TÁJÉKOZTATÁS A CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTŐ OKIRATAINAK AZ ÚJ PTK. SZERINTI MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) rendelkezése alapján az egyesületek és alapítványok 2016. március 15. napját követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján működhetnek.
 
A fenti rendelkezés következménye, hogy az új Polgári Törvénykönyv - 2014. március 15-én megvalósult - hatálybalépésekor a civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak.
 
A fentiekkel összefüggésben a Szegedi Törvényszék felhívja a civil szervezetek, illetőleg jogi képviselőik figyelmét arra, hogy az előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15. napja, tehát legkésőbb 2016. március hó 14. napjáig kell az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelmeiket a bíróságon előterjeszteni.
 
Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek nyilvántartásba vétele, valamint ezen nyilvántartás vezetése a bíróságok feladata, a végső határidő közelségére és a civil szervezetek jelentős számára tekintettel a bíróságoknak a közeljövőben nagy ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen valósuljon meg, a bíróság – az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen - együttműködik szakmai napok szervezésében, valamint a munkafolyamatok átszervezésével is segíti az ügyszak működését. Mindemellett azonban a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van ahhoz, hogy a létesítő okiratok módosítására, s ezzel összefüggésben a civil szervezetek jogszabályszerű működésére a megfelelő határidőben sor kerüljön.
 
Kiemelendő, hogy 2015. január 1. napját követően új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetők el. Fontos tudnivaló, hogy a formanyomtatványok használatához egy külön program letöltése is szükséges, illetőleg, hogy mind az egyesületekre, mind az alapítványokra külön, egymástól eltérő formanyomtatvány vonatkozik.
 
A fenti nyomtatványokon túlmenően a weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél, az eljárásban felhasználható számos egyéb formanyomtatvány és mintaokirat letöltésére van lehetőség.
 
A nyomtatványok elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül), avagy papír alapon is benyújthatók, fontos azonban az, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt szervezetek (pl.: közhasznú szervezetek, hegyközségek, szövetségek, jogi képviselővel eljáró civil szervezetek) számára az eljárás kötelezően elektronikus.
 
A Szegedi Törvényszék a honlapján ugyancsak részletes tájékoztatást tett közzé az egyes eljárásokkal kapcsolatban.
 
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az egyesületek esetében nem kell módosítani az alapszabályt amiatt, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét, vagy székhelyét. Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek az okiratban, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg.
 
Annak érdekében, hogy a jogi képviselővel nem rendelkező civil és civilnek nem minősülő szervezetek is megfelelő formában el tudják készíteni a fentiekben kifejtettek következtében szükséges változásbejegyzés iránti kérelmeiket, a Szegedi Törvényszék 2015. november hó 20. napjától kezdődően péntekenként a délelőtti órákban (8-12-ig) ügyfélfogadást tart.
 
Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető továbbá a Csongrád Megyei Civil Információs Centrum (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.), ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű tanácsokat.
 
Szeged, 2015. november 19.