Vissza az előzőleg látogatott oldalra (nem elérhető funkció)Vissza a tananyag kezdőlapjára (P)Ugrás a tananyag előző oldalára (E)Ugrás a tananyag következő oldalára (V)Fogalom megjelenítés (nem elérhető funkció)Fogalmak listája (nem elérhető funkció)Oldal nyomtatása (nem elérhető funkció)Oldaltérkép megtekintése (D)Keresés az oldalon (nem elérhető funkció)Súgó megtekintése (S)

PTK Hatodik könyv: Kötelmi jog - A kötelmek közös szabályai / V. Cím: A szerződés megkötése és értelmezése /5.6. A szerződés értelmezése

V. Cím: A szerződés megkötése és értelmezése

5.6. A szerződés értelmezése

5.6.1. A szerződés értelmezése

6:86. § [A szerződés értelmezése]

(1) Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

(2) Ha az általános szerződési feltétel tartalma vagy a szerződés más, egyedileg meg nem tárgyalt feltételének tartalma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó rendelkezések és az (1) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a feltétel alkalmazójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén ezt a szabályt kell alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére.

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható a közérdekű kereset alapján indult eljárásban.

Az új Ptk. 6:8.§-ában a kötelmek közös szabályai között található – az 1959. évi Ptk. 207. § (1) és (4) bekezdésében foglaltak tartalmát pontosító – rendelkezései valamennyi jognyilatkozat értelmezésére irányadóak, erre figyelemmel azok nem kerülnek megismétlésre jelen fejezetnél.

Az új Ptk. új értelmezési elvet fogalmaz meg, amikor kimondja, hogy az egyes szerződési feltételeket, nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni.

Az általános szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél, és a fogyasztó számára kedvezőbb értelmezés szabályát kiterjeszti az egyedileg meg nem tárgyalt feltételekre is.

Vissza a tartalomjegyzékhez

5.6.2. Teljességi záradék

6:87. § [Teljességi záradék]

(1) Ha az írásbeli szerződés olyan kikötést tartalmaz, amely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

(2) A felek korábbi jognyilatkozatai a szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.

Az új Ptk. új intézményként szabályozza az üzleti életben gyakran alkalmazott és a bírói gyakorlatban elismert ún. teljességi záradék (merger clause) intézményét, amely a szerződés tartalmának és terjedelmének meghatározásához nyújt segítséget azzal, hogy kimondja, az írásba nem foglalt kikötések nem válnak a szerződés részévé még abban az esetben sem, ha az adott kikötésről korábban konszenzus volt a felek között.

Az új Ptk. a nemzetközi gyakorlattal összhangban rögzíti, hogy a szerződéses kikötések értelmezésekor teljességi záradék esetén is van lehetőség a felek közötti korábbi levelezés, ajánlatok, nyilatkozatok, stb. figyelembevételére.

Forrás
  • Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2013
  • Az új Ptk. magyarázata V/VI., HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013 27-93.oldal
  • Gadó Gábor - Németh Anita - Sáriné Simkó Ágnes: Ptk. Fordítókulcs HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013 275-288. oldal
  • Wellmann György: A szerződések egyes általános szabályai az új Ptk.-ban, Gazdaság és jog, 2013. 21. évf. 1.szám, 3-7. oldal

Vissza a tartalomjegyzékhez

Magyary Program logó
Új Széchenyi terv
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszirozásával valósul meg.

A tananyag az ELTESCORM keretrendszerrel készült
ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001 - Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések