Az Országos Bírósági Hivatal statisztikai tevékenysége

függvények

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH), mint a bíróságok központi igazgatási szerve a Hivatalos Statisztikai Szolgálat akkreditált tagjaként statisztikai tevékenységét a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében megfogalmazott alapelveknek megfelelően, a minőség folyamatos javítása iránt elkötelezetten végzi.

Statisztikai tevékenységének alapjait a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény és végrehajtási rendelete (184/2017. (VII.5.) Korm. rendelet), valamint az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program (OSAP) szabályozza.

A hivatalos statisztikai tevékenység keretében az OBH a bíróságok ügyforgalmáról, az ügyek elintézésének módjáról, a befejezett és a még folyamatban lévő ügyek időtartamáról; valamint a jogerősen határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjairól gyűjt statisztikai adatokat. Ennek érdekében az OBH célja és feladata az adatok korszerű formában, megalapozott statisztikai módszerekkel történő felvétele, feldolgozása, tárolása, elemzése, szolgáltatása, közlése, valamint közzététele. Ez a tevékenység hozzájárul ahhoz, hogy az adatok megismerése és a közöttük fennálló összefüggések bemutatása révén az állampolgárok, az állami, társadalmi és gazdasági szervezetek tárgyszerű, objektív és pártatlan képet kapjanak az igazságszolgáltatás bírósági folyamatairól.

 

Az előállított statisztikák

 1. Az OBH az OSAP keretében az alábbi adatfelvételeket hajtja végre:
 1. Jogerősen befejezett büntetőeljárások felnőttkorú vádlottjainak statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: a jogerős határozatot meghozó bíróságok (járásbíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria)

Adatfelvétel típusa: adatgyűjtés elektronikus adatlapon

Gyűjtött adatok köre: a jogerősen befejezett büntetőeljárás felnőttkorú vádlottjainak előre meghatározott adatai

Adatgyűjtés gyakorisága: eseményhez (jogerős határozathoz) kötődő

Adatszolgáltatás beérkezési határideje: a tárgyhónapot követő hónap 15. napja

 

 1. Jogerősen befejezett büntetőeljárások fiatalkorú vádlottjainak statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: a jogerős határozatot meghozó bíróságok (járásbíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria)

Adatfelvétel típusa: adatgyűjtés elektronikus adatlapon

Gyűjtött adatok köre: a jogerősen befejezett büntetőeljárás felnőttkorú vádlottjainak előre meghatározott adatai

Adatgyűjtés gyakorisága: eseményhez (jogerős határozathoz) kötődő

Adatszolgáltatás beérkezési határideje: a tárgyhónapot követő hónap 15. napja

 

 1. Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: járásbíróságok

Adatfelvétel típusa: adatátvétel a Bírósági Integrált Információs Rendszerből

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az eljárás tárgya szerint; a befejezett ügyekben hozott határozatok; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a járásbíróságok peres ügyeiben; az érkezett civilisztikai ügyek pertárgy-értéke

Adatátvétel gyakorisága: félévente

 

 1. Törvényszékek elsőfokú ügyforgalmi statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: törvényszékek

Adatfelvétel típusa: adatátvétel a Bírósági Integrált Információs Rendszerből

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az eljárás tárgya szerint; a befejezett ügyekben hozott határozatok; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a bíróság elsőfokú peres ügyeiben, az érkezett civilisztikai ügyek pertárgy-értéke; a büntetés-végrehajtási ügyek ügyforgalma; a felszámolási és csődeljárások ügyforgalma; a befejezett felszámolási eljárások a befejezés módja szerint; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a befejezett felszámolási eljárásokban.

Adatátvétel gyakorisága: félévente

 

 1. Törvényszékek másodfokú ügyforgalmi statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: törvényszékek

Adatfelvétel típusa: adatátvétel a Bírósági Integrált Információs Rendszerből

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt másodfokú ügyek száma az eljárás tárgya szerint; a befejezett ügyekben hozott határozatok; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a másodfokú peres ügyekben; az érkezett civilisztikai másodfokú ügyek pertárgy-értéke.

Adatátvétel gyakorisága: félévente

 

 1. Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai adatai

Adatszolgáltatók: ítélőtáblák

Adatfelvétel típusa: adatátvétel a Bírósági Integrált Információs Rendszerből

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt másod- és harmadfokú ügyek száma az eljárás tárgya szerint; a befejezett ügyekben hozott határozatok; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a fellebbezett peres ügyekben; az érkezett fellebbezett civilisztikai ügyek pertárgy-értéke; az érkezett egyéb ügyek ügyforgalma.

Adatátvétel gyakorisága: félévente

 

 1. A cégbíróságok ügyforgalmi adatai

Adatszolgáltatók: törvényszékek

Adatfelvétel típusa: adatgyűjtés

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma ügycsoportok és iratfajták szerint

Adatgyűjtés gyakorisága: havonkénti

Adatszolgáltatás beérkezési határideje: a tárgyhónapot követő hónap 15. napja

 

 1. A Kúria ügyforgalmi adatai

Adatszolgáltató: Kúria

Adatfelvétel típusa: adatátvétel a Bírósági Integrált Információs Rendszerből

Gyűjtött adatok köre: az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt első-, másod- és harmadfokú, valamint felülvizsgálati ügyek száma az eljárás tárgya szerint; az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a fellebbezett és a felülvizsgálati eljárásokban; az egyéb ügyek ügyforgalma.

Adatátvétel gyakorisága: félévente

 

 1. Az adatfelvételekből az OBH a következő statisztikákat állítja elő (statisztikai termékek):
 1. Ügyforgalmi adatok

Az OBH félévente (a tárgyév I. félévére, és a tárgyév egészére) táblázatokat állít össze a bírósági ügyforgalom adatairól. A táblázatok összesített és ügyszak szerinti bontásban, bírósági szintenként külön-külön, törvényszékekre lebontva tartalmazzák az érkezett, a befejezett és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyeket; illetve a befejezett és folyamatos ügyek pertartamára vonatkozó kimutatásokat. A tárgyidőszak adatai mellett százalékos összehasonlításban kerülnek feltüntetésre az előző időszakhoz képest bekövetkezett változások.

 1. Részletes elemzések

A tárgyidőszak ügyforgalmi adatainak alakulásáról, az észlelhető rövid- vagy hosszabb távú tendenciákról, a változások okairól féléves elemzések készülnek.

 1. Statisztikai évkönyvek

Az ügyforgalmi adatok mellett az OBH évenként statisztikai évkönyvet állít össze. Ez – szintén táblázatos formában – bíróságonként mutatja be, a per tárgya szerinti bontásban, az érkezett, a befejezett és a folyamatban maradt ügyek számát.

 1. Jogerősen befejezett büntetőügyek vádlottjainak statisztikai adatai

A bíróságok által egy központi adatbázisba feltöltött elektronikus adatgyűjtő lapok adatait az OBH feldolgozza, és az összesített adatokat tartalmazó adatbázist elérhetővé teszi.

 

Az előállított statisztikák közzététele

Az OBH az ügyforgalmi adatokra vonatkozó statisztikai táblákat és a kapcsolódó elemzéseket két időpontban teszi közzé: a tárgyév első félévi adatokat a tárgyév október 31-ig; a tárgyévi adatokat pedig a tárgyévet követő év április 30-ig.

A jogerős határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjainak statisztikai adatait tartalmazó adatbázis adatai havonta frissülnek. A tárgyévben feltöltött adatok véglegesítése a tárgyévet követő év március 31. napján történik, a véglegesített adatbázis közzétételére a tárgyévet követő év április 30-ig kerül sor.

Valamennyi statisztikai termék a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu), az „Adatbázisok” menüpont, „Statisztikai adatok” almenü alatt érhető el.

Az „Ügyforgalmi adatok” címszó alatt évszám és dokumentum címe szerint szűrhetők, illetve kereshetők a táblázatok (.xls) és elemzések (.pdf). Az elemző munkákat – a könnyebb érthetőség biztosítása végett – több grafikon is színesíti.

A „Statisztikai évkönyvek” címszó alatt kereshetők évek szerint a táblázatok (.xls).

A „Jogerősen befejezett büntetőeljárások vádlottjainak statisztikai adatai” címszó alatt rövid ismertető olvasható az adatok közzétételének szerkezetéről, az értelmezést segítő tudnivalókról; és itt kérdezhetők le, évek szerinti bontásban, a tematikus összesítők (.xls vagy .pdf); illetve érhető el az adatbázis (.csw) és a kódszótár.

A „Statisztikai kérdőívek” címszó alatt megtekinthetők a 2012-2019 között használt korábbi, valamint a jelenlegi adatgyűjtő lapok mintái.

 

Az adatfelvételek módszertana

 1. Jogerős határozattal befejezett büntetőügyek vádlottjai

A jogerős határozattal befejezett büntetőügyek fiatalkorú, illetve felnőtt vádlottjáról a jogerős határozatot meghozó bíróságok elektronikus adatlapon szolgáltatnak adatokat. A statisztikai adatokat a Bírósági Integrált Információs Rendszerben rögzített, valamint az ügy irataiból megállapítható adatok alapján kell megadni.

 1. Ügyforgalom

Az ügyforgalomra vonatkozó adatszolgáltatás teljes körű, kiterjed valamennyi, bíróságra érkezett, befejezett vagy még folyamatban lévő ügyre. A járásbíróságok, a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a törvényszékek, az ítélőtáblák, valamint a Kúria által használt Bírósági Integrált információs Rendszerben rögzített adatok elektronikus átvételével történik meg a statisztikai adatszolgáltatás.

A törvényszékek, mint cégbíróságok elektronikus adatlapon szolgáltatnak statisztikai adatokat, amelyben közreműködik a Céginformációs és Elektronikus Eljárásban Közreműködő Szolgálat. Az adatszolgáltatás teljes körű, kiterjed valamennyi cégügyre.

 

Az adatfelvételekben alkalmazott fogalmak, osztályozások

Az OBH a bírósági szervezetrendszer felépítését követve, a bíróságok ítélkező feladatát figyelembe véve alakította ki az adatfelvételekben használt osztályozásokat. Az alkalmazott fogalmak, definíciók alapvetően az egyes anyagi, vagy eljárási-ügyviteli jogszabályok előírásaihoz igazodnak. A meghatározások egy része a publikus jogszabályokban fellehető, más részének értelmezését és a főbb fogalmak magyarázatát a bíróságok központi honlapján (https://birosag.hu/statisztikai-fogalmak-magyarazata) megtalálható tájékoztató tartalmazza.

Az adatfelvételek vizsgált sokasága:

 • adott időszak bíróságra érkezett, bíróságon befejezett, vagy még folyamatban lévő (elintézésre váró) ügyek száma;
 • adott időszakban jogerős bírósági határozattal érintett vádlottak száma.

 Az adatelőállítások speciális adattartalma miatt a nemzetközi statisztikai osztályozások, nómenklatúrák és módszertanok alkalmazásának lehetősége nagyon korlátozott. Az előállított statisztikák más országok hasonló tárgyú adatgyűjtésével – az eltérő jogrendszeri sajátosságok miatt – nehezen hasonlíthatók össze.

 

Statisztikai adatok igénylésének rendje

Az OBH az általa előállított statisztikákról törekszik a felhasználókat gyorsan és teljeskörűen tájékoztatni. Abban az esetben, ha szervezeten kívüli felhasználók az OSAP keretében előállított adatfelvételekből a központi honlapon nem publikált szerkezetben szeretnének adatot igényelni, az OBH-hoz (obh@obh.birosag.hu) benyújtott egyedi kérelemben van rá módjuk. A kérelem teljesítését az OBH elnöke engedélyezi.

Az ilyen adatigénylések teljesítésének határideje – az OBH elnökének engedélyétől számított – 5 munkanap.

Abban az esetben, ha a kért adatigény nem, vagy nem teljeskörűen teljesíthető; illetve, ha annak teljesítésére 5 munkanap nem elegendő, az OBH tájékoztatja a megkeresőt az adatszolgáltatás korlátairól.