Folyóiratok

A világhálón elérhető legfrissebb jogtudományi szakirodalmat is nyújtó hazai időszaki kiadványok válogatott gyűjteménye.

 

Jogtudományi kereső

A Jogtudományi Kereső az MTA TK Jogtudományi Intézete által működtetett szolgáltatás, amely lehetővé teszi a keresést az online elérhető hazai jogtudományi folyóiratok, jogi  – szakmai honlapok, blogoldalak, adatbázisok, valamint egyéb, a jogtudósi és jogászközösség számára jelentőséggel bíró forrásoldalak szövegében.

 

REAL-J: Az MTA könyvtárának repozitóriuma

A REAL-J gyűjtemény digitalizált folyóiratokat tartalmaz. Néhány, ebben a repozitóriumi gyűjteményben található folyóirat kötet/füzet nem nyílt elérésű (Open Access). Az esetek többségében a korlátozás egy megadott embargó időszakra vonatkozik, melynek lejárta után a tétel szabadon elérhetővé válik.

 

Acta Juridica Hungarica

Az Akadémiai Kiadó negyedévenként megjelenő, angol nyelvű folyóirata elsősorban a hazai jogtudomány eredményeit mutatja be, annak valamennyi területét érintően, kitekintéssel Közép – és Kelet – Európára.

 

Az Alkotmánybíróság Határozatai: az Alkotmánybíróság hivatalos lapja

Az Alkotmánybíróság Határozatai című közlönykiadvány az Alkotmánybíróság hivatalos lapja immár két évtizede. A lap papíralapú kiadása 2010 decemberében megszűnt. 2011. januártól kezdődően az Alkotmánybíróság Határozatai elektronikus formátumban, időszakosan jelenik meg. A közlöny egyes számai ingyenesen letölthetőek.

 

Az Alkotmánybíróság Határozatai: éves kötetek

Az Alkotmánybíróság határozatai (ABH) évente megjelenő kiadvány, amely tartalmazza az Alkotmánybíróság abban az évben hozott valamennyi határozatát és végzését, továbbá ezekhez kapcsolódóan tárgymutatót és jogszabálymutatókat is. Ezek a kötetek szolgálnak alapjául az alkotmánybírósági joggyakorlatra hivatkozásnak az Alkotmánybíróság határozataiban.

 

Alkotmánybírósági Szemle

Az évente két alkalommal megjelenő folyóirat egyrészt egy döntvénytár, amely az Alkotmánybíróság legfontosabb döntéseinek részletes összefoglalóit tartalmazza. Másrészt a lap tanulmányrovata az Alkotmánybíróság gyakorlatához kötődő tematikus cikkeket, vitarovata alkotmányjogi aktualitásokkal kapcsolatos véleményeket, dolgozatokat tartalmaz.

 

Állam – és Jogtudomány

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének folyóirata.

 

Ars Boni

Az Ars Boni egy innovatív kezdeményezés, amelynek célja, hogy felületet biztosítson a hazai jogászság számára, hogy szakmai vitákat folytathassanak jogfejlődésünk jelentős kérdéseiről.

 

Bírák Lapja: a Magyar Bírói Egyesület folyóirata

 

Börtönügyi Szemle: a büntetés-végrehajtás tudományos és szakmai folyóirata

A Börtönügyi Szemle negyedévente jelenik meg, elméleti és gyakorlati tanulmányok, kutatási beszámolók, nemzetközi börtönhírek segítségével mutatja be a büntetés - végrehajtás előtt álló kihívásokat.

 

Család, Gyermek, Ifjúság: gyermekvédelmi szakfolyóirat

A Család Gyermek Ifjúság című gyermekvédelmi szakfolyóirat a XXI. század kihívásait szem előtt tartva, de a korábbi szakmai tartalmat és értéket megőrizve online formában jelenik meg 2011. szeptemberétől.

 

De iurisprudentia et iure publico: internetes jog - és politikatudományi szakfolyóirat

Jogtudományi és politikatudományi folyóirat (DIEIP) 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

 

Debreceni Jogi Műhely

A Debreceni Egyetem Állam - és Jogtudományi Karának évente két dupla számmal megjelenő kiadványa.

 

Diskurzus: a Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos folyóirata

 

Eljárásjogi Szemle

Három jogágat (büntető, közigazgatási és polgári eljárásjog) átfogó tematikus folyóirat.

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az EUR-Lex tartalmának fő forrása az Európai Unió Hivatalos Lapja (HL). A Hivatalos Lap keddtől szombatig naponta, az EU hivatalos nyelvein jelenik meg.
Két sorozata van:

az L sorozat (jogszabályok)

a C sorozat (tájékoztatások és közlemények)

 

Forum Sententiarum Curiae

A Kúria elnöke 2016 májusában indította útjára a joggyakorlat-elemző csoportok munkáját bemutató tudományos igényű folyóiratot. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy ezen joggyakorlat-elemző csoportok munkája során rendkívül sok információ, adat, tény gyűlt össze a vizsgálat tárgyaként kiválasztott egyes jogintézmények értelmezési lehetőségeiről, a vonatkozó jogvitákról, amelyek ismeretében még alaposabb, biztosabb iránymutatást lehetett adni a bírói gyakorlat számára. A vizsgálatokban már eddig is a társ hivatás rendek, egyetemi szakemberek legkiválóbb képviselői segítették véleményükkel a bíró tagokat.

 

Fundamentum: emberi jogi folyóirat

Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ kiadványa. 1997-től 2014-ig a teljes szöveg letölthető, 2015-től tartalomjegyzék.

 

Gazdaság és Jog

Az 1992 nyarától megjelenő gazdasági jogi szakmai folyóirat tartalomjegyzéke 1996-tól tölthető le.

 

Gazdaság - és Jogtudomány

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának közleményei.

Tartalomjegyzékek a MATARKA oldalán érhetőek el.

 

Grotius

A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének és Nemzetközi Doktori Iskolájának tudományos és tudományos ismeretterjesztő on-line folyóirata. A Grotius a nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó tudományterületek (nemzetközi jog, diplomáciatörténet, magyar külpolitika, Európa-tanulmányok, nemzetközi politikatudomány, civilizációs tanulmányok, biztonságpolitika, világgazdaságtan stb.) tudományos és tudományos ismeretterjesztő folyóirata.

 

Hitelintézeti Szemle: a Magyar Bankszövetség kiadványa

 

In Medias Res: a sajtószabadságról és médiatudományról szóló folyóirat

 

Infokommunikáció és Jog

2004-től megjelenő infokommunikációs jogi szakfolyóirat. A kéthavonta megjelenő folyóirat, adatvédelmi, szerzői jogi, versenyjogi kérdésekkel, személyiség védelemmel, az elektronikus kereskedelem szabályozásával, az elektronikus közigazgatással foglalkozó írások kapnak helyet e folyóiratban, valamint műszaki és gazdasági témájú tanulmányok, háttérelemzések. 2004-től tartalomjegyzék, egyes tanulmányok, írások hozzáférhetők.

 

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi szemle

A Magyar Szabadalmi Hivatal kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg. 1996-tól a tartalomjegyzék és tartalom letölthető, de a tartalmak tekintetében néhány nem elérhető.

 

Iustum Aequum Salutare

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának folyóirata,  teljes tartalma 2005-től tölthető le.

 

JeMa: Jogesetek Magyarázata

2010-től negyedévenként megjelenő jogi szaklap, a hozzáférést csak előfizetőknek biztosítják.

 

Jog – Állam – Politika

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának referált tudományos kiadványa. A 2009. évi alapítása óta évenként négy számmal megjelenő periodika lektorált tanulmányokat és recenziókat közöl, melyek az állam- és jogtudományok és a politikatudomány teljes területét lefedik.

 

Jogelméleti Szemle

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapja elsősorban jogelméleti és jogszociológiai jellegű írásokat, emellett politológiai és társadalomelméleti tanulmányokat is közöl. A tartalomjegyzék és teljes szöveg letölthető.

 

Joghistória: Magyar Állam- és Jogtörténeti Tudományos Diákkör lapja

 

Jogi Iránytű: a MTA TK Jogtudományi Intézetének tájékoztató kiadványa

 

Jogtörténeti Értekezések: Magyar Állam - és Jogtörténeti Tanszék kiadványa

 

Jogtörténeti Szemle: magyar jogtörténet - tudomány folyóirata

 

Jogtudományi Közlöny

A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának 1866-ban alapított jogi, tudományos, havonta megjelenő folyóirata, amely tanulmányokat, európai jogi figyelőt, jogirodalmat, jogéletet, illetve szemle cikkeket tartalmaz. A tartalomjegyzék 1946-2015-ig elérhető, teljes szöveg 1989-ig letölthető.

 

JURA: a Pécsi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karának tudományos folyóirata

 

Kodifikáció

A Kodifikáció folyóirat - társ-folyóiratával, a Kodifikáció és Közigazgatás lappal együtt - 2012-ben indul útjára a Kodifikátor Alapítvány kiadásában, évente két lapszámmal. A Kodifikáció célja, hogy a magyar szakmai folyóiratok között eddig hiányzó, tematikusan a jogalkotás problematikájával foglalkozó fórumot hozzon létre, ami a tudományos igényt a gyakorlatias szempontokkal együtt jeleníti meg.

 

Közgazdasági Szemle

 

Közjegyzők Közlönye

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel-és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. 1997-től  teljes szöveggel olvasható.

 

Közjogi Szemle

A 2008-tól megjelenő szakmai folyóirat számai 2012-ig letölthetők.

 

Kriminológiai Közlemények: Magyar Kriminológiai Társaság online kiadványa

 

Kriminológiai Tanulmányok: OKRI kutatóinak tanulmánykötete

 

Magyar Jog

A Magyar Jogász Egylet folyóiratának tartalomjegyzékek 1976-tól letölthetőek.

 

Magyar Jogi Nyelv

 

Miskolc Journal of International Law

2004-től (angol nyelven) teljes terjedelmű tanulmányok letölthetők.

 

Miskolci Jogi Szemle

A Miskolci Egyetem Állam - és Jogtudományi Karának lektorált folyóirata eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékű recenziókat közöl a jogtudomány valamennyi területéről. 2006-tól a teljes szöveg elérhető.

 

Műhelytanulmányok: Pázmány Law Working Papers

 

MTA Law Working Papers: A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

 

Nemzetbiztonsági Szemle: Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványa

 

Nemzeti évfordulóink: Balassi Intézet kiadványa

Nemzeti évfordulóink összefoglaló válogatása évenként bemutatja a kultúra, a tudomány, a közélet, valamint a sport különböző területeinek jeles hazai évfordulóit, és rövid kitekintés keretében ismerteti az európai uniós és a környező országok legfontosabb emlékéveit is.

 

OKRI Szemle

Az „OKRI-szerdák” során elhangzott előadásokból, illetve az itt előadó szakemberek írásaiból nyújt áttekintő válogatást.

 

Önadózó

Az adózók lapjának tartalomjegyzéke 2009-től letölthető.

 

Polgári Szemle

 

Politikatudományi Szemle

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, recenziókat, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak.

 

Pro Futuro

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának évente kétszer megjelenő, jog- és államtudományi folyóirata.

 

Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás

Szakmai, tudományos folyóirat közigazgatás-tudományi, államtudományi témájú, tudományos írások közlésére biztosít publikációs lehetőséget. Célja az általános államtudományok, kiemelten a közigazgatás-tudomány és a jogtudomány, a közmenedzsment és a közpolitika fejlődését szolgáló lektorált kutatások és szakmai tapasztalatok közlése, a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti kölcsönhatás erősítése.

 

Res Immobiles: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala ingatlanjogi szakfolyóirata

A folyóirat célja az ingatlanjog alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók, jogi megoldások ismertetése, a felmerülő jogi problémák gyakorlati szempontú elemzése. Tartalomjegyzéke 2007-től elérhető, cikket teljes szöveggel letölthetőek 2007-2011-ig.

 

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap 2003-ban indult, ettől kezdve teljes terjedelmében olvasható.

 

TÉR-GAZDASÁG-EMBER: a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar lapja

 

THEMIS: az ELTE ÁJK jogász PhD hallgatóinak tanulmányai

 

Új Magyar Közigazgatás

2008-től elérhető tartalomjegyzékek.

 

Ügyészek Lapja

Az Ügyészek lapja az Ügyészek Országos Egyesületének szakmai folyóirata. 1993-2016-ig tartalomjegyzék, valamint teljes terjedelmű elérése egyes számoknak.

 

Ügyészségi Szemle

Az Ügyészségi Szemle (ÜSZ) 2016-tól a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóirata.

Az ÜSZ célja, hogy eredeti tanulmányokat, fordításokat, tanulmányértékű recenziókat, kerekasztal-beszélgetésekről készült jegyzőkönyveket, konferenciákról és más eseményekről tudományos igénnyel írt beszámolókat közöljön jogi témakörökben, elsősorban  büntetőjogi, büntetőeljárási jogi, kriminalisztikai, büntetés-végrehajtási jogi, közérdekvédelmi szakterületen.

 

Ügyvédvilág

A magazin havonta, aktuális, magas színvonalú cikkekben mutatja be az ügyvédi közösséget, ezzel a mindennapi életben hasznosítható szakmai segítséget nyújt az ügyvédek és ügyfeleik számára.

 

Versenytükör: Gazdasági Versenyhivatal szakmai folyóirata

A Versenytükör a GVH kifejezetten szakmai közönségnek szóló jogi és közgazdasági folyóirata, amely évente két alkalommal, a nyári hónapokban, illetve év végén jelenik meg.