Statisztikai fogalmak magyarázata

Az OSAP keretében végzett ügyforgalmi statisztikai adatfelvétel és elemzések kapcsán használt egyes fogalmak

járásbíróság
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 16.§ d) pontja szerinti járásbíróságok, illetve Budapesten a kerületi bíróságok. A járásbíróságok első fokon járnak el.

törvényszék
A Bszi. 16.§ c) pontja szerinti bíróságok, amelyek törvényben meghatározott ügyekben első fokon járnak el; és másodfokon elbírálják a járásbíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket.

ítélőtábla
A Bszi. 16. § b) pontja szerinti bíróságok, amelyek a törvényben meghatározott körben a járásbíróságok és a törvényszékek határozata elleni jogorvoslatokat bírálják el.

Kúria
A Bszi. 16.§ a) pontja szerinti bíróság, amely törvényben meghatározott körben elbírálja a törvényszékek és az ítélőtáblák határozata ellen benyújtott jogorvoslatokat, a felülvizsgálati kérelmeket; biztosítja az ítélkezés egységét; és eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben.

bírósági ügy
Valamennyi ügy, amelynek elbírálását törvény bíróság elé utalja - függetlenül annak tárgyától, eljárási formájától, az elbíráló bíróságtól.

peres ügy
A bíróság a perben az ellenérdekű felek rendszerint tárgyaláson történő meghallgatása, és a szükséges mértékű bizonyítási eljárás lefolytatása után dönti el a jogvitát.

nemperes ügy
Minden más ügy, ami nem minősül peres ügynek.

ügyszak
A bírósági jogalkalmazásra tartozó ügycsoportok jogágak szerinti, vagy adott jogágon belüli egysége. Ügyszakok: büntető, katonai büntető, büntetés-végrehajtási, szabálysértési, polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi.

civilisztikai ügyek
A polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyszakba tartozó ügyek összefoglaló elnevezése.

polgári per
A tág értelembe vett magánjogi jogviszonyokból (pld. személyiségi jogok, tulajdonjog, szerződések, családi jog, szellemi alkotások stb.) eredő, a személyek alapvető vagyoni és személyi jogait érintő jogvita; az ellenérdekű felek az eljárásban mellérendelt helyzetben vannak.

gazdasági per
Az az ügy, amely jellemzően a gazdálkodó szervezetek létrejöttével és megszűnésével, működésével, a kereskedelmi forgalomban történő részvételükkel összefüggő, vagyoni és személyi, szervezeti jogvitákból ered. Az ellenérdekű felek az eljárásban mellérendelt helyzetben vannak.

közigazgatási per
Az az ügy, amelynek tárgya a közigazgatási szerv cselekményének vagy mulasztásának jogszerűsége; célja a hatóságok jogsértő tevékenységével szembeni jogvédelem és jogorvoslat biztosítása.

munkaügyi per
Az az ügy, amelynek tárgya a foglalkoztatási jogviszonyokkal, a munkáltató és munkavállaló, valamint az érdek-képviseleti szervek munkaügyi kapcsolatával összefüggő jogvita.

büntető per
Az az ügy, amelyben a bíróság meghatározott személyek (vádlottak) büntetőjogi felelősségéről (bűnösség, bűncselekmény minősítése, büntetés vagy intézkedés alkalmazása) ügydöntő határozattal dönt.

katonai per
Az a büntető per, amelyet meghatározott fegyveres testület állományában szolgáló vádlottal szemben; vagy különleges, ún. katonai bűncselekmény miatt folytat le a bíróság. Katonai ügyben erre kijelölt első- és másodfokú bíróság járhat csak el.

szabálysértési per
A szabálysértés a társadalmi együttélés szabályait sértő vagy veszélyeztető, ám a bűncselekménynél enyhébb súlyú, szankcióval sújtott magatartás. A részletes szabályokat a 2012. évi II. törvény tartalmazza.

büntetés-végrehajtási ügy
A büntető és szabálysértési ügyben meghozott, végleges határozatok joghátrányt (büntetés, intézkedés, kényszerintézkedés) tartalmazó rendelkezésének kikényszerítésével kapcsolatos ügy. Érintheti a joghátrány tartalmával, mértékével, végrehajtásának rendjével, helyével, idejével és módjával, végrehajthatóságával összefüggő kérdéseket.

csődeljárás
Olyan bírósági nemperes eljárás, amelyben az adós gazdálkodó szervezet – csődegyezség megkötése érdekében – fizetési haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.

felszámolási eljárás
Olyan bírósági nemperes eljárás, amelynek célja a fizetésképtelen adós gazdálkodó szervezet jogutód nélküli megszüntetése mellett a hitelezők kielégítése.

cégügy
Olyan nemperes bírósági eljárások összefoglaló neve, amelyeknek tárgya vállalkozások közhiteles nyilvántartásba vétele; a nyilvántartás adatainak módosítása; a cégek működésének törvényességi felügyelete; a közhitelesség biztosítása; és a jogutód nélküli megszűnés folyamatának felügyelete.

bírósági közvetítés
Olyan nemperes ügy, amelynek célja valamely már folyamatban lévő, más bírósági (polgári, gazdasági, közigazgatási, munkaügyi) peres vagy nemperes eljárás alatt bírósági közvetítő által lefolytatott egyeztetés, vitarendezés, megállapodás létrehozása.

bírósági végrehajtási ügy
A nem büntető vagy szabálysértési tárgyú, jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokban foglaltakat állami kényszerrel is meg kell valósítani. Ennek érdekében a bíróság – önkéntes teljesítés hiányában - elrendeli és foganatosítja a határozatok végrehajtását.

felülvizsgálat
A jogerős döntéssel szemben előterjesztett, rendkívüli jogorvoslati kérelem alapján indult eljárás a Kúrián.

elsőfokú ügy
Valamennyi ügyszakban, az elsőfokú hatáskörben eljáró bíróságon indult ügy.

fellebbezett ügy/másodfokú ügy
Valamennyi ügyszakban, az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatáskörben eljáró bíróságon indult, rendes jogorvoslati eljárás.

fellebbezett harmadfokú ügy
Büntető peres ügyben a másodfokú érdemi döntéssel szembeni fellebbezés folytán az ítélőtáblán indult jogorvoslati eljárás.

érkezett ügy
Az az ügy, amelyet a bíróság a beszámolási időszak folyamán az ügyviteli és iratkezelési szabályok szerint kezdőiratként, vagy kezdőiratként kezelendő iratként lajstromozott.

befejezett ügy
Az az ügy, amelyet a bíróság a beszámolási időszak folyamán az ügyviteli és iratkezelési szabályok szerint befejezett, vagy befejezettként kezelendő ügyként tüntetett fel.

előző időszakról folyamatban maradt ügy
Az az ügy, amelyet a bíróság az adott beszámolási időszakot megelőző beszámolási időszak végén folyamatban maradt ügyként tartott nyilván.

az időszak végén folyamatban maradt ügy
Az az érkezett ügy, amelyet a bíróság a beszámolási időszak végén nem tart nyilván befejezett ügyként.

ügyhátralék
Az adott tárgyidőszak végén folyamatban maradt, le nem zárt ügyek összessége.

ügyforgalom
Adott bíróság(ok) tárgyidőszakban érkezett, befejezett, a tárgyidőszak előtt és végén folyamatban maradt ügyek együttes adatai.

elhúzódó peres ügy
Azok a peres ügyek, amelyeknek a tartama első fokú eljárás esetében a kettő évet; törvényszéki másodfokú eljárás esetén az egy évet; ítélőtáblai másodfokú eljárás esetén a hat hónapot meghaladja.

átlagos pertartam
A vizsgált ügyösszesség valamennyi ügye napokban meghatározott tartamának számtani átlaga.

pertárgy
Polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyben a keresettel/kérelemmel érvényesített igény jogcíme.

hatályon kívül helyezési arány
Százalékban kifejezett arány; a tárgyidőszakban az adott fellebbviteli bíróságon hatályon kívül helyezett elsőfokú ítéletek száma elosztva az ugyanabban az időszakban a fellebbviteli bíróságon befejezett ügyek számával.

helybenhagyási arány
Százalékban kifejezett arány; a tárgyidőszakban az adott fellebbviteli bíróságon helybenhagyott elsőfokú ítéletek száma elosztva az ugyanabban az időszakban a fellebbviteli bíróságon befejezett ügyek számával.

jogerőre emelkedési arány
Százalékban kifejezett arány; a tárgyidőszakban az adott bíróságon meghozott, nem fellebbezett (jogerős vagy végleges) határozattal befejezett ügyek száma elosztva a befejezett ügyek számával.

 

Az OSAP keretében végzett, a jogerősen befejezett büntetőeljárások vádlottjainak statisztikai adatfelvétele kapcsán használt egyes fogalmak

jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás
Az a büntetőeljárás, amelyben meghozott érdemi határozattal szemben további rendes jogorvoslatnak nincs helye.

felnőtt korú terhelt/vádlott
Az a büntetőeljárás hatálya alatt állott személy, aki a bűncselekmény(ek) elkövetésekor a 18. életévét betöltötte.

fiatalkorú terhelt/vádlott
Az a büntetőeljárás hatálya alatt állott személy, aki a bűncselekmény(ek) elkövetésekor a 18. életévét még nem töltötte be.

elítélt
Az a vádlott, akinek a bíróság a büntetőjogi felelősségét megállapította, és vele szemben büntetést/intézkedést alkalmazott.

bűncselekmény
A büntető törvénykönyv által büntetni rendelt, szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett, társadalomra veszélyes cselekmény.

bűnhalmazat
Ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el.

előélet
A bűncselekmény minősítésénél és a büntetés/intézkedés kiszabása során figyelembe veendő, a vádlott által korábban elkövetett bűncselekmény(ek)re figyelemmel kialakított kategorizálás: egyszerű bűnismétlő, visszaeső, különös visszaeső, többszörös visszaeső, erőszakos többszörös visszaeső.

foglalkozás
A vádlott által végzett – megélhetést biztosító – rendszeres, folyamatos tevékenység.

kényszerintézkedés
A vádlottal szemben alkalmazott, személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedések.

a vádlott testülete
Az a szerv, amelynek a katonai büntetőeljárás vádlottja az elkövetéskor hivatásos állományú tagja volt.

iskolai végzettség
Az iskolarendszerű oktatás keretében szerzett legmagasabb elvégzett évfolyam.

befejezésmód
A vádlott tekintetében az eljárást lezáró, érdemben meghozott határozat, amely lehet: büntetőjogi felelősséget megállapító; felmentő; az eljárást megszüntető.

büntetés végrehajtási fokozata
A szabadságvesztés-büntetés ítéletben megszabott végrehajtási fokozata: fegyház; börtön; fogház.

felfüggesztés
A szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának meghatározott- próbaidőre történő - elhalasztása.

szabadságvesztés időtartama
A határozott idejű szabadság-vesztés büntetés évben, hónapban és napban megszabott mértéke.

büntetés
A Büntető Törvénykönyv szerinti, az elítélttel szemben alkalmazott joghátrány. A büntetések: szabadságvesztés, elzárás, közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás; közügyektől eltiltás.

intézkedés
A Büntető Törvénykönyv szerinti, az elítélttel szemben alkalmazott, büntetésnek nem minősülő joghátrány. Az intézkedések: megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka, pártfogó felügyelet, elkobzás, vagyonelkobzás, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele, kényszergyógykezelés.

sértett
Akinek a jogát vagy jogos érdekét a vádlott által elkövetett bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette.

okozott kár, érték, vagyoni hátrány
A vádlott bűncselekményével összefüggésben keletkezett kár, vagyoni hátrány; illetve meghatározott bűncselekmények esetében a Büntető Törvénykönyv szerinti elkövetési érték, forintban meghatározott mértéke.