A bírósági eljárási illeték megfizetése, visszaigénylése

Az ügyintézés egyszerűsítése és meggyorsítása érdekében az alábbi rövid összefoglalóval szeretnénk segítséget nyújtani a bírósági eljárási illeték megfizetése, visszaigénylése körében.

2024. január 1-jétől illetékbélyegben az illetékfizetési kötelezettség nem teljesíthető, az illetékfizetési kötelezettség 2024. január 1. napjától az alábbi módokon lehetséges:

 • Készpénzátutalási megbízással (csekk)
 • Közvetlen banki átutalással
 • Bírósági Fizetési Portálról indított utalással, EFER számla közbeiktatásával

Első esetben az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett fél készpénz-átutalási megbízás (csekk) használatával az illetéket annak a bíróságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára fizetheti meg, amely előtti eljárásban az illetékfizetési kötelezettség keletkezik. A készpénz-átutalás megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie:

 • az eljáró bíróságot,
 • az illetékfizetésre kötelezett fél nevét,
 • a bírósági ügyszámot (amennyiben az ismert).

Az illeték megfizetését igazoló feladóvevényt a félnek az illetékköteles irathoz kell csatolnia. A készpénz-átutalási megbízás az eljáró bíróság ügykezelő irodájában vehető át.

Alapvetően az alábbi számlaszámokon lehet illetékbefizetést teljesíteni:

Jogosult neve   Bankszámla megnevezése    Számlaszám
1.) Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla 10032000-01012107
2.) Debreceni Törvényszék Eljárási illeték számla 10032000-01012413
3.) Debreceni Törvényszék EFER elszámolási számla 10034002-01483044-02000006
4.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bírósági határozatban megállapított eljárási illeték bevételi számla 10032000-01070044-09060018
5.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számla 10032000-01070051

 

A Magyar Államkincstár eljárási illetékbevételi számlára (1.) 

akkor kell illetéket fizetni, ha bármilyen, a járási hivatal előtt folyó eljárásban ez szükségessé válik, de bírósági peres és nemperes eljárásokban felmerülő illeték megfizetésére ez a számlaszám nem alkalmas! A 44/2004.(XII.20.) PM rendelet 7.§ (3) bekezdése alapján a Kincstárnál vezetett illetékbevételi számla javára tévesen indított banki átutalások esetén az állami adóhatóságnál kérhető a tévesen átutalt összeg visszatérítése!

Amennyiben bírósági peres vagy nemperes eljárást kíván kezdeményezni, úgy vagy átutalással a Debreceni Törvényszék eljárási illeték számlájára (2.) 

tudja teljesíteni az illetékfizetési kötelezettségét, vagy az úgynevezett EFER rendszeren keresztül elektronikusan, a Debreceni Törvényszék EFER elszámolási számlára (3.). Kizárólag Bírósági Fizetési Portálon keresztül indítható a befizetés, ellenkező esetben az utalt összeg „téves bankszámlaszám” közleménnyel visszautalásra kerül.  Mindkét esetben kérjük, hogy amennyiben rendelkezik ügyszámmal, úgy azt feltétlenül tüntesse fel a közlemény rovatban, ha még nem, úgy a felek nevét, eljáró bíróságot mindenképp jelölje meg!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bírósági határozatban megállapított eljárási illetékbevételi számlára (4.) 

akkor kell befizetést teljesíteni, ha a bíróság jogerős határozatban erre kötelezte, ebben az esetben a határozat részletes kioktatást tartalmaz arról, hogy milyen számlaszámra, mely jogosultnak, milyen közlemény feltüntetésével és milyen határidőben kell teljesítenie fizetési kötelezettségét.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus bírósági eljárási illeték bevételi számlára (5.) 

kizárólag akkor kell befizetést teljesíteni, ha az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 74.§ (1b) bekezdése alapján a keresetindítási határidő legalább 31 nap és a bírósági eljárás kezdeményezésekor fizetendő illeték összege az 500 000 forintot meghaladja, ez esetben ugyanis az eljárási illetékkötelezettség önadózással is teljesíthető. Ebben az esetben az eljárást kezdeményező fél az állami adóhatósághoz elektronikus bevallást nyújt be, amelyben meg kell jelölni az eljárást kezdeményező fél (valamint képviselője) azonosító adatait, az adószámát vagy adóazonosító jelét, a per tárgyát, a pertárgyértéket, az ellenérdekű fél (valamint képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét, a fizetendő illeték összegét, valamint az eljáró bíróság nevét. Az állami adóhatóság a fél (vagy képviselője) hiánytalanul kitöltött elektronikus bevallása alapján elektronikus úton ügyszámot küld a fél (vagy képviselője) részére. Ebben az esetben a BION elektronikus nyomtatványt kell kitöltenie és beküldenie az adóhatósághoz, az így bevallott illetéket az ügyfél az állami adóhatóság elektronikus bírósági eljárási illetékbevételi számlájára 10032000-01070051 köteles megfizetni, legkésőbb a bevallás benyújtását követő munkanapon.

Teendő téves utalás esetén

A Gazdasági Hivatal a Debreceni Törvényszék 10032000-01012413 eljárási illeték számlája felett nem rendelkezik jogosultsággal, így arról semmilyen kiutalást nem tud teljesíteni!

A számlára beérkezett befizetéseket nem a Gazdasági Hivatal könyveli, ezért nem rendelkezik nyilvántartással a beérkezett befizetésekről, abban megkereséseket végezni, igazolást kiadni éppen ezért nem tud!

Ha anélkül utalt a Debreceni Törvényszék eljárási illeték számlájára, hogy bármilyen eljárást kezdeményezett volna az ügyben, a bíróságnál az adóhatóságnak címzett kérelmet kell előterjesztenie, amely kérelem megküldésével együtt a bíróság tájékoztatja az állami adóhatóságot, hogy a kérelemben megjelölt befizetésre hivatkozással nem indult eljárás, a befizetett összeget a bírósági eljárásban nem használták fel. Az EFER rendszeren keresztül tévesen fizetett összeg esetén ugyanígy jár el a bíróság azzal, hogy a bíróság az elektronikus felületen lekérdezi az eljárási illeték megfizetésének tényét, majd az előzőek szerint tájékoztatja az adóhatóságot és mellékeli az ügyfél kérelmét. A tévesen megfizetett illeték visszatérítéséről az adóhatóság dönt! A szükségesnél magasabb összegben megfizetett illetékről a bíróság hivatalból határoz, az adóhatóság egyidejű tájékoztatása mellett.

A kérelemben az alábbi adatokat mindenképpen szíveskedjen megadni:

 • befizető neve
 • befizető lakóhelye/székhelye
 • befizető adóazonosító száma
 • illetékbevételi számlaszám
 • átutalással megterhelt bankszámlaszám
 • banki terhelés napja
 • befizetés pénzügyi azonosítója/tranzakciós azonosító (Csak EFER utalás esetén)

Teendő többlet utalás esetén

Ha több illetéket fizetett, mint amennyi járt volna, külön teendője nincsen, mert az eljáró bíróság a túlfizetés visszatérítése iránt intézkedik az állami adóhatóságnál. Az erről készített értesítés egy példányát az eljáró bíróság az ügyfél részére is megküldi.

Kérjük, hogy illetékfizetési kötelezettsége teljesítése során a további bonyodalmak elkerülése végett a tájékoztatónak megfelelően, kellő körültekintéssel járjon el!