3 - Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított peres eljárás szabályai

30.020-45/2012.OBH

T á j é k o z t a t ó

A bíróságok központi honlapjára és az Ügyfélkapcsolati Portálra

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított peres eljárás szabályai

A lánctartozások felszámolása érdekében a ki nem fizetett (al)vállalkozók részére az igényérvényesítés megkönnyítése céljából 2013. július 1-jén egy új szakértői szerv, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv került felállításra. A szakértői szerv működésével összefüggésben 2013. szeptember 1. napjától egy új, gyorsított eljárással bővült a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.), a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított peres eljárás szabályaival (Pp. Ötödik Rész XXVI/A. fejezete). Az eljárásban érvényesíteni kívánt jog a szakértői szerv szakvéleményén alapul, és a keresetet a szakvélemény kézbesítésétől számított 60 napon belül kell benyújtani. Az eljárás – hatáskörtől függően – mind a járásbíróság, mind a törvényszék előtt megindítható.

A 2013. évi CCXLIII. törvény értelmében e pertípusban a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó, 2014. január 1. napját követően indult eljárásokban 2014. január 1. napjától kötelező az elektronikus kommunikáció. A Pp. 386/U.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a perben a beadványokat és azok mellékletét elektronikus úton kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadványban foglalt nyilatkozat hatálytalan.

Az elektronikus benyújtáshoz szükséges formanyomtatványok a http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalon tölthetőek le. Itt megtalálhatóak mind a polgári és gazdasági keresetlevélhez tartozó formanyomtatványok, valamint a később szükséges utóirat formanyomtatványok is. Az elektronikus kommunikációhoz és az elektronikus formanyomtatványok kezeléséhez szükséges alapvető információkat a http://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal oldalon lehet megtekinteni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus űrlaphoz mellékletként csatolt elektronikus dokumentumot minden esetben szükséges legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátni.

A Pp. 386/U.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a védekezését, nyilatkozatát az alperesnek is elektronikus úton kell benyújtania. A perben az elektronikus kommunikációt a Pp. 394/D.-394/H.§ általános rendelkezései szerint kell lefolytatni. A törvényszék az elektronikus bírósági iratokat – szervezeti elektronikus aláírással ellátva - az Országos Bírósági Hivatalon keresztül, a kézbesítési rendszer útján kézbesíti a feleknek.

Az elektronikus eljárás alóli kivételek:

- Az elektronikus benyújtás alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor:

  • ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy
  • ha a papír alapú okirat valódisága vitás.

A papír alapú benyújtást a fenti indokokkal a bíróság hivatalból és a fél indítványára is elrendelheti.

- Ha a pert a 386/P. § (4) bekezdése alapján az általános szabályok szerint kell lefolytatni (a keresetlevél elkésett, vagy nem csatolták hozzá a szakvéleményt vagy az annak kézbesítését igazoló okiratot, vagy elmulasztották a per előtti kötelező egyeztetést), a felperes a továbbiakban választása szerint elektronikus úton vagy papír alapon járhat el az általános szabályok szerint. Ha a felperes a beadványát elektronikus úton nyújtja be, azt az elektronikus kapcsolattartás vállalásának kell tekinteni.

Magyarország megújul