Közigazgatási eljárás - 2022. március 1-jétől

A 2018. január 1-től hatályos Közigazgatási perrendtartás a közigazgatási perek szabályaiban jelentős változásokat hozott, és ez tovább módosult – többek között – a 2019. évi CXXVII. törvény, 2021. évi CXXII. törvény és a 2021. évi CXXXIV. törvény eredményeként.

A közigazgatási perek köre számottevően kibővült. Ennek értelmében Ön közigazgatási jogvitában eljáró bírósághoz fordulhat, ha a közigazgatási döntések felülvizsgálatát kéri, ha jogsértőnek tartja, hogy egy közigazgatási szerv nem tett eleget eljárási kötelezettségének (pl. kérelmét nem bírálta el), ha jogi problémája közigazgatási szerződéssel vagy közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos, vagy ilyen jogviszonnyal összefüggésben keletkezett kár megtérítését kívánja, ahogy a közigazgatási jogviszonyból származó tények megállapítása is a közigazgatási jogvitában eljáró bíróságtól kérhető.

A keresetlevelet – főszabály szerint – az eljárt közigazgatási szervnél, többfokú közigazgatási eljárásban (tipikusan fellebbezés eredményeként) hozott cselekmény esetében az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell előterjesztenie.
Fontos eltérés azonban, hogy bizonyos perek esetén, így pl.: közigazgatási szerződéssel, egyes közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvitákban, vagy olyan esetben, ahol megelőző közigazgatási eljárás lefolytatására nem került sor, a keresetlevelet közvetlenül a bíróságra kell benyújtania.
A keresetlevelet – választása szerint – saját szerkesztésben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon is előterjesztheti.  A keresetlevél kitöltésére vonatkozó információk a bíróságok honlapján is megtalálhatók, vagy a jogi segítségnyújtó szolgálathoz is fordulhat útmutatásért.

FIGYELEM! Magánszemélyekre, cégekre, jogi képviselőkre, közigazgatási szervekre eltérő szabályok vonatkozhatnak!

A 2019. évi CXXVII. törvény eredményeként a közigazgatási jogvitákban eljáró bíróságok, azok hatásköre és illetékessége is jelentősen módosult.  A közigazgatási perekben 2020. április 1-jétől nyolc törvényszék (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék) jár el, melyek regionális illetékességgel rendelkeznek. 

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak, így pl. a vízum és hontalansági ügyek. A Fővárosi Törvényszéknek a kizárólagos illetékességébe tartozó, a központi államigazgatási szervekről szóló törvény szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányzati főhivatal, a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, az egyes köztestületek (kamarai) felügyeleti és belső ügyeivel összefüggő, továbbá a minősített adatok megismerésével és Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos perekben a jogi képviselet kötelező maradt.
A keresetlevél benyújtásakor tehát fokozottan ügyeljen a közigazgatási szerv által adott tájékoztatásra, de minden esetben ellenőrizze az illetékességi szabályokat.
 
A közigazgatási perekben csak a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe tartozó egyes ügyekben kötelező a jogi képviselet, így a Budapest Környéki Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Győri Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Pécsi Törvényszék, Szegedi Törvényszék és a Veszprémi Törvényszék előtt Ön személyesen is eljárhat. A Fővárosi Ítélőtábla előtt főszabály szerint nem kötelező a képviselet, akkor viszont igen, ha a fellebbezéssel érintett elsőfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Kúriának címzett felülvizsgálati kérelem csak jogi képviselő útján terjeszthető elő.