A visszaélések bejelentése

A visszaélés-bejelentő rendszer működtetője:

Az Országos Bírósági Hivatal, továbbá az ítélőtábla és a törvényszék elnöke a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni. A törvényszék a belső visszaélés-bejelentési rendszerét az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok tekintetében is működteti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.

 

A bejelentés megtételére jogosultak köre:

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet

  • a foglalkoztató által foglalkoztatott,

  • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

  • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

  • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

  • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

  • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

  • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

  • a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

  • az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

 

Bejelentés módja:

A belső visszaélés-bejelentéseket vagy írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. A bíróság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A bejelentőnek adandó válaszokat is csak az elektronikus levelező rendszer útján lehet kiadni.

 

Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Alapos bejelentés esetén:

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

 

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

 

Elérhetőségek:

Országos Bírósági Hivatal (1051 Budapest, Szalay utca 16.)

visszaelesbejelentes@birosag.hu

Az egyes bíróságok visszaélés bejelentésre szolgáló elérhetősége a bíróságok honlapjain megtalálhatóak.