Szekszárdi Törvényszék - Ítélet a földügyekkel kapcsolatos közokirat-hamisítási ügyben

A Szekszárdi Járásbíróság 105 rendbeli gondatlanságból, közvetett tettesként elkövetett közokirat-hamisítás vétsége miatt bűnösnek mondta ki a vádlottat és - nem jogerősen - 1 évre próbára bocsátotta, mely intézkedés alkalmazásával a büntetés kiszabását halasztotta el próbaidőre. 
 
A vádlott különböző mezőgazdasági társaságokban rendelkezik tulajdonnal, és több mezőgazdasági cégben ügyvezető, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag is. 2012. május 23. és 2014. június 10. közötti időszakban a vádlott magánszemélyként adásvételt leplező életjáradéki  szerződéseket kötött különböző Tolna és Baranya megyei földtulajdonosokkal a termőföldjeik megszerzése érdekében. Ezek a szerződések azonban csupán formailag voltak életjáradéki szerződések, valójában adásvételt lepleztek. 
A leplezett jogügylet célja az volt, hogy a mezőgazdasági hasznosítású földek adásvételére vonatkozó jogszabályi előírásban szereplő feltételt, azaz a vételi ajánlat kifüggesztését megkerüljék, melynek az lett a következménye, hogy az elővásárlási joggal rendelkező személyek ezen jogukkal nem tudtak élni, így jelentősen lerövidült az az idő, amely alatt a vádlott a földterületeken – még az új Földtörvény hatályba lépése előtt -  tulajdonjogot szerezhetett.
A szerződések az illetékes Szekszárdi Járási Földhivatalhoz, valamint a Mohácsi Járási Földhivatalhoz benyújtásra kerültek, melyek alapján a vádlotti tulajdonszerzés rövid időn belül a földhivatali közhiteles nyilvántartásba bejegyezésre került azzal, hogy a szerzés jogcímeként valamennyi esetben – adásvétel helyett – életjáradék került megjelölésre. A vádlott közreműködött abban, hogy a jogának keletkezésére valótlan adat kerüljön a közhiteles nyilvántartásba, azaz valótlan adatot foglaljanak közokiratba.
 
Az ügyészség a vádlottat 105 rendbeli szándékos közokirat-hamisítás bűntettével vádolta, mert ennyi tulajdonváltozási eljárás indult a földhivataloknál, a bíróság azonban a bűncselekmény gondatlan vétségi alakzatában állapította meg a vádlott bűnösségét közvetett tettesként, mivel nem lehetett cáfolni ellenbizonyíték hiányában azt a vádlotti védekezést, miszerint az adásvételeket szerkesztő jogi képviselőkben megbízott és annak tudatában írta alá a szerződéseket, hogy azok a jogszabályoknak mindenben megfelelnek. A bíróság álláspontja szerint azonban a mezőgazdasági vállalkozóként tevékenykedő vádlottnak látnia kellett volna cselekménye lehetséges jogi következményeit és nem szabadott volna feltétel nélkül megbíznia az ügyvédeiben, melynek azért nem tett eleget, mert hanyag gondatlanságával elmulasztotta a tőle elvárható figyelmet és körültekintést annak érdekében, hogy ő maga is utánanézzen a szerződések jogi hátterének ügyében. A bíróság a váddal eltérően csupán közvetett tettesi alakzatot állapított meg, mert a kérelmeket nem a vádlott, hanem az ő megbízása alapján az ügyvédei nyújtották be a földhivatalokhoz.
 
A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, megbánó magatartását, a gondatlanságot, ugyanakkor súlyosító körülmény a sokszoros halmazati elkövetés.
 
Az ítélet nem jogerős, mindenki 3 nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozatok bejelentésére.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vádlott nem azonos közismert politikus személyével.
 
Szekszárd, 2018. március 13.
 
Szekszárdi Törvényszék Sajtóosztály