A Szegedi Törvényszék új ügyféltájékoztatóval segíti a civil szervezeteket

A  Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet 2014. május 31-ig kezdeményezhette a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 2014. június 1-jétől csak a Civil törvény szigorúbb feltételeinek megfelelő civil szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 
 
Májusi dömping
 
2014. május 31-én a Szegedi Törvényszék 1625 közhasznú jogállású civil szervezetet tartott nyilván a Civil Szervezetek Névjegyzékében. Ezen civil szervezetek közül 2014 május hónapban 591 szervezet terjesztett elő közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele, illetve változás bejegyzése iránti kérelmet. Ez azt jelenti, hogy csak a májusban érkezett elintézendő kérelmek száma több, mint tízszeres a tavalyi év ugyanezen hónapjában érkezett kérelmek számához viszonyítva, hiszen 2013 májusában mindösszesen 54 kérelem előterjesztésére került sor.  
 
Az ügyszakban dolgozók mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kérelmeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben elintézzék. 
 
Ebből adódóan a törvénykezési szünettel bezárólag feldolgozásra került valamennyi 2014 májusában vagy korábban érkezett beadvány. A hiánytalan kérelmek esetében érdemi döntés született. Ebből a közhasznú jogállás jogerős megállapítására – a július 15-től augusztus 20-ig terjedő törvénykezési szünetre is tekintettel – 21 esetben volt lehetőség.  A formai vagy tartalmi hiányosságban szenvedő kérelmek vonatkozásában hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára került sor 485 esetben.
 
Civil szervezetek, amelyek határidőn túl nyújtottak be kérelmet vagy elmulasztották a kérelem előterjesztését
 
Ha a szervezet nem nyújtotta be a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelmét 2014. május 31-ig, a bíróság köteles törölni a korábbi törvény szerint nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását a Civil törvény rendelkezései alapján. Ez a határidő anyagi jogi jellegű, azaz a kérelemnek eddig az időpontig a bíróságra meg kellett érkeznie. 
 
Ez alapján 169 esetben került arra sor, hogy az elkésett kérelmek esetében a bíróság 2014. június 1-jétől kezdődő hatállyal törölte a civil szervezet közhasznú jogállását és az elkésetten előterjesztett változásbejegyzési kérelem tárgyában indult eljárást felfüggesztette.
 
A bíróság eddig 453 civil szervezet közhasznú jogállását hivatalból törölte, tekintettel arra, hogy ezek a szervezetek kérelmet egyáltalán nem terjesztettek elő. Az év végéig hasonló számú szervezet esetében kell az előbb említett hivatalbóli eljárást lefolytatni.
 
A közhasznú jogállás törlése utáni teendők
 
A közhasznú jogállás törlése esetén szükséges a létesítő okirat felülvizsgálata annak érdekében, hogy a létesítő okirat ne tartalmazzon megtévesztésre alkalmas rendelkezést – különösen a civil szervezet neve vagy létesítő okiratának egyes rendelkezései nem kelthetik azt a látszatot, hogy a szervezet közhasznú jogállású szervezetként működik.
 
Amennyiben a civil szervezet a működése folyamán, a későbbiekben megfelel a Civil törvény VII. fejezetében részletezett közhasznú jogállás megállapításához szükséges valamennyi rendelkezésnek, bármikor újból kérheti a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét újabb kérelem előterjesztésével a kötelezően csatolandó okiratok egyidejű benyújtása mellett.
 
A Szegedi Törvényszék munkatársai a Szervezetfejlszetés a Szegedi Törvényszéken elnevezésű Európai Uniós pályázat keretében a civil szervezet ügycsoportjában is tájékoztató anyagokat készítetettek, amely a későbbiekben benyújtandó közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelem előterjesztéséhez vázlatos segédanyaggal került kiegészítésre. Az elkészült anyagok a Szegedi Törvényszék honlapján (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu) az ÜGYFELEINKNEK menüponton belül az ÜGYCSOPORTONKÉNTI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK alpont civil szervezetekkel kapcsolatos ügyféltájékoztató pontja alól érhető el.
 
A civil szervezetek egyéb kötelezettségei 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9. § (2) bekezdése értelmében a civil szervezet a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. 2016. március 15. napjától a civil szervezet létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. 
 
Tehát az első létesítő okirat módosításakor, de legkésőbb 2016. március 15. napján meg kell feleltetni a civil szervezet létesítő okiratát az új Ptk. rendelkezéseinek. 
 
A Szegedi Törvényszék munkatársai az új. Ptk.-nak való megfeleltetéshez is vázlatos segédanyagot készítettek. Az elkészült anyagok a Szegedi Törvényszék honlapján (http://szegeditorvenyszek.birosag.hu) az ÜGYFELEINKNEK menüponton belül az ÜGYCSOPORTONKÉNTI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK alpont civil szervezetekkel kapcsolatos ügyféltájékoztató pontja alól érhető el.
 
A cikkben közölt adatok tájékoztató jellegűek.
 
Szeged, 2014. szeptember 3. 
 
 
a Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya