Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a modul kezdőlapjáraUgrás a tananyag előző oldaláraUgrás a tananyag következő oldaláraFogalom megjelenítés (nem elérhető funckió)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintéseSúgó megtekintése

3.5. A munkáltató személyében bekövetkező változás

3.5.1. A munkáltató személyében bekövetkező változás alapjául szolgáló tényállások

3.5.1.2. A jogügylet fogalma

A 2001/23/EK irányelv 1. cikk (1) bekezdése a tényállás elemei körében említi a szerződés alapján való átruházást vagy összeolvadást. A korábbi Mt. 85/A. § (1) bekezdés b) pontja példálózó jelleggel sorolta fel a szóba jöhető jogügyleteket.

Az Mt. 36. § (1) bekezdése ezt mellőzi: csak összefoglaló jelleggel említi a jogügylet fogalmát. Ez a megközelítés megfelel az Európai Bíróság gyakorlatának, amelynek körében napjainkra az a felfogás vált uralkodóvá, hogy a fogalmat a legszélesebben kell értelmezni: minden olyan jogügylet a fogalom körébe tartozik, amely alkalmas a gazdasági egység fölötti tényleges hatalom (az irányítási jog) megszerzésére.

Példa

Ennek megfelelően nemcsak a tulajdonjog átruházására, hanem a használati jog átadására/átvételére irányuló ügyletek is e körbe tartoznak. (Pl. 278/86.) A jogügylet fogalma alá tartoznak a szerződések megszűnése folytán bekövetkező változások is, pl. határozott időre kötött szerződések megszűnése esetén (pl. 324/86) a gazdasági egység a korábbi jogosultra visszaszáll.

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata napjainkra oda vezetett, hogy nemcsak a kétoldalú, hanem a három alanyú ügyletek alapján is lehetséges a gazdasági egységek átadása/átvétele: olyan esetekben tehát, amikor az átadó és az átvevő között közvetlen kapcsolat nincs (ld. különösen: C-29/91.).

Megjegyzés

Az LB gyakorlata az említett elveket, azaz a megállapodás fogalmának széles értelmezését maradéktalanul magáévá tette. (Ld. pl.: BH1993/398., BH1993/709., BH1993/470., BH1994/455., BH1996/504.).

Az Mt. a kialakult joggyakorlaton nem kívánt változtatni.

Az Mt. 36. § (1) bekezdésének megoldása – eltérően a korábbi Mt. 85/A. § (1) bekezdés a) pontjától – nem nevesíti külön az ún. jogszabályon alapuló jogutódlási eseteket; az e körbe tartozó elsősorban társasági jogi ügyleteket is a jogügylet alapján való átadás/átvétel eseteiként tekinti. E körbe tartoznak tehát a Gt. 77. és köv. §§-ban szabályozott egyesülési, a Gt. 82. és köv. §§-ban szabályozott szétválási ügyletek is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Fel a lap tetejére Ugrás a tananyag előző oldalára Ugrás a tananyag következő oldalára

A tananyag az ÁROP-2.2.16-2012-2012-0005 "A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében" projekt keretében valósult meg.

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.