Bírósági hirdetmények

I.Polgári eljárásban

Polgári eljárásokban a bírósági hirdetmények tekintetében meg kell különböztetni, hogy az eljárás, amelyben hirdetményi kézbesítés szükséges, mikor indult:

1. Amennyiben az eljárás 2018. január 1. napját megelőzően indult, akkor a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) 101-102.§-ban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A régi Pp.-nek a hirdetményi kézbesítés eseteiről, feltételeiről, módjáról, egyéb szabályairól szóló rendelkezései itt olvashatóak: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=305.346169

FONTOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a régi Pp. alapján elrendelt hirdetményi kézbesítés során az iratot – ha a bíróság másként nem rendelkezik - a bíróság hirdetőtábláján való kifüggesztésétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekintetni (régi Pp. 102. § (5) bekezdés).

 

2. Ha az eljárás 2018. január 1-jén vagy azt követően indult, akkor a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (új Pp.) 144. és 145. §-ai határozzák meg a hirdetményi kézbesítés szabályait.

Az új Pp.-nek a hirdetményi kézbesítés eseteiről, feltételeiről, módjáról, egyéb szabályairól szóló rendelkezései itt olvashatóak: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198992.361275

FONTOS!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az új Pp. alapján elrendelt hirdetményi kézbesítés során az iratot – ha a bíróság másként nem rendelkezik - a bíróságok központi internetes honlapján való közzétételétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni (új Pp. 145.§ (6) bekezdés). Ebben az esetben tehát – a régi Pp. rendelkezéseitől eltérően – nem a bírósági hirdetőtáblán való kifüggesztés időpontja az irányadó!

 

II. Büntetőeljárásban

A büntetőeljárásokban a hirdetmény útján történő kézbesítés rendjét a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 135. §-a, és az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI.12.) IM rendelet 33-35. §-ai szabályozzák.

Ezek a rendelkezések itt olvashatóak: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700090.TV

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800012.IM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

Büntetőeljárás során a hirdetményt tizenöt napra kell közzétenni a bíróságok központi honlapján, továbbá a hirdetményi kézbesítést elrendelő bíróság hirdetőtábláján. Az iratot a központi honlapon, illetve a hirdetőtáblán való közzétételtől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. A kézbesítés szempontjából a később lejáró határidőt kell figyelembe venni.

 

III. A hirdetmények megtekintésével kapcsolatos tudnivalók

Az egyes bíróságok által közzétett hirdetményeket az oldal alján található linkre kattintva lehet megtekinteni. A hirdetmények bíróságonként, a közzététel napja szerinti sorrendben szerepelnek.

Amennyiben egy meghatározott bíróság hirdetményeit szeretné megnézni, kattintson az adott bíróság nevére!

 

A Ctrl+F gombok lenyomásával a teljes adatbázisban keresést indíthat a közzététel napja, a bírósági ügyszám, a címzett (fél) neve, utolsó belföldi lakóhelye (székhelye, tartózkodási helye) vagy a hirdetményi kézbesítés okának megadásával.

 

 

Hirdetményi kézbesítések megtekintése