Bírósági történelem és hagyományápolás pályázat kiadványai (2014- )

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíráskodás múltja íránti széleskörű érdeklődés felkeltése, és az igazságszolgáltatásnak a társadalom történetében betöltött fontos szerepének bemutatása érdekében 2014. év óta ír ki pályázatot a bíróságok részére bírósági történelem és hagyományápolás támogatása céljából.

A pályázat célja a bíróságok történelmi emlékeinek megőrzése a bírósági szervezet és az állampolgárok számára, továbbá a bírósági tradíciók ápolása, megőrzése, illetve azok bemutatása.

 

10 éves a Debreceni Ítélőtábla. Szerk.: SZILÁGYINÉ KARSAI Andrea. Debrecen. Debreceni Ítélőtábla. 2015.

“A kötettel, mely közös összefogással készült, szeretnénk megörökíteni az elmúlt időszak történéseit, emléket állítani nagy hírű elődeinknek, s köszönetet mondani mindenkinek, aki közreműködött és jelenleg is közreműködik a Debreceni Ítélőtábla munkájában.”

Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke

http://birosag.hu/media/aktualis/hianypotlo-reprezentativ-konyv-debreceni-itelotabla-torteneterol

 


ANTAL Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890-1914 között. Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből I. (Bíróságtörténeti Könyvek, Magyar Királyi Ítélőtáblák története). Budapest-Szeged, Országos Bírósági Hivatal. 2014.

A Bíróságtörténeti Könyvek sorozat részeként 2014-ben napvilágot látott első kötet az ítélőtábla 1890 és 1914 közötti történetét dolgozza fel. A Szegedi Ítélőtábla 19. és 20. századi története egybeforrt a magyar történelemmel. Minden fontosabb esemény szinte azonnal érezhetővé vált a szervezetben és a hétköznapi tevékenységben is. „Dr. Antal Tamás vállalkozása egyedi és tiszteletreméltó, hiszen az az elhivatottság, amellyel a Szegedi Ítélőtábla intézménytörténetét évekkel ezelőtt kutatni kezdte példaértékű a magyar bírósági szervezetrendszerben. […] A jelen kötet egy sorozat első része, amely megpróbál átfogó képet adni egy bíróságról, egy közösségről, egy városról és egy régióról, amely tulajdonképpen egy társadalmi és egy államszervezeti keresztmetszet is egyidejűleg” – fogalmaz Dr. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke a kötet előszavában.


ANTAL Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1914 és 1921 között. Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből II. (Bíróságtörténeti Könyvek, Magyar Királyi Ítélőtáblák története). Budapest-Szeged, Országos Bírósági Hivatal. 2014.

2015 novemberében megjelent a Szegedi Ítélőtábla történetét bemutató könyvsorozat 2. kötete is, amely az 1914 és 1921 közötti időszakot három témakörben dolgozza fel. Az első téma a világháború, a második témakör az 1918-1919. évi forradalmak, a harmadik témakör pedig abba enged betekintést, milyen bonyodalmakkal kísérve zajlott az ítélőtábla székházváltása a kolozsvári egyetem városba költözése miatt.

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/11/hianypotlo-kotet-jelent-meg-a-szegedi-itelotabla-multjarol.html


BARÁTH Attila: Élő kövek – Emlékek a Körmendy Járásbíróság múltjából. Szombathely. Szombathelyi Törvényszék. 2015.

A bíróság elnöke, dr. Baráth Attila polgári ügyszakos bíró mintegy másfél esztendővel ezelőtt, időt és energiát nem sajnálva helytörténeti kutatásba kezdett a Körmendi Járásbíróság építésének 2014. évi centenáriuma alkalmából. Kitartó és szorgalmas munkájának eredménye az „Élő kövek” Emlékek a Körmendi Járásbíróság múltjából című színvonalas könyv, melyet a Szombathelyi Törvényszék adott ki az Országos Bírósági Hivatal támogatásával, Sellyei Tamás Ottó tervei alapján. A törvényszék kollégái által hangalámondással színesebbé tett – erre az alkalomra elkészített kisfilm, mely Herr Péter alkotása- meghozhatja a kedvet a könyv elolvasásához. A könyv írója és a törvényszék egyaránt bízik abban, hogy mind többen látogatják meg az oldalt és tekintik meg az igazán időtálló eredménnyel zárult munka kísérő filmjét. (A film a képre kattintva indul.)

http://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20150529/dr-barath-attila-biro-elo-kovek-cimu-konyvenek-bemutatoja


A Győri Törvényszék épületei képekben. Szerk.: MÁTÉ Kinga – SÁNDOR Viktória. Győr. Győri Törvényszék. 2014.

Az elnöki bevezető szövegéből idézünk: " A Győri Törvényszék elnökeként fontosnak tartom, hogy munkatársaim XXI. századi körülmények között, a lehető legmodernebb technikai vívmányokkal felszerelt irodákban dolgozhassanak, emellett azt is, hogy elődeink hagyatékát méltóan megőrizzük. Az elmúlt években történt beruházásoknak, felújítási munkáknak köszönhetően büszkén mondhatom, hogy 2012. nyarától az ország nyugati csücskében, Sopronban egyedülálló módon teljesen új épületben működik a bíróság. Ezzel egyidejűleg a Győri Járásbíróság új épületrésszel bővült, így ma a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal osztozik egy épületegyüttesen. A Győri Törvényszék és a Mosonmagyaróvári Járásbíróság patinás épületei pedig a folyamatos karbantartás, állagmegóvás eredményeként ötvözik a korunk követelményeinek megfelelő építészeti megoldásokat a századelőről ránk hagyott értékekkel. A megyénkben működő bírósági épületek tükrözik a folytonosságot, a múlt és a jelen közötti élő kapcsolatot, amit az épületeink múltjának és jelenének bemutatásával szeretnénk a nagyközönség elé tárni." Dr. Takács József, a Győri Törvényszék Elnöke


Jegyzőkönyvön kívül. Szerk.: CSORBA Zsolt Ödön – Némedi István. Tatabányai Törvényszék. 2015.

Padláslesöprések, Ítélet Párbajkódexből, Zűrös helyzetek, Fogalmazói fillérek, A papagájtenyésztő apasága, 1956 árnyai, Az öreg ávós százados kirúgatása, A GH lavórja, Szerelem a bíróságon, Anabázis, Pletyka – néhány történet azok közül, amelyeket az olvasó a könyvből megismerhet.

A kötetben szereplő nyugalmazott bírák és igazságügyi alkalmazottak mindannyian élő hordozói olyan letűnt koroknak és eseményeknek, amelyekről sokunknak emlékei egyáltalán nem, olvasmányélményei pedig csak korlátozottan lehetnek. A könyv az 1950-es évektől – a padláslesöprésektől – napjainkig mutat be bírói, igazságügyi alkalmazotti, ugyanakkor nagyon is emberi sorsokat. Az életutak mögött sokszor akarva-akaratlanul felsejlik az adott korszellem, a történeti háttér, amely – ha tetszik, ha nem – mindig hatással volt (és van is) a bírósági munkára. Nyugalmazott munkatársak személyesen mesélt vagy leírt beszámolóit tartalmazza a kötet, szemléltetve némiképp a tézist, miszerint: „a bíró, illetve a bírósági dolgozó is ember”.

http://www.jogiforum.hu/hirek/34899


Jogszolgáltatás Debrecenben. Szerk.: MEGYERI-PÁLFFI Zoltán. Debreceni Törvényszék. Debrecen, 2015.

A 80 oldalas, impozáns, gazdagon illusztrált, színes kötetben olvashatunk a koraújkor helyi jogszolgáltatásáról (Szendiné Orvos Erzsébet), a modern bíráskodás kialakulásáról és debreceni fórumairól (Balogh Judit), a város törvénykezési helyszíneiről a 20. századig (Papp József), a debreceni igazságügyi építkezésekről (Megyeri-Pálffi Zoltán), valamint az 1944-es légitámadások igazságszolgáltatásra, annak épületeire és személyi állományára gyakorolt hatásáról ( Kovács Ilona).

http://birosag.hu/media/aktualis/jogszolgaltatas-debrecenben-cimu-reprezentativ-kiadvany-bemutatoja

 


A Nagyatádi Járásbíróság 100 éves épületének története. Múltidéző füzetek. XXVI. Nagyatád. Kaposvári Törvényszék. 2015.

Nagyatádon már a kiegyezés után működött bíróság, később járásbírósági székhely lett. A jelenlegi épületet 1913-ban K. Császár Ferenc műépítész tervezte. A kétszintes, sarokrizalitos, míves ornamentikájú épület a város jellegzetessége. Homlokzatán és belső kiképzésén fellelhetők a szecesszió népies motívumai. Általános felújítása 1980-ban volt. A Múltidéző Füzetek sorozatában most nyomtatásban is napvilágot látott az épület története.

http://www.somogytv.hu/cikkek/96780

http://n-mk.hu/televizio/hirek/szaz-eves-a-nagyatadi-jarasbirosag


A Szegedi Törvényszék története. I. rész. A Szegedi Törvényszék épületeinek története. Szerk.: HOMOKI-NAGY Mária. Szeged, Szegedi Törvényszék. 2014.

A Szegedi Törvényszék együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszékével, amelynek keretében három PhD. hallgató levéltári kutatásai és gyűjtőmunkája került egy kötegbe összeszerkesztésre. Mint ahogy azt Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, a kötet szerkesztője elmondta, a kötet mindenképpen egy történeti kutatás első állomásának tekinthető, amelynek módszertanát illetően a jelenleg nagy mennyiségben rendelkezésre álló, mégis kevéssé rendszerezett levéltári anyagok kerülhettek megjelenítésre. A most megjelent kiadvány a Szegedi Törvényszék épületeinek történetét dolgozza fel azzal a nem titkolt céllal, hogy nem csak olvasmányos, de mindenképpen esztétikai megjelenésében is reprezentatív kiavány készítése volt a cél. Ennek érdekében pedig számos fénykép, portré és tervrajz is beillesztésre került.

http://promenad.hu/cikk/birosagtorteneti-kiadvany-bemutato-es-dicsosegfal-avatas-a-szegedi-torvenyszeken-152158


A Szegedi Törvényszék története. II. rész. Szemelvények a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből. Szerk.: HOMOKI-NAGY Mária – MASA Gabriella. Szeged, Szegedi Törvényszék. 2015.

A megvalósult kutatás és az Országos Bírósági Hivatal támogatásának köszönhetően a pályázat keretében elkészült a Szegedi Törvényszék történetét bemutató második kiadvány, amely a „Szemelvények a Szegedi Törvényszék bíráinak életéből” címet viseli. A kutatás eredményeként feltárt életutak alapján került kiválasztásra Hamza Géza személye, akinek 1900-tól 1910-ig betöltött elnöki tevékenységéhez – többek között – a Szegedi Törvényszék épületének bővítése és a Szentesi Járásbíróság épületének megvásárlása is fűződik. A törvényszék egykori elnöke előtti tisztelgésként a Szegedi Törvényszék Dísztermének névadójául is Hamza Gézát választotta, akinek tiszteletére állított emléktáblát 2015. március 11-án leplezte le Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék elnöke és Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár.

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/03/emlektabla-leleplezes-es-torteneti-kiadvany-bemutato-a-szegedi-torvenyszeken.html


Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011. Szerk.: TÓTH Tamás. Balassagyarmat. Balassagyarmati Törvényszék. 2015.

Maga a „Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből (1871-2011)” címet viselő kötet ötlete dr. Halász Zsoltban, a Nógrád Megyei Bíróság egykori elnökében fogalmazódott meg először, aki elmondta, jó tizenkét-tizenhárom évvel ezelőtt már próbálkoztak a hatalmas adattömeg összegyűjtésével, de végül ez az „amatőr” kísérlet nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a szerzőknek felkért személyiségek más irányú elfoglaltságaik miatt nem tudták megoldani a feladatot. 2009-ben viszont elindulhatott a munka – fogalmazott dr. Halász Zsolt. Ekkor Tyekvicska Árpád, a Nógrád Megyei Levéltár akkori igazgatója ajánlotta éppen jogot hallgató munkatársát, Tóth Tamást. Minő szerencse, a levéltáros fiatalember azóta ledoktorált, s immár alügyészként tevékenykedve folytathatta a kutatómunkát. Így készült el, hosszú előkészítés után idén év elején a vaskos könyv, aminek megjelentetésében az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtott sikeres pályázaton nyert támogatás is komoly anyagi segítséget nyújtott.

http://birosag.hu/media/aktualis/konyvbemutato-szemelvenyek-nograd-megye-birosagainak-tortenetebol


Szolnoki jogászok emlékezete. Bíróságtörténeti emlékek 1945-től. Szolnok. Szolnoki Törvényszék, 2015.

A kötet mintegy kordokumentumként is értelmezhető. A hagyományteremtő kiadvány elkészítésében 15-en vettek részt, illetve tizenegy interjúból áll. 1945 után kevés olyan pálya volt Magyarországon, amely a politikai viharoknak olyannyira ki lett volna téve, mint a jogászi hivatás. 1100 bírót állítottak fel székéből, mert ragaszkodtak a jogállami elvekhez, az igazságszolgáltatás függetlenségéhez. A kiadvány az 1945-től 1989-ig terjedő időszakot dolgozza fel, különös hangsúlyt fektetve a személyes élményekre és látásmódra, illetve a diktatúra és a demokrácia jogalkalmazása közötti különbségre is fény derül a közel 150 oldalon.

http://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20150522/unnepelyes-konyvbemutato-szolnoki-torvenyszeken


Legyen ez az épület mindenkor az igazság temploma. Szerk.: Szilágyiné Dr. Karsai Andrea, Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2016.

A könyv a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának, eredeti dokumentumai alapján mutatja be Debrecen városának - élén Simonffy Imre polgármesterrel - a Királyi Ítélőtábla felállításáért vívott küzdelmét.

http://birosag.hu/media/aktualis/konyvbemutato-debreceni-itelotablan

 

 

 


Tanulmányok a Debreceni Ítélőtábla 10 éves évfordulójára Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2016.

A tanulmánykötetet a Debreceni Ítélőtábla munkatársai a DE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének oktatóival és hallgatóival, valamint a Magyar nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei levéltár dolgozóival együttműködve készítette el.

http://birosag.hu/media/aktualis/konyvbemutato-debreceni-itelotablan

 

 


 
Hivatás – Tudat : Építészet. Győri Ítélőtábla 2005-2015. Győr : Győri Ítélőtábla, 2015. [szerk. Pásztor Erika Katalina] 
 
A kiadvány a Győri Ítélőtábla tíz éves évfordulója alkalmával jelent meg.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emlékkönyv : A Veszprémi Királyi Törvényszék története 1872- 1945. Veszprém : Veszprémi Törvényszék, 2016 / Jagudits Katalin, Nagy Ibolya Adél ; [kiad. a Veszprémi Törvényszék]
 
A kötet a Veszprémi Törvényszék két fiatal munkatársa, Jagudits Katalin és Nagy Ibolya Adél munkáját dícséri. A könyv bemutatójára 2016. június 24-én került sor a Veszprémi Törvényszék dísztermében:
 
 
 
 

Párhuzamos életutak : szemelvények a Pécsi Ítélőtábla történetéből.  /szerk.: Hornokné dr. Décsei Katalin. Pécs: Pécsi Ítélőtábla, 2016.

 
"A párhuzamos életutak" című könyvben bíróságunk nyugdíjasai osztják meg velünk emlékeiket, fiatalságukról, családjukról, munkával töltött éveikről."
 
 
 
 
 
 
 

Szemelvények az Edelényi Királyi Járásbíróság történetéből. /szerk.: Farkas Eszter, a 2. fejezet szerkesztésében közrem.: Sztankó Ágnes. Miskolc: Miskolci Törvényszék, 2017
 
"A Miskolci Törvényszék évek óta kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a bíróságok történelmi emlékezetének, hagyományainak ápolását, valamint  kulturális értékeinek megőrzését. Ezidáig azonban nem jelent meg olyan kiadvány, amely a Miskolci Törvényszék, vagy az illetéskességi területéhez tartozó járásbíróságok történetét, tárgyi okirati emlékeit mutatná be"
 
 
 

A Szegedi Törvényszék története III. : Fejezetek a Szegedi Törvényszék magánjogi gyakorlatából /írta és szerk.: Homoki-Nagy Mária, Krusóczki Bence, Pétervári Máté. Szeged: Szegedi Törvényszék, 2017.

 
"A kiadvány, amelyet most a figyelmükbe ajánlok a Szegedi Törvényszék II. világháború előtti magánjogi gyakorlatának bemutatására irányul. A kutatók által elemzett ítéletekben feltárulnak a Szegedi Királyi Törvényszék illetékességi területén élő emberek mindennapjai , a gazdasági világválság hatása, családi viszonyaik, szerződéseik és ma is mértékadó magánjogi bírói gyakorlat." 
 
 
 
 

A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban / szerk.: Megyeri-Páffi Zoltán, szerzők: Bagossyné Körtvélyesi Mária [et al.] Debrecen: Debreceni Törvényszék, 2017. 

"A JOGSZOLGÁLTATÁS TÖRTÉNETE BERETTYÓÚJFALUBAN" - BÍRÓSÁGTÖRTÉNETI KONFERENCIA
a Berettyóújfalui Járásbíróságon, 2017.01.23-án:
 
 
 
 
 

Horváth Zsolt: Bírósági históriák - [A zalai bíráskodás történetéről] /bevezető: Sorok Norbert. Zalaegerszeg: Zalaegerszegi Törvényszék, 2017. 
 
A könyv bemutatója: 
 
 
 
 
 
 
 

Naplójegyzetek. Dr. Réczei Sándor Ítélőtáblai bíró naplója /szerk. Szilágyiné dr. Karsai Andrea, Debrecen, Debreceni Ítélőtábla, 2017.
 
 
A könyv bemutatója:
 
 
 
 
 
 

ANTAL Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1921 és 1938 között. Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből III. (Bíróságtörténeti Könyvek, Magyar Királyi Ítélőtáblák története).  Budapest-Szeged: Országos Bírósági Hivatal, 2017.
 
2017 novemberében megjelent a Szegedi Ítélőtábla történetét bemutató könyvsorozat 3. kötete is, amely az 1921 és 1938 közötti időszakot dolgozza fel. 
 
A kötetről szóló hír ide kattintva elérhető
 
 
 
 
 

A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig. - / szerk.: Bojtos Gábor et al. – Szolnok: Szolnoki Törvényszék, 2017.
 
„A Szolnoki Törvényszék bíróságtörténeti emlékét 1945-től a rendszerváltásig a Szolnoki Törvényszék által 2015-ben kiadott emlékkötet tartalmazza. Időrendben később született meg e mai kötet.”
 
A könyvbemutatóról szól hír ide kattintva elérhető