Tájékoztató a bírák kinevezéséről

A 2012. január 1-jén hatályba lépett bírósági törvények (a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény) a bíróvá válás folyamatán alapvetően nem változtattak.
A bírói álláshelyeket – kevés kivételtől eltekintve – továbbra is pályázat útján kell betölteni.

Csak az nevezhető ki bíróvá, aki:

♦ a harmincadik életévét betöltötte,

♦ magyar állampolgár,

♦ cselekvőképes,

♦ egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik,

♦ a jogi szakvizsgát letette,

♦ vagyonnyilatkozatot tesz,

♦ korábban legalább egy évig a meghatározott (jogi szakvizsgához kötött) munkakörök valamelyikében dolgozott és

♦ a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására alkalmas.

A pályaalkalmassági vizsgálat során igazságügyi szakértők a pályázó egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasságának vizsgálatát követően a jogszabályban meghatározott szempontok szerint foglalnak állást abban a kérdésben, hogy a jelölt személyiségjegyei alapján a bírói munka elvégzésére várhatóan alkalmas-e.
Amennyiben egy bíróságon bírói álláshely szabaddá válik, vagy ez a közeljövőben várható, arról az adott bíróság elnöke értesíti az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökét. A pályázat kiírására 2011. december 31. napjáig az OIT elnöke volt jogosult, e jogkört 2012. január 1-től az OBH elnöke gyakorolja.
A bíróságok közötti egyenlőtlen munkateher csökkentése érdekében az OBH elnöke a megüresedő álláshelyet másik bírósághoz átcsoportosíthatja.
Azon bíróság elnöke, ahová a pályázatot kiírták, a pályázókat meghallgathatja. A pályázati határidő leteltét követő 15 napon belül az adott bíróság bírói tanácsa is meghallgatja a pályázókat, és a pályázatokat az elért pontszámoknak megfelelően rangsorolja.
A rangsor kialakításának részletes szempontjait a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény, illetve a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet tartalmazza.
Eszerint a pontozás során kizárólag az alábbi szempontok vehetők figyelembe:

♦ a. a bírósági fogalmazói és bírósági titkári joggyakorlati idő, illetve a bírói szolgálati idő szakmai értékelésének eredménye,

♦ b. nem bírósági joggyakorlattal rendelkező pályázó esetén a korábbi munkáltató értékelése,

♦ c. a jogi szakvizsga letételét követő gyakorlati vagy szolgálati idő tartama, a magasabb bírói álláshelyre pályázó személy esetében a kollégium véleménye,

♦ d. a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye,

♦ e. a jogi szakvizsga eredménye,

♦ f. a tudományos fokozat,

♦ g. a szakjogászi, illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma,

♦ h. a jogi diploma megszerzését követően szakterületen végzett külföldi tanulmányút,

♦ i. a nyelvismeret,

♦ j. a jogi tárgyú publikáció,

♦ k. jogszabály által jogi szakvizsgához kötötten gyakorolható jogászi foglalkozás keretében szervezett kötelező képzéseken elért eredmény és a fakultatív képzéseken való részvétel,

♦ l. egyéb, a bírói tisztség betöltése szempontjából figyelembe vehető szakmai többlettevékenység,

♦ m. a bírói tanács meghallgatásának eredménye,

♦ n. a betöltendő álláshely szerinti helyi, 2013. január 1-jétől járásbíróság vagy közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökének véleménye.

A bírói tanács a rangsor kialakítása során a pontszámok alapján kialakult sorrendtől nem térhet el.
Ha a bíróság elnöke egyetért azzal, hogy az első helyen rangsorolt pályázó töltse be az álláshelyet, úgy a pályázati rangsort és a pályázatokat az OBH elnökének megküldi. Lehetősége van a bírói tanács által felállított rangsortól – döntését megindokolva –eltérni, azonban ekkor is csak a rangsor második vagy harmadik helyén álló pályázót javasolhatja.
Amennyiben a pályázat elbírálója, az OBH elnöke (a Kúriára kiírt pályázat esetén pedig a Kúria elnöke) egyetért azzal, hogy az első helyen rangsorolt pályázó töltse be az álláshelyet, úgy a pályázatot a köztársasági elnökhöz kinevezésre felterjeszti.
Az OBH elnöke – miként a bírósági elnök – a bírói tanács által felállított rangsortól eltérhet, az álláshely betöltésére azonban ekkor is csak a rangsor második vagy harmadik helyén álló pályázót javasolhatja. Ez esetben az OBH elnöke az első három helyen rangsorolt pályázó pályázatát az eltérés indokait tartalmazó írásos javaslatával egyetértés beszerzése céljából megküldi az OBT-nek. A javaslatról az OBT 15 napon belül határoz.
Az OBH elnöke a bíró áthelyezésére vonatkozó határozatát közzéteszi.  Eredményes pályázat esetén a határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 15 napos határidőn belül a pályázó kifogással élhet, ha a nyertes pályázó a bíróvá történő kinevezés illetve a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg. A kifogást a Budapest területére illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság bírálja el.
Amennyiben nincs megfelelő pályázó, az OBH elnöke a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, ez esetben köteles új pályázatot kiírni.
A bíró szolgálati viszonya kinevezéssel jön létre, minden bírót a köztársasági elnök nevez ki.