakorlati elemzésekből emelt ki néhányat.
 
Az értekezletet dr. Gyarmathy Judit elnökhelyettes asszony felszólalása zárta, aki – a plénum előtt megismételve a sajtótájékoztatón is elmondottakat – újfent kiemelte az OBH segítségnyújtási törekvését a jogszabályi környezet változásai eredményezte kihívásokat illetően, számadatokkal szemléltette az elektronikus ügyintézés térhódítását a bíróságok életében, továbbá felvázolta a 2018-ban hatályba lépő eljárási rendtartások elsajátítását szolgáló képzési-oktatási folyamat főbb lépéseit, valamint a tárgyalótermi kép- és hangfelvétel készítés és távmeghallgatás rendszerének jövőbeli sarokpontjait.
 
Az összbírói értekezlet zárásaként az OBH képviselője ajándék átadásával elismerésben részesítette a törvényszék országos munkacsoportokban tevékenykedő bíráit, alkalmazottait.