Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Elérhetőségeink

Cím

8200 Veszprém, Vár utca 19.

Levelezési cím

8210 Veszprém, Pf. 1029.

Központi telefonszám

+36 88 577 500
+36 70 514 7405

E-mail cím

cegbirosag_veszprem@birosag.hu

 

Csoportvezető bíró

Dr. Vincze Edina

 

Ügyfélfogadási rend

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélfogadás 2020. szeptember 21-től a járványügyi készültség fennállásának ideje alatt szünetel. 

A bírósági épületben tartózkodás rendje menüpontban olvasható szabályzat alapján belépésre jogosultak ügyfélfogadási időben a 70 514 7429-es telefonszámon tudnak előzetesen időpontot kérni.

Hétfő - kedd: 8.00-11.00
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.00
Csütörtök - péntek: 8.00-11.00

Cégtörvény változások 2022. január 1-től

A 2021. évi XCV törvény módosította 2022.január 1-től jelentősen a 2013 évi V.törvény /Ptk./ Harmadik Könyvét, továbbá módosította ugyanezen időponttól kezdődően a 2006.évi V.törvényt /Ctv./
A 2006.évi V.törvény /Ctv./ hatálya alá tartozó eljárásokban nincs törvénykezési szünet.

Cégtörvény változások 2021. július 1-től

2021. július 1. napjától változnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezései.
 

A legfontosabbak:
Meghosszabbított határidő:

A 2021. június 30-án kényszertörlés alatt álló cégek még 2021. július 30. napjáig igazolhatják, hogy a NAV az adószámot helyreállította és kérhetik a kényszertörlési eljárás megszüntetését.

Lehetőség a kényszertörlési eljárás megszüntetésére:

Az új szabályok alapján a 2021. július 1. után kényszertörlés alá kerülő cégek kérhetik a kényszertörlési eljárás megszüntetését, ha megállapítható, hogy a továbbműködés feltételei fennállnak. Ha:

az elrendelés oka már nem áll fenn,

a cég érvényes adószámmal rendelkezik,

a tartozások kiegyenlítése megtörtént, valamint a cég megfizette az eljárás felügyeleti illetékét.

A törvénysértő működésben való közrehatás vizsgálata:

A cégbíróság vizsgálja a vezető tisztségviselő és a tag korábbi eljárásának, magatartásának felróhatóságát a kényszertörlési eljárásra vezető törvénysértő működés létrejöttében és fenntartásában. Ha a mulasztás a kényszertörlési eljárás megindítását megelőző két éven belül történt, akkor adott esetben a cégjegyzékből ezen idő alatt már törölt személyek felróható magatartása is vizsgálható.

Ha a cégbíróság a törvénysértő működés vizsgálata eredményeként megállapítja, hogy az eltiltással érintett személy nem tudja kétséget kizáróan igazolni azt, hogy az elvárható minden intézkedést megtett a cég törvénysértő működésének megszüntetése, a cég által megvalósított mulasztás megszüntetése érdekében akkor az eltiltott személy korlátlanul felel a kényszertörlési eljárásban bejelentett, ki nem elégített hitelezői követelésekért.

Az illetékekről szóló törvény változása:

2021. július 12. napjától a kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik. 

A Veszprémi Törvényszék Cégbíróságának tájékoztatása a cégkapu bejelentésének kötelezettségéről

A 2006. évi V. törvény 2017. január 01. napjától hatályos 24.§. (1) bekezdés n) pontja szerint a cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza a cégnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló, 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) 14.§-a szerinti hivatalos elérhetőségét. A 131/G.§. szerint az adat nyilvántartása 2018. január 01. napjától kötelező.

A cég hivatalos elérhetőségét bejelentheti az E-ügyintézési törvény szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szervnél vagy a nyilvántartó cégbíróságnál. A cégbíróság az adatot az E-ügyintézési törvény szerinti rendelkezési nyilvántartást vezető szerv elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be, ha azt a cég oda jelentette be. Ha a cég az adatot a cégbíróság felé jelentette be, a cégbíróság a bejegyzésről a 2015. évi CCXXII. törvény 14.§. (9) bekezdése szerinti nyilvántartást vezető szervet elektronikus úton értesíti.

Felhívja a cégbíróság a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a gazdálkodó szervezet kötelezettségének nem teljesítése esetén köteles a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezni.

Veszprém, 2017. október 10.

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága tájékoztatja az ügyfeleket, hogy - ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri –, 2016. január 1. napjától kezdődően illetékmentes a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása, valamint a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése.

2015. január 01. napjától a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég a kérelmét kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Az eljárással kapcsolatos általános információk az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján (www.ceginformaciosszolgalat.kormany.hu), a felhasználandó űrlap a http://www.e-cegjegyzek.hu/cgturlap címen érhetők el.

 

FELHÍVÁS 3 millió forint alatti törzstőkéjű KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOKNAK

A 2016. évi I. törvénnyel módosított 2013. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint azon korlátolt felelősségű társaság, amely jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét megemelni vagy átalakulásáról, egyesüléséről dönteni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat. A társaságnak egyidejűleg döntenie kell a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. A változásbejegyzési kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat-módosítás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni.

 

FELHÍVÁS ILLETÉKEKKEL ÉS DÍJAKKAL KAPCSOLATOSAN

A Veszprémi Törvényszék Cégbírósága felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Közlöny 2017. március 01. napján kiadott 30. számában megjelent a 2017. évi II. törvény a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

A jogszabály az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45.§ (1a) és (3) bekezdését, valamint az (1) bekezdés d) pontját az alábbiak szerint módosította: 
- (1a) A szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes;
- (3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50.000Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére;
- a 45. § (1) bekezdés d) pontjában az „a)–c) pont” szövegrész helyébe az „a) és b) pont” szöveg lép.

Ugyanez a jogszabály kiegészítette a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 20. §-át a következő (2a) bekezdéssel:
- (2a) Nem kell közzétételi költségtérítést fizetni a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.

A záró rendelkezések szerint a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

Akadálymentes megközelíthetőség

Részben akadálymentesített, mely érinti:
- Főbejárat és előtér.
- Udvari kapubejárat (innen lépcsőn keresztül megközelíthető földszinti mozgáskorlátozott WC).
- Hátsó, gazdasági hivatali épületrész mozgáskorlátozott WC-vel.

Az épületbe bejutás a főbejáraton keresztül akadálymentesen az előtérig, a gazdasági hivatali épületrészbe az udvari kapubejárón keresztül akadálymentesen.

A mozgáskorlátozott személy tárgyalótermekbe való bejutása bírósági alkalmazottak fizikai-emberi erőforrás igénybevételével történik.

Adott ügyben adott bírónak érkezik a jelzés  az ügyféltől és a bíró a tárgyalást a Földszint 22. vagy 23. tárgyalóba tűzi ki, foglalja le.

Cégbírósági callcenter

Call center tájékoztató