Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1. A   jelen   Tájékoztató  célja,   hogy   rögzítse  a www.birosag.hu által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket, adatvédelmi- és kezelési politikáját,  amelyet  az Országos Bírósági Hivatal ( továbbaikban: OBH),  mint  adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2.  A jelen Tájékoztató  Honlapon a  Felhasználók  által megadott  Személyes  adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 

II. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott  eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett  bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása,  átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása,     terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

2.2  Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

a)    az Országos Bírósági Hivatal ( 1055 Budapest, Szalay u. 16.).

Adatkezelő a honlap üzemeltetője, amely elsődlegesen a bíróság működésével kapcsolatos tájékoztatást végez, és    ezen   főtevékenységéhez   kapcsolódóan    biztosítja    a   Honlapon    keresztül    elérhető Szolgáltatásokat.

A jelen Tájékoztatóban leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott adatkezelésnek minősülnek.

 

2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó:

a)    az Országos Bírósági Hivatal ( 1055 Budapest, Szalay u. 16.).

 

2.5. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett birosag.hu internetes oldal.

 

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

 

2.7. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan nem rögzít a Felhasználó személyéhez köthető adatokat.

3.2. A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal.

3.3. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A szolgáltatás nyújtását követően haladéktalanul törli.

 

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1. Az   Adatkezelők a testre szabott kiszolgálás  érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.  „cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása,    személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul  veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Bővebb “cookie” tájékoztató megtalálható az oldal láblécében elhelyezve a “Süti tájékoztató” menüpont alatt.

 

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai,  melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket  az  Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve  kilépéskor automatikusan naplózza.

 

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a)     online tartalomszolgáltatás;

b)     a kényelmi funkciók igénybevétele;

c)     egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

d)     az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

e)     a Felhasználók jogainak védelme;

f)     az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

 

5.2.  Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján  kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A  Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a   hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett   Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

6.3 . Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

6.4. Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

6.5. A 16. életévét  be nem töltött  személy érintett  Személyes  adatai csak a  felette szülői felügyeletet  gyakorló nagykorú  személy  hozzájárulása esetén  kezelhetők.  Az Adatkezelőnek nem  áll  módjában a  hozzájáruló  személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának  tartalmát ellenőrizni,  így a  Felhasználó  illetve a  felette  szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló  nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

 

6.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat harmadik félnek át nem adja.

A  jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot  semmilyen formában  nem  tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

 

6.7. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését,  jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 

 

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az Adatkezelő automatikusan nem rögzíti a Felhasználó azonosítására alkalmas személyes adatát (név, e-mail cím, IP cím stb.).

 

7.2 .  A  Felhasználó által  küldött  e-mailek esetén, ha  a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve,  ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

 

7.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok  törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A  Felhasználó  által megadott  Személyes  adatok –  abban  az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés  megszüntetésére  irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő  jogát nem  érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

 

7.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának   megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

 

7.5. A rendszer működése  során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól   számítva  a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a   rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek  kivételével  –  össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes  adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását  megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 

7.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes  adat   felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a  törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó Személyes adatak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott  vagy  tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az obh@obh.birosag.hu címre küldött  e-mailben tájékoztatást kérhet. A   levélben küldött  tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a   Felhasználó egyértelműen beazonosítható. 

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1. Az Adatkezelő a tevékenység ellátásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan külső szolgáltót vesz igénybe:

a) Cheppers Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság (1137 Budapest, Szent István körút 22. 3. em. 3.)