Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13-i ülésén 3 tanácstag kezdeményezésére napirendjére tűzte a közigazgatási perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos tájékoztatót, továbbá az igazságügyi miniszter által az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére 2016. júliusában véleményezésre megküldött, illetve a bírósági szervezet részére 2016. augusztusában eljuttatott, a közigazgatási bíráskodást érintő törvénytervezetekkel kapcsolatos bírósági szervezeti álláspontot.

E napirend keretében a Tanács rövid tájékoztatást kapott dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina asszonytól, akit az igazságügyminiszter úr a közigazgatási perrendtartással összefüggő jogszabályok előkészítésével kapcsolatos feladatok irányítására és összehangolására miniszteri biztossá nevezett ki 2016. július 8. napjától.

E napirend megvitatását követően az Országos Bírói Tanács elfogadta a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat, valamint a regionális kollégiumokat érintő törvénymódosítás-tervezettel összefüggésben az 5/2016. (IX. 13.) Állásfoglalást:

„Az Országos Bírói Tanács, mint a bírák által demokratikusan választott testület kötelességének érzi kinyilvánítani, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat, valamint a regionális kollégiumokat érintő törvénymódosítás-tervezete megbontja a 2012. januárjától működő új, egységes igazságszolgáltatási igazgatási modellt.

A tervezet figyelmen kívül hagyja az OBT és az OBH elnökének jelenlegi ellenőrzési és irányító feladatkörét, a bíróvá válás általános szempontjait indokolatlanul módosítja, valamint megváltoztatja a vezetői kinevezés és számonkérés egységes rendszerét, és nem rendezi a munkaügyi szakbíráskodás jövőbeni helyzetét.

A Tanács aggályosnak tartja azt is, hogy a tervezett regionális ítélkezési fórumuk felállítása az ügyfelek igényérvényesítését esetenként jelentős mértékben megnehezíti.”

 

Ez követően az Országos Bírói Tanácsot az Országos Bírósági Hivatal elnöke tájékoztatta a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a „Nyitott Bíróság” programok eredményeiről és a más „jó gyakorlatokról” a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése körében.

A „Nyitott Bíróság” programmal kapcsolatosan az Országos Bírósági Hivatal elnöke, illetve a Tanács is kiemelte, hogy 2015. évben összesen 39 136-an vettek részt bíróságokon ilyen eseményen. E program keretében a bíróságok új, kreatív utakat, megoldásokat vezetnek be annak érdekében, hogy a bíróságok működésébe a jogkereső állampolgárok betekinthessenek. Finomodtak, finomodnak a fiatalok megszólításának, tájékoztatásának, bevonásának módszerei, kibővült a célcsoport, kifejezetten a sérülékeny csoportok, a hátrányos helyzetű fiatalok bevonásával. Kiemelte az OBH elnöke, illetve a Tanács is, hogy egyre több társhatósággal történő együttműködés keretében zajlik a program, ez növeli a társhatóságok egymással szembeni bizalmát, illetve az együttműködési készséget is.

A „Gyermekközpontú igazságszolgáltatás” országos program eredményeivel kapcsolatosan kiemelést nyert, hogy az Országos Bírósági Hivatal 2012. év óta kiemelten foglalkozik e cél megvalósításával, ennek érdekében az Országos Bírósági Hivatal elnöke már 2013-ban létrehozta az első Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportot, majd 2015. évben is működött ez a munkacsoport változott összetétellel.

A munkacsoport egyik fő feladata volt, hogy feldolgozza a fiatalkorúak ellen indult büntetőeljárásokkal kapcsolatosan elkészült országos szakmai felmérés adatait, továbbá kialakításra került egy igazgatási és szakmai hálózat, amelynek tagjai vállalták a kevesebb tapasztalattal rendelkező bírák mentorálását, továbbá oktatói, előadói feladatok ellátását, jogszabályok véleményezését.

 

2015. évben országos konferenciára is sor került e témában, illetőleg pilot programként budapesti székhellyel családjogi területen dolgozó bírák számára intenzív családjogi képzés is történt.

2016. évben tovább folytatódik az e területen dolgozó szakemberek, bírák, alkalmazottak képzése, és a létrejött igazgatási- és szakmai hálózat működtetése. Kiemelt cél a családon belüli erőszak elleni küzdelem, mellyel kapcsolatosan 2016. novemberében országos konferenciára került sor a Magyar Igazságügyi Akadémián.

 

A program másik eredménye az, hogy a törvényszékeken már 2015. évben 55 gyermek-meghallgató szoba és játszószoba található.

A „Jó gyakorlatok” gyűjtésének, megosztásának gyakorlata keretében a Tanács az Országos Bírósági Hivatal elnökének tájékoztatója alapján megállapíthatta, hogy annak kialakulásában nagy szerepet játszottak az európai uniós finanszírozású ÁROP 1.2.18/A szervezetfejlesztési programban megvalósított szervezésfejlesztéshez kapcsolódó módszertanok. Ezt a bíróságok a „Szolgáltató bíróságért” programban és a „Fenntartható Fejlődés” programban is hasznosíthatták. Ilyen területen kiemelkedő jelentősége van annak, hogy 2015. évben workshop keretében valamennyi törvényszéknek, a Kúriának és az ítélőtábláknak lehetősége volt a jó gyakorlatait megosztani, az ezzel kapcsolatos börzén jó gyakorlatot cserélni.

Ennek a szervezetfejlesztési lehetőségnek a kommunikációját erősíti az, hogy a központi intranet oldalon strukturál került kialakításra, és itt kerülhet elhelyezésre az ezzel kapcsolatos gyakorlatok megosztása. 2016. őszén is tervezi az Országos Bírósági Hivatal ilyen workshop szervezését.

 

A következő napirend keretében az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatta a Tanácsot a 2015-2016. évben indult bírósági uniós és egyéb pályázatok, projektek helyzetéről az OBH projektiroda vezetője, Kiss Sándor Csaba tájékoztatása, illetve prezentációja révén.

A folyamatban lévő projektek közül tájékoztatást hallgatott meg a Tanács a hazai elosztású eu-s pályázatok közül

  • a VIKI projektről, amely a bírósági tárgyalóban távmeghallgatásra alkalmas végpont kialakítását célozta meg, minimum 72 db tárgyalótermet illetőlen,
  • a biztonságnövelő projektről, amely egyrészt informatikai eszköz, másrészt adatbázis-kapcsolat kiépítést tartalmazott a személy- és lakcímnyilvántartással, illetve a központi szabálysértési nyilvántartással, továbbá a bírósági épületek személyi beléptető kapukkal, röntgensugaras átvizsgáló berendezésekkel és kézi fémdetektoros eszközökkel történő felszerelését,
  • épületenergetikai fejlesztéseket,
  • migrációs őrizettel kapcsolatos bírósági eljárások hatékonyságának fejlesztését érintő projekt, amely képzési rendezvényeket tartalmaz, illetve kiadványkészítés bírák és segítői kapacitás biztosítására.

A Fejezet belső projektje:

  • a KIRA rövidítéssel megnevezett, amely a központosított illetmény számfejtéshez való csatlakozást tartalmazza,
  • a KÉP-I projekt, amely a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzési és továbbképzési rendszere megújításának előkészítését, átfogó szabályozását, egyéges képzési, informatikai alkalmazás kialakítását tartalmazza, továbbá
  • a TTKH projekt, amely Előzetes Megvalósítási Tanulmány készítését tartalmazza az országos szintű kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás bevezetésének Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányaként.

 

Számos közvetlen EU finanszírozású projektről is tájékoztatást kaptak a Tanács tagjai.

 

Az Országos Bírói Tanács az 1/2012. (X. 15.) OBT Ajánlásban álláspontot fogalmazott meg a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról.

Az Ajánlás kiadása óta eltelt időben további értelmezési kérdések merültek fel. Ezek összegyűjtésére, integrálására, illetőleg a kiadott OBT Ajánlás esetleges módosítására, kiegészítésére az Országos Bírói Tanács szakbizottságot hozott létre. A szakbizottság tagjai megkeresték a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek bírói tanácsainak elnökeit. A részükre megküldött kérdőívben a Tanács felmérést végzett az Ajánlás kibocsátása óta eltelt időben felmerült alkalmazási, értelmezési problémákról.

A bírói tanácsok elnökei által visszajuttatott kitöltött kérdőívek összegzéseit a szakbizottság a Tanács elé terjesztette ezen az ülésen.

Továbblépésként az fogalmazódott meg, hogy a Tanács 2016. novemberében a BT elnökök részvételével konferenciát szervez az esetleges további kérdések megtárgyalása, az eltérő álláspontok közelítése, illetőleg az ajánlás módosításával kapcsolatosan, melyre meghívja az Országos Bírósági Hivatal elnökét, illetőleg a Hivatal Szak Főosztályának OBH elnöke által delegáltját.

 

Ezt követően az Országos Bírói Tanács több etikai állásfoglalás iránti kezdeményezésben döntött, majd zárt ülésen személyi kérdésekről, összeférhetetlenség, elismeréshez való utólagos hozzájárulás, bíró lemondási ideje tartalmának meghatározása tárgyában.

 

Az ülés végeztével került sor dr. Gerber Tamás leköszönő soros elnök beszámolójára, illetőleg dr. Hajdu István leendő soros elnök között az elnökség átadás-átvételére.

 

A Tanács megköszönte dr. Gerber Tamás törvényszéki bíró úrnak az elmúlt félévben a Tanács munkájával kapcsolatos tevékenységét, és köszönetét fejezte ki, illetve elismerését az elmúlt félévben kifejtett tevékenységéért.

A leköszönő soros elnök megköszönte az OBH keretében működő OBT Irodát vezető bíró kolléga, illetőleg az irodai alkalmazottak tanács munkáját segítő tevékenységét.