Hirdetmények

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 144. és 145. §-ai határozzák meg a hirdetményi kézbesítés elrendelésének feltételeit és eljárási szabályait.

 
A rendelkezések között szerepel, hogy a bírósági iratokat hirdetményi úton kell kézbesítenie a bíróságnak, ha

a) a fél tartózkodási helye ismeretlen és a fél számára a bírósági irat elektronikus úton sem kézbesíthető,

b) a fél tartózkodási helye olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt,

c) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy

d) törvény így rendelkezik.

 

A hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján, valamint tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára és a fél utolsó ismert belföldi lakóhelyén a polgármesteri vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára. Ha a bíróságnak a fél elektronikus levélcímét bejelentették, a hirdetményt a fél elektronikus levélcímére is meg kell küldeni. 

A hirdetmény tartalmazza:

a) a honlapon történő közzététel és a bírósági hirdetőtáblán történő kifüggesztés napját,

b) az eljáró bíróság megnevezését,

c) a bírósági ügyszámot,

d) a címzett nevét és utolsó belföldi lakóhelyét - nem természetes személy esetén székhelyét -, ennek hiányában tartózkodási helyét,

e) azt az okot, amelynek következtében a hirdetményi kézbesítés szükségessé vált, és

f) a figyelemfelhívást a 145. § (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményre, valamint arra, hogy a címzett a kézbesítendő iratot a bíróság kezelőirodáján átveheti.

 

Az egyes bíróságok által közzétett hirdetmények bíróságonként a közzététel napja szerinti sorrendben szerepelnek.
 
Amennyiben egy meghatározott bíróság hirdetményeit szeretné megnézni, kattintson az adott bíróság nevére!
 
A Ctrl+F gombok lenyomásával a teljes adatbázisban keresést indíthat a közzététel napja, a bírósági ügyszám, a címzett (fél) neve, utolsó belföldi lakóhelye (székhelye, tartózkodási helye) vagy a hirdetményi kézbesítés okának megadásával.
 

Felhívjuk a figyelmét, hogy – ha a bíróság másként nem rendelkezik – a hirdetményi kézbesítés esetén a kézbesítendő bírósági iratot a hirdetménynek a bíróság hirdetőtábláján való kifüggesztésétől (vagyis nem e honlapon való közzétételétől!) számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni, tehát olyannak, hogy azt a címzett ténylegesen, szabályszerűen átvette!
 
Tájékoztatjuk, hogy a kézbesítendő bírósági iratot a címzett, illetve annak törvényes vagy a Pp. 65. §-a szerinti meghatalmazott képviselője – a személyazonosság, illetve a képviselői minőség igazolása mellett –- az annak hirdetményi úton történő kézbesítését elrendelő bíróság kezelőirodáján ügyfélfogadási időben átveheti!

 

Hirdetményi kézbesítések megtekintése