Legfontosabb változásokról közérthetően

1. Közigazgatási per - A bírói út kiszélesítése

közigazgatási per/bírói út

A per tárgya a közigazgatás tevékenysége

 • cselekmény
 • mulasztás

Mit vitathat az ügyfél?

 • Egyedi döntés (pl. egy határozat) 
 • Általános hatályú rendelkezés (az egyedi döntéssel együtt vitatható) – alkalmazott szabályzatok (pl. egyetemi vizsgaszabályzat; etikai – fegyelmi szabályzatok)
 • Közigazgatási szerződés (pl. egyes támogatási szerződés – amit a vonatkozó jogi szabályozás kifejezetten ilyennek minősít)

Mikor indíthat pert az ügyfél?

 • a vitatott tevékenység vagy mulasztás közigazgatási jog által szabályozott
 • jogi helyzetének megváltoztatására irányul
 • jogi helyzetének megváltoztatását eredményezte
   

2. Közigazgatási Per - A végrehajtás új eszközei

közigazgatási per/a végrehajtás új eszközei

Ha a bíróság

 • jogerős ítéletet hozott
 • ítélete előzetesen végrehajtható

Kérelmezhető

 • bírósági végrehajtás
 • teljesítés kikényszerítésére irányuló eljárás

A teljesítés kikényszerítése

Ha a közigazgatási szerv

 • az előírt eljárást nem folytatja le
 • ha mulasztását nem pótolja
 • a kijelölés alapján az eljárást nem folytatja le

A közigazgatási szerv alperes ellen

A teljesítési határidő elteltétől indítható közigazgatási nemperes eljárás

 • gyors eljárás
 • a végrehajtás eszközei:
 1. 100 000–10 millió Ft teljesítési bírság
 2. ismételten kiszabható
 3. más szervezet kijelölése
 4. felügyeleti szerv felhatalmazása az eljárásra
 5. ideiglenes intézkedés

 

3. Közigazgatási Per - Azonnali jogvédelem

közigazgatási per/azonnali jogvédelem

... Ha a bíróság ítélete már késő lenne ...

mert

 • a hátrány közvetlenül fenyeget
 • legalább ideiglenesen rendezni kell a helyzetet
 • nem szabad, hogy a fennálló állapot megváltozzon

Azonnali jogvédelem kérhet

15 napon belül a bíróság

 • elrendeli a keresetlevél halasztó hatályát

o    nincs végrehajtás
o    a közigazgatási döntés nem hatályosulhat

 • vagy feloldja a keresetlevél halasztó hatályát

o    végrehajtás indulhat 
o    gyakorolhatók a közigazgatási döntésben szereplő jogok

 • ideiglenes intézkedést tesz
 • előzetes bizonyítást folytat
   

 

4. Közigazgatási Per - Elektronikus ügyintézés

közigazgatási per/elektronikus ügyintézés

VÁLASZTHATÓ

bárki

KÖTELEZŐ

2015. évi CCXXII. törvényben meghatározottak részére

 • jogi képviselő
 • gazdálkodó szervezet
 • közigazgatási szerv
 • önkormányzat, stb.

ELMULASZTÁSA esetén a bíróság

 • a keresetlevelet visszautasítja
 • a beadványt hatálytalannak tekinti
 • a fellebbezést visszautasítja

A részletes szabályokat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény határozza meg.

Mit is jelent?

 

 • elektronikus meghatalmazás
 • elektronikus közokirat
 • elektronikus teljes bizonyító erejű magánokirat
 • bizonyítás elektronikus hírközlő hálózaton keresztül
 • elektronikus kommunikáció
 • egyszerűbb kézbesítés – e-mail használata
   

5. Közigazgatási per - Keresetek fajtái

keresetek fajtái

 1. Közigazgatási döntés (cselekmény) megtámadása
 2. Közigazgatási szerv mulasztásának megállapítása
 3. Közigazgatási cselekmény megvalósításának megtiltása
 4. Közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés
 5. Közigazgatási szerződéses jogviszonyból származó igény
 6. Közszolgálati jogviszonyból származó igény
 7. Közigazgatási jogsértés megállapítása
 8. Eljáró közigazgatási szerv kijelölése
   

6. Közigazgatási per - Keresetlevél benyújtása

keresetlevel_benyujtasa.jpg

Elsőfokú közigazgatási szervnél – megelőző eljárás esetén

 

 • általában a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül
 • törvény eltérő határidőt állapíthat meg (3/8/15 nap)
 • legkésőbb 1 éven belül a vitatott közigazgatási cselekmény megvalósulásától

Bíróságnál – megelőző eljárás hiányában

 

 • pl.: közszolgálati jogvita, közigazgatási szerződéses jogvita, köztestületi felügyeleti per, közigazgatási szerv kijelölése, teljesítés kikényszerítése
 • törvény keresetindítási határidőt állapíthat meg
 • legkésőbb az elévülési időn belül

 

7. Közigazgatási per - Kúria

Kúria

FELÜLVIZSGÁLATI BÍRÓSÁG

 

 • jogerős bírósági döntés
 • megfelel-e a jogszabályoknak
 • nemzeti és európai joggyakolatnak
 • előterjesztési határidő 30 nap

DÖNT

a jogegységi panasz tárgyában

FELLEBBEZÉSI FÓRUM

A közigazgatási ügyekben eljáró törvényszékek által hozott első fokú döntések tekintetében

ELSŐ- ÉS VÉGSŐ FOKON DÖNT

a legtöbb választási és népszavazási jogorvoslati eljárásban
a feloszlatás kivételével a gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő jogvitában

DÖNT
az önkormányzati rendelet egyéb jogszabályba ütközéséről

DÖNT
a helyi önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségének elmulasztásáról

MEGHATÁROZZA
sikeres alkotmányjogi panaszt követően a jogsérelem orvosolásának eszközét

 

8. Munkaügyi per megindítása

munkaügyi per megindítása 1.0munkaügyi per megindítása 2.0

Melyik bíróság előtt indítható meg az eljárás? (illetékesség):

Ha a munkavállaló indítja a pert, választása szerint:

 • a munkavállaló lakóhelye/székhelye
 • a munkavállaló belföldi lakóhelye, vagy ha nincs ilyen, akkor munkavállaló belföldi tartózkodási helye
 • a munkavállaló volt munkavégzési helye
 • a munkavállaló jelenlegi munkavégzési helye

szerinti törvényszéken.

Ha a munkáltató indítja a pert:

 • a munkavállaló belföldi lakóhelye, ennek hiányában
 • a munkavállaló tartózkodási helye szerinti törvényszéken.

Költségek:

 • Az eljárási illetéket nem kell előre megfizetni,
 • általában a szakértői díjat nem kell megelőlegezni,
 • a munkavállalót munkavállalói költségkedvezmény illetheti meg.
 1. Erre akkor lehet jogosult, ha a per által érintett munkaviszonyból származó bruttó havi átlagkeresete a keresetlevél benyújtásakor, vagy ha a munkaviszony korábban megszűnt, annak megszűnésekor, illetőleg ha a munkaügyi per a munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában indult, a munkáltató munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozata közlésének időpontjában nem haladja meg – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – a fentiek szerinti időpontot megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének kétszeresét.
 2. A jogosultság fennállásakor pervesztesség  esetén sem kell megfizetni a tanú költségét, a szakértői díjat, valamint az illetéket.
 3. A költségkedvezmény az ellenérdekű félnek járó perköltség megfizetése alól nem mentesít.

Keresetindítási határidő:

30 napos a határidő, ha a per tárgya:

 • egyoldalú munkaszerződés módosítás
 • munkaviszony megszüntetésének jogellenessége
 • hátrányos jogkövetkezmény
 • fizetési felszólítás

5 nap a határidő:

 • kollektív jogviták esetén (pl. üzemi tanácsi választás, sztrájk)

Az elévülési idő, amin belül az igény érvényesíthető, általában 3 év. 

Ha valaki a határidőt vétlenül elmulasztja, igazolási kérelmet terjeszthet elő az elmulasztott határidőtől, vagy akadályoztatás esetén, annak megszűnésétől számított 15 napon belül, 3 hónapon túl azonban már igazolásnak nincs helye.

Képviselet:

 

 • Az első- és másodfokú eljárásban nem kötelező a jogi képviselet.
 • A szakszervezet saját tagjának perében meghatalmazottként eljárhat.

 

9. Közszolgálati jogviszonyból származó per / Marasztalási per

közszolg.jogv./maraszt.

A KERESETLEVÉL BENYÚJTÁSA

A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre a munkavégzés helye szerinti bíróság az illetékes.

A természetes személy felperes a pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

A keresetlevelet a 8 kiemelt törvényszék közigazgatási kollégiumához vagy, ha az eljárás a Közszolgálati Döntőbizottság előtt zajlott, akkor utóbbi szervnél lehet benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának határidejét külön törvények állapítják meg.

A bíróság marasztaló, a KDB határozatát megsemmisítő, hatályon kívül helyező, új eljárásra kötelező vagy a keresetet elutasító határozatot hoz, illetve a közigazgatási szervet marasztalja.

A marasztalási per főbb szabályai

 

 • Az alperes az ellenérdekű fél (nem a KDB),
 • lehetőség van szüneteltetésre,
 • a kereset a tárgyalás berekesztéséig megváltoztatható,
 • bizonyítási indítvány főszabály szerint a tárgyalás berekesztéséig előterjeszthető,
 • lehetőség van viszontkereset / beszámítási kifogás előterjesztésére.

A marasztalási ítélet ellen fellebbezésnek van helye.