Visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentés benyújtásáról
 

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései alapján a Miskolci Törvényszék belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet, melyen keresztül a törvényszék erre kijelölt munkatársának jogellenes vagy jogellenesnek felételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A törvényszék a belső visszaélés-bejelentési rendszerét az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok tekintetében is működteti.

A törvényben foglaltak szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

A törvényben foglaltak szerint bejelentést tehet továbbá a belső visszaélés-bejelentési rendszerben

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,

c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentéseket

írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, amely e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel vagy

írásban, a törvényszék Elnöki Titkársága előtt elhelyezett zárt gyűjtőládában elhelyezve,

írásban, postai úton alább megjelölt figyelemfelhívás elhelyezésével,  

szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A bíróság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

 

Eljárási határidő:

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a fentiekben meghatározott, erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Alapos bejelentés esetén

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

                                                       Elérhetőségek

Miskolci Törvényszék, 3525 Miskolc, Dózsa György út 4.

Kijelölt működtetők: dr. Veress Ágnes integritásfelelős

                                           dr. Miklós István integritásfelelős-helyettes

Elektronikus úton: mctsz.bejelentes@birosag.hu

Postai úton benyújtandó bejelentésen az alábbiak feltüntetése szükséges:

„Visszaélés-bejelentés, postázóban nem felbontható, a törvényszék Elnöki Titkárságára továbbítandó”

Időpont egyeztetés személyes meghallgatásra: mctsz.bejelentes@birosag.hu , 06-46/815-237

Adatvédelmi tájékoztató itt érhető el: https://birosag.hu/sites/default/files/2024-04/adatkezelesi_tajekoztato_2024_1.pdf

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény itt érhető el:

https://birosag.hu/sites/default/files/2024-04/2023-_evi_xxv-_torv-nyuj.pdf

A közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárás rendjéről, valamint a belső visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 7/2023. (XII. 7.) OBH utasítás itt érhető el:

https://birosag.hu/sites/default/files/2024-04/7-2023-_-xii-_7-_obh_utasitasuj.pdf

A Miskolci Törvényszék szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 2024.El.I.D.12/1. számú szabályzata itt érhető el:

https://birosag.hu/sites/default/files/2024-04/integritasi_szabalyzat20242024.el_.i.d.12-1.pdf