Új Szakmai Gyakornoki Program a Miskolci Törvényszéken

„... a jogszolgáltatás legfőbb támasza s egyúttal leghívebb barátja a hazai tudomány s ennek körében különösen a jog-és államtudomány. Lelkiismeretén kívül a bíró csakis hozzá fordulhat teljes bizalommal tanácsért, tőle várhat útbaigazítást a jogélet nehéz problémáinak megoldásánál.”
 
Juhász Andor
 
 
A Miskolci Törvényszék kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a fiatal jogász nemzedék, valamint a bírói, igazságügyi alkalmazotti pálya iránt érdeklődő joghallgatók magas színvonalú szakmai képzését, ahogyan a Miskolci Egyetem is elkötelezett a hallgatók gyakorlatorientált képzése iránt.
A törvényszék és az egyetem között korábban létrejött együttműködési megállapodás bővítése, továbbfejlesztése céljából 2017. december 19-én Dr. Répássy Árpád, a Miskolci Törvényszék elnöke együttműködési keretmegállapodást kötött prof. dr. Torma Andrással a Miskolci Egyetem rektorával és prof. dr. Farkas Ákossal a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánjával.
A Miskolci Törvényszéken, az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon, annak Cégbíróságán és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a jogász, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, igazságügyi igazgatási és a jogi felsőfokú szakképzés hallgatóinak a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara minden szemeszterben lehetőséget biztosít a szakmai gyakorlat teljesítésére előzetesen egyeztetett időpontban. Az elméleti és a gyakorlati ismeretek összekapcsolása érdekében a fentiekben említett együttműködési megállapodás megkötésével bővülni fog a kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének lehetősége, ugyanis 2018. január 1-jétől Szakmai Gyakornoki Programra is lehet pályázat útján jelentkezni, melynél kiválasztási szempont a magas szintű jogi ismeret, érdeklődés a bírói hivatás iránt. Előnynek számít, ha a hallgató rendelkezik a bíróság működésével, a bírói hivatással kapcsolatos dolgozattal, tanulmánnyal. Ennek során egy koordinátor bíró látja majd el a hallgatók szakmai gyakorlatának irányítását, felügyeletét, és ellenőrzését. A Szakmai Gyakornoki Program időtartama 12 hét, mely által a kötelező szakmai gyakorlathoz képest mélyebb és tartalmasabb ismereteket, tapasztalatok megszerzését teszi lehetővé a törvényszék a hallgatók számára, melyet az egyetem szakmai gyakorlat teljesítéseként is elismer.
Az együttműködési megállapodás aláírását még 2017. január 18-án egy találkozó előzte meg, melyen a Miskolci Törvényszék elnöke és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja vett részt. A megbeszélés a korábbi megállapodásban lefektetett általános célok konkrét megvalósítását célozta, két területet érintve: a hallgatók szakmai gyakorlatának megszervezését, a gyakornoki rendszer átalakítását, szervezetté tételét, továbbá a bírák részvételét az egyetemi oktatásban. 
Az egyetemmel való szoros együttműködés és a közös együttgondolkodás hosszú időre nyúlik vissza; a bírák részt vesznek az egyetemi oktatásban, záróvizsgáztatásban, az egyetemi, valamint a törvényszék által szervezett versenyeken az oktatók a bírákkal együtt, közösen zsűriznek. A tudományos diákköri versenyek, a konferenciák, pedig kiváló helyszínéül szolgálnak a tudományos munka művelésének, valamint a bírói gyakorlat átültetésének a képzésbe. A gyakorlat és az elmélet kölcsönhatásának minél szélesebb körű érvényesülését pedig mi sem példázza jobban, mint az az évről-évre megrendezett szakmai események. Példaként említhető a múlt héten a „Dr. Csillám István emlékév” Gála keretében megszervezett Cikkíró verseny, melyen a zsűri tagjainak soraiban többek között a jogi kar oktatói foglaltak helyet, és adták át a díjakat azon pályázóknak, akik polgári jogi és büntető jogi szekcióban tudományos szempontból elemezték a bírói gyakorlatot. Ide sorolható még a Jogászi Szerepcsere Napja, melyen ugyancsak egyetemi oktatók díjazták a legkiválóbb retorikai, valamint legmeggyőzőbb érvelési stratégiát bemutató fiatal jogászokat. Külön kiemelést érdemel még az a Miskolci Egyetemen megrendezett országos európai jogi jogesetmegoldó verseny, melyen idén harmadik alkalommal sikerült elnyerniük a Miskolci Törvényszék fogalmazóinak a vándorkupát.
A bírói hivatásra történő felkészítésen túl a két intézmény vezetője kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a joghallgatók figyelmét kellő időben ráirányítsa a fogalmazói, valamint az egyéb igazságügyi alkalmazotti pályára. E célkitűzés érdekében több alkalommal szerveztek egyetemi kerekasztal beszélgetést a bírósági fogalmazói felvételiről és a bíróvá válásról. A Miskolci Törvényszék évről-évre részt vesz szakmai Gyakorlati Börzén kiállítóként. Ezen alkalmak célja azon túlmenően, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek a hallgatók fogalmazói versenyvizsgákra, illetve nyújtsanak be pályázatot igazságügyi alkalmazotti álláshelyekre, az is, hogy a megyében lakó diákok lakóhelyükhöz közel, és ne az ország más régióiban találják meg azt a helyet, ahol hivatásukat fogják gyakorolni.