A bírósági végrehajtás

Bírósági végrehajtás - nemperes eljárás - útján kell végrehajtani a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket.

A bírósági végrehajtás szabályait az 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban Vht.) tartalmazza.

 

A végrehajtási eljárásnak két szakasza van, a végrehajtás elrendelése és a foganatosítása.

A végrehajtás elrendelése:

A végrehajtási eljárás a végrehajtást kérő kérelmére indul.

A végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a végrehajtható okiratot (végrehajtási lap, végrehajtási záradék, letiltó végzés, átutalási végzés) akkor állítja ki, ha a végrehajtás általános feltételei fennállnak, így a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmaz, jogerős, illetve végleges vagy előzetesen végrehajtható a határozat és a teljesítési határidő letelt.

A végrehajtást kérőnek a közjegyző által hozott határozatok (pl. fizetési meghagyás) végrehajtását, illetve a közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátását a közjegyzőnél kell kezdeményeznie.

 

A végrehajtás foganatosítása:

Főszabály szerint a bírósági végrehajtás során önálló bírósági végrehajtó végzi a végrehajtás foganatosítását.

Amennyiben a végrehajtást kérő ismeri az adós bankszámlaszámát, vagy munkáltatóját [ellátmányát folyósító szervet (pl. Nyufig)], kérheti átutalási végzés, vagy letiltó végzés kibocsátását is. Ebben az esetben nem kerül bevonásra végrehajtó az eljárásba, a bíróság közvetlenül a számlát vezető pénzintézetnek, vagy munkáltatónak, folyósító szervnek küldi meg a végrehajtható okiratot letiltás végett.

Egyéb esetben a végrehajtást elrendelő bíróság (közjegyző) a végrehajtható okiratot az adós lakóhelye, székhelye, illetve egyes esetekben a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes önálló bírósági végrehajtónak küldi meg a végrehajtás foganatosítása végett.

A bírósági végrehajtás során felmerülő költséget – fő szabály szerint – a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli.

A pénzkövetelés végrehajtása során az adós vagyoni jogai kerülnek korlátozásra a követelés behajtása végett. 

A végrehajtó az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt számlájára, munkabérére, ingóságára (gépjárművére), ingatlanára folytathat végrehajtást.

A végrehajtó a jogszabályi feltételek fennállása esetén a lefoglalt ingóság és az ingatlan értékesítése végett árverést tűz ki.

A Vht. speciális szabályokat fogalmaz meg a végrehajtás foganatosítására, ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra, tűrésre, abbahagyásra irányul.

A végrehajtást kérő, az adós, más érdekelt, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtó intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása sérti, végrehajtási kifogást terjeszthet elő, amit a végrehajtónál kell benyújtani. A végrehajtó köteles azt a végrehajtást foganatosító bírósághoz továbbítani. A végrehajtás foganatosítására jogosult bíróság általában nem azonos a végrehajtást elrendelő bírósággal, ugyanis a foganatosító bíróság a végrehajtó székhelye szerinti járásbíróság.