Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai / V. Cím: A szerződés megkötése és értelmezése /5.4. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

V. Cím: A szerződés megkötése és értelmezése

5.4. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel

5.4.1. Általános szerződési feltétel

6:77. § [Általános szerződési feltétel]

(1) Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

(2) Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták.

Az új Ptk. mellőzi az 1959. évi Ptk. 205/A. § (3) bekezdésében foglalt, technikai szabályokat.

Megjegyzés

A különös szerződési formák közül a legelterjedtebb az általános szerződési feltételek alkalmazása. A jogalkotó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv átvétele kapcsán a korábbi szabályokat úgy alakította át, hogy azok választ adjanak a nem fogyasztóval kötött szerződéskötéseknél alkalmazott általános szerződési feltételek kérdéseire is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.4.2. Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása

6:78. § [Az általános szerződési feltétel szerződéses tartalommá válása]

(1) Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

(2) Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől.

(3) A (2) bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

Az új Ptk. rendelkezése az 1959. évi Ptk. 205/B.§-ának felel meg, melynek szövegezését pontosítva annak szabályozásától eltérően nem követeli meg a másik fél külön tájékoztatását arról az általános szerződési feltételről, amely ugyan lényegesen eltér a jogszabálytól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, de megfelel a felek kialakított gyakorlatának.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.4.3. Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása

6:79. § [Fogyasztóval szembeni többletkövetelés szerződéses tartalommá válása]

Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta.

Az új Ptk. új rendelkezése, amely a fogyasztók jogairól szóló 93/13//EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményének tesz eleget.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.4.4. Szerződési feltételek ütközése

6:80. § [Szerződési feltételek ütközése]

Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

Az új Ptk. fenntartja az 1959. évi Ptk. 205/C. §-ában foglaltakat.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.4.5. Általános szerződési feltételek ütközése

6:81. § [Általános szerződési feltételek ütközése]

(1) Ha az általános szerződési feltételekre utalással közölt ajánlatot a másik fél saját általános szerződési feltételeivel fogadja el, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek, mindkét fél általános szerződési feltételei a szerződés részévé válnak.

(2) Ha az általános szerződési feltételek nem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó általános szerződési feltételek válnak a szerződés részévé.

(3) Ha az általános szerződési feltételek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre.

Az új Ptk. új rendelkezése, amely az általános szerződési feltételekről szóló GK. 37. állásfoglalás III. pontjában foglaltak és a külföldi szabályozások alapján szabályozza azt a helyzetet, ha mindkét szerződést kötő fél általános szerződési feltételeket alkalmaz.

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések