Fogalmazói pályázat általános tudnivalói

Írásbeli eredmények

Kódszám Tesztpont Esszé Szövegértés Íb. össz
3701 18 11 16 45
3702 12 9 14 35
3703 18 11 18 47
3706 14 11 15 40
3708 13 12 19 44
3711 13 7 16 36
3712 nem jelent meg
3713 17 12 17 46
3714 10 11 17 38
3716 14 9 19 42
3719 9 11 17 37
3721 14 7 17 38
3722 13 13 13 39
3723 15 17 15 47
3724 13 12 18 43
3725 14 14 20 48
3726 10 15 12 37
3727 12 8 17 37
3728 17 16 17 50
3729 15 19 13 47
3730 13 6 12 31
3731 11 18 15 44
3732 9 0 11 20
3734 11 8 13 32
3735 14 15 20 49
3736 13 12 18 43
3737 14 11 15 40
3739 15 16 18 49
3740 12 18 10 40
3742 13 15 14 42
3743 16 14 16 46
3744 nem jelent meg
3747 15 15 19 49
3748 14 8 15 37
3749 9 18 15 42
3750 10 9 13 32
3751 15 14 19 48
3752 14 19 18 51
3753 14 8 18 40
3754 13 19 19 51
3755 6 15 19 40
         
nem felelt meg     
megfelelt, szóbeli vizsgát tehet    

 

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2021. március 29.
16 óra 30 perc

 

1. A fogalmazó felvételi eljárás célja:

 • az egységes, átlátható, objektív kritériumokon nyugvó kiválasztási folyamat révén,
 • azon jelöltek nyerjenek felvételt a bírósági fogalmazói álláshelyekre, akik;

a legjobban teljesítenek és

az ellátandó feladat elvégzésére előreláthatólag megfelelő képességgel és készséggel rendelkeznek.

 

2. Az aktuális közérthető pályázati kiírás:

 • az alábbi linken érhető el,
 • az OBH elnöke évente kétszer állapítja meg a pályázatok egységes beérkezési határidejét, mely időpontot mindig az aktuális pályázati kiírás tartalmazza,
 • a pályázati kiírást az OBH legkésőbb 30 nappal a pályázati határidő előtt közzéteszi.

 

3. A bírósági fogalmazókat a bíróságok elnökei (a továbbiakban kinevezők) nevezik ki. Bírósági fogalmazóvá az nevezhető ki, aki:

 • érvényes pályázatot (jelentkezési lap és mellékletei) nyújt be,
 • sikeres központi felvételi versenyvizsgát tesz (amennyiben a pályázó az Iasz. 14. § (9) bekezdése szerint versenyvizsgára nem köteles pályázónak minősül, újabb versenyvizsgát nem köteles tenni),
 • a kinevező a személyes meghallgatást követően pályázatát eredményesnek nyilvánítja.

 

4. bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan:

 • a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből, és
 • a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) (továbbiakban: Szabályzat) tájékozódhatnak (utóbbi www.birosag.hu oldalon érhető el).

 

5. A kinevezés:

 • A kinevezési döntés meghozatalakor a kinevező a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor) figyelemmel dönt, melynek során kinevezi az adott álláshelyre pályázók közül a legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.  

 

6. A kinevező eltérhet az egységes állásbetöltési időponttól:

A kinevező az egységes álláshely betöltési határidőtől eltérhet:

 • ha a kinevezéssel érintett pályázó méltányolható okból ezt írásban kérte, vagy
 • a Szabályzat 36. § (3) bekezdésében foglalt esetben – vagyis ha csak olyan pályázó nyújtott be pályázatot, aki az Iasz. 14. § (9) bekezdése alapján felvételi versenyvizsgára nem köteles.

 

7. Várólistán szereplő jelentkezők értesítésének módja:

 • Az OBH a Szabályzat 38. § (2) bekezdése alapján, a várólistán szereplő személyeket a betöltetlen álláshelyről e-mailben értesíti és felhívja őket, hogy a tájékoztatás elküldésétől számított öt napon belül e-mailben nyilatkozzanak, kívánják-e, hogy a kinevező az egy éven belül szerzett pontszámuk alapján, újabb felvételi eljárás nélkül bírálja el a pályázatukat az adott, betöltetlen álláshelyre. Ha a pályázó határidőben nem nyilatkozik, azt a kinevező nemleges nyilatkozatnak tekinti.

 

8. Távolmaradás igazolásának határideje:

 • Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben alapos és igazolt okra hivatkozva kimentheti. A kimentési ok elfogadása esetén pótvizsgázni az erre kijelölt napon lehet.

 

A pályázati kiírással kapcsolatos dokumentumok megtalálhatóak a Pályázati nyomtatványok menüben.

 

Tájékoztató a 2021. I. félévi fogalmazó felvételi versenyvizsgáról                            

 

A versenyvizsga írásbeli részének programja:

2021. április 12. (hétfő)

Regisztráció: 9:15

Vizsga kezdete: 9:30

A Szabályzat 17. § (2) bekezdése alapján az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az OBH elektronikus levélben értesíti a versenyvizsgák időpontjáról és helyéről.

A vizsgák helye:

Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.)

A MIA-n belüli pontos vizsgahelyszínek:

 • a recepció ad felvilágosítást
 • azokat az épületben elhelyezett információs táblákon is feltüntetjük.

Regisztráció:

 •   FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

Az eldöntendő (tesztjellegű) feladatok megoldására:

 •   legfeljebb 1 óra áll rendelkezésre.

A két, bővebben kifejtendő (esszé/szövegértés jellegű) feladat elkészítésére:

 •   legfeljebb további 2 óra áll rendelkezésre.

A vizsga tisztaságának megőrzése érdekében mikor hagyható el a vizsga helyisége:

 •   a teszt feladatok megoldását követően, de még az esszé kérdések megismerése előtt,
 •   1 alkalommal.

Segédanyag/segédeszköz használata:

 •   nem lehetséges,
 •   a vizsgabiztos előzetesen figyelmeztet,
 •   a pályázó vizsgából való további figyelmeztetés nélküli kizárásával jár.

A vizsga-eredmény közzététele:

 •   a vizsgát követő 5. munkanaptól a MIA honlapján
 •   a tesztfeladatokra és az esszé/szövegértés kérdésekre adott pontszámokat elkülönítve,
 •   a tesztfeladatok helyes megoldását,
 •   pályázó kódszámával megjelölve.

Eredményes írásbeli vizsga:

 •   a megszerezhető pontok több, mint felének az elérése (31 pont) esetén,
 •   a szóbeli vizsgán való részvétel feltétele.

Lehetőség a szóbeli vizsgán való részvételre:

 •   a pályázó a honlapon közzétett eredmények alapján értesül,
 •   FONTOS: erről külön értesítést nem küldünk.

 

A versenyvizsga szóbeli részének programja:

2021. április 26. (hétfő)

Regisztráció: 8:45 – 9:45

Vizsga megkezdésének időpontja: 10:00

A vizsgák helye:

Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) (Budapest, XII. kerület Tóth Lőrinc u. 6.)

A MIA-n belüli pontos vizsgahelyszínek:

 • a recepció ad felvilágosítást
 • azokat az épületben elhelyezett információs táblákon is feltüntetjük.

Regisztráció:

 •   FONTOS: érvényes regisztráció nélkül a vizsga nem kezdhető meg.

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek:

 •   a diploma minősítést is tartalmazó, közjegyző által hitelesített másolata és
 •   hatósági erkölcsi bizonyítvány,

FONTOS: a „sima” erkölcsi bizonyítvány nem fogadható el (az Iasz-nak való megfelelést kell igazolni, lásd a szükséges hatósági erkölcsi bizonyítvány fényképét a www.birosag.hu oldalon).

A pályázathoz legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjáig, a regisztráció során kötelezően csatolandó mellékletek hiányában:

 •   FONTOS: a vizsga nem kezdhető meg, a pályázatot visszautasítjuk. 

 

Pályázati kiírás

Pályázat benyújtásának feltételei

A pályázat összeállítása és benyújtása

A bírósági fogalmazói állásokat az Iasz. 14. § (6) bekezdése értelmében nyilvános pályázat útján kell betölteni.

 

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit: (Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.)
 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet,
 • az önéletrajzát,
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát. (Ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást.)
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. (Ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.)

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli vizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig is érvényesen benyújtható

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdéséig rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött minta letölthető a A fogalmazói pályázati nyomtatványok pontnál.

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz
 • személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy postai úton (1363 Budapest, Pf.: 24. a borítékon kérjük feltüntetni: „Fogalmazói felvételi”)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban.

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2021. március 29-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

Érvénytelen pályázatok

A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

Az érvénytelenség leggyakoribb okai:

 • a pályázat nem érkezik be a pályázati határidőre,
 • a kötelező mellékletek közül hiányzik valamelyik,
 • sima hatósági erkölcsi bizonyítványt csatolnak, amely a büntetlen előéletet igazolja (az érvényes pályázathoz a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11. § (4) és (5) bekezdését kell megjelölni!)

Az érvénytelenség tényéről az OBH elektronikus úton vagy telefonon haladéktalanul tájékoztatja a pályázót és az ezt követő harminc napon belül az érvénytelen pályázatot és az ahhoz csatolt okiratokat a pályázó részére visszaküldi.

 

Felvételi versenyvizsga

1. Írásbeli versenyvizsga

 • a pályázati határidőt követő tizenöt napon belül megtartandó.

A felvételi versenyvizsga követelmény- és értékelési rendszere úgy került kialakításra, hogy az elsődlegesen a bírósági fogalmazói feladat magas szintű ellátásához szükséges kompetenciák, képességek és készségek meglétét mérje.

FIGYELEM: A fogalmazói felvételi versenyvizsga nem egy megismételt államvizsga.

Az a pályázó vehet részt:

 • akinek a pályázatát az OBH érvénytelenség miatt nem utasította vissza;
 • az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak;
 • az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét; amennyiben visszaigazolás nem érkezik, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül;
 • a vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján;
 • a vizsga során valamennyi pályázó anonim módon, a személyéhez rendelt kódszámmal ellátott feladatlapon válaszolja meg az írásbeli kérdéseket;
 • az írásbeli feladatok értékelését az OBH elnöke által kijelölt vizsgabizottsági tagok végzik;
 • az értékelés eredményét – a pályázó kódszámával megjelölve – az OBH a bíróságok honlapján közzéteszi.

Írásbeli típusfeladatok:

 1. Teszt jellegű kérdések
 2. Esszékérdések
 3. Szövegértés feladat

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Pp., Btk., Be., Mt.

 

2. Szóbeli versenyvizsga

A szóbeli versenyvizsga legkésőbb az írásbeli versenyvizsgát követő húsz napon belül megtartandó.

A szóbeli versenyvizsgán az a pályázó vehet részt:

 • aki az írásbeli versenyvizsgán az elérhető pontszám több mint felét megszerezte és
 • pályázata érvényes.

A szóbeli versenyvizsgán közreműködőként részt vesz a MIA vezetője által kijelölt vizsgabiztos, aki a pályázót személyi igazolvány vagy más, személyazonosításra alkalmas okirat alapján azonosítja és a versenyvizsgáról személyenként jegyzőkönyvet készít.

A pályázó részére a szóbeli versenyvizsga során biztosítani kell annak lehetőségét, hogy röviden ismertesse pályázatát, így vázolja a motivációit, szakmai életútját és a megpályázott álláshellyel kapcsolatos ismereteit.

A szóbeli vizsga keretében a pályázóknak az alábbi értékelési szempontok mérésére alkalmas – egyedül vagy több pályázó által közösen megoldható – helyzetgyakorlatokat, jogeseteket kell megoldaniuk:

a. általános és speciális jogi műveltség,

b. szóbeli kifejező és kommunikációs készség,

c. lényeglátás,

d. koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képesség és

e. logikai készség, érveléstechnika.

A vizsgákra történő felkészülést segítendő az OBH legkésőbb a pályázati határidő előtt tizenöt nappal a vizsgákon megoldandó feladatokhoz hasonló típusfeladatokat tesz közzé a bíróságok honlapján.

A vizsgakérdések az alábbi jogszabályok ismeretére épülnek: Alaptörvény, Bszi., Bjt., Iasz., Ptk., Btk., Mt., Pp., Be

Szóbeli típusfeladatok:

 1. Jogeset
 2. Élethelyzet
 3. Munkahelyi szituáció

A szóbeli vizsgán a vizsgázóval ismertetett jogeset/élethelyzet/munkahelyi szituáció kapcsán – az adott feladatnál meghatározott kérdéseken túl – a vizsgabizottság tagjai az alábbi kérdéseket tehetik fel:

 1. Ismer-e ide vonatkozó szabályokat (nemcsak jogi, etikai, erkölcsi normák)?
 2. Milyen döntési helyzetbe kerül az ismertetett esetben? Vázolja fel a döntési lehetőségeket!
 3. Ön melyik megoldást választja, indokolja álláspontját!
 4. Hogyan győzné meg saját álláspontjáról az ellentétes állásponton lévőket?
 5. Hogyan bírná rá a többi szereplőt az Ön döntésének megfelelő magatartásra?

A szóbeli versenyvizsga során értékelni kell a pályázó:

a) általános és speciális jogi műveltségét,

b) szóbeli kifejező és kommunikációs készségét,

c) lényeglátását,

d) koncentrációs-, konfliktuskezelő és döntések meghozatalára vonatkozó képességeit és

e) logikai készségét, érveléstechnikáját.

A pályázó szóbeli versenyvizsgán elért eredményét a bizottságnak a fentiek szerint meghatározott ismeretek, készségek és képességek egyenkénti és együttes értékelése útján kell meghatároznia.

 • A szóbeli vizsga eredményének kihirdetését megelőzően a vizsgabiztos megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e változtatni a megpályázott álláshelyek általuk megjelölt sorrendjén. E kérdést és a pályázó arra adott válaszát a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 • A nyilatkozat megtételét követően a bizottság a pályázók szóbeli vizsgáját zárt tanácskozásban értékeli, majd annak eredményét a pályázók számára kihirdeti.
 • Az eredményes versenyvizsgát tett pályázó részére a vizsgabizottság a sikeres versenyvizsga letételét igazoló tanúsítvány egy példányát átadja.

 

3. A versenyvizsgák pontszámai és a többletpontok

 • a felvételi versenyvizsga írásbeli és szóbeli részét pontozással kell értékelni,
 • a versenyvizsga során összesen 120 pont érhető el, amely az alábbi elemekből áll:

a) írásbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont,

b) szóbeli versenyvizsga eredménye: maximum 60 pont.

A pályázó az alábbi feltételek megléte és igazolása esetén többletpontokban részesül (a többletpontokat a felvételi versenyvizsgán elért pontokhoz hozzá kell számítani):

a) „summa cum laude” („praeclare”) minősítésű jogi diploma: 20 pont,

b) „cum laude” minősítésű jogi diploma: 15 pont,

c) az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltése, az adott bíróság elnöke által igazolt bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont

d) bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlat, az adott bíróság elnöke által igazolt, bíróságon eltöltött hetenként: 1 pont,

e (hatályon kívül helyezve)

f) bírósági ügyintézőként eltöltött legalább 3 hónap: 6 pont;

g) a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányúton való részvétel: 4 pont,

h) az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért

 • 3. helyezés: 4 pont,
 • 2. helyezés: 6 pont,
 • 1. helyezés: 8 pont,

  i)  az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton, OTDK-n vagy nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen kapott különdíj: 4 pont

i) nyelvismeret:

 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú jogi szaknyelvi vizsga: 6 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert felsőfokú komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú jogi szaknyelvi vizsga: 4 pont,
 • élő idegen nyelvből tett, államilag elismert középfokú komplex típusú nyelvvizsga: 3 pont.

A pályázó által elért többletpontok összegeként maximálisan 30 pont vehető figyelembe. Az (1) bekezdés c)-d) pontja alapján legfeljebb 12 pont vehető figyelembe.  A maximális pontszám erejéig több nyelvvizsga is értékelhető. Ha ugyanazon idegen nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékű nyelvvizsgát kell figyelembe venni.

A vizsgabizottság elnöke a szóbeli vizsgán elért pontszáma mellett közli a pályázóval az elért összpontszámát is.

A pályázó a pontszámítás – számítási hibából eredő – helyességét a pontszám közlését követően nyomban kifogásolhatja, amely kifogást – a vizsgabizottság elnökének jelzésére – az OBH haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül elbírálja.

 

4. A kinevező általi meghallgatás és kinevezés

A kinevező a pályázatok hozzá érkezését követő tizenöt napon belül főszabályként valamennyi pályázót meghallgatja (kivételt lásd 3/2016. (II.29.) OBH utasítás 34. § (1) bekezdésben).

A kinevező kinevezi az adott álláshelyre legmagasabb összpontszámot elért pályázót vagy a legmagasabb összpontszámot elért pályázónál legfeljebb 15 %-kal kevesebb pontot elért pályázót.

A kinevező a pályázatok véleményezésére felkérheti a bírói tanácsot, amelynek tagjai a meghallgatáson részt vehetnek.

Amennyiben egy pályázó több álláshelyre pályázik, a kinevezők a meghallgatás időpontjának kitűzése során együttműködnek.

A kinevezőnek a meghallgatást követő tizenöt napon belül döntenie kell arról, hogy a pályázók közül kit kíván kinevezni. A döntésekor figyelemmel kell lenni a pályázók versenyvizsga során elért eredményeinek rangsorára (a továbbiakban: rangsor).

A kinevezőnek a döntéséről az adott álláshelyre pályázókat és az OBH-t két munkanapon belül értesítenie kell.

A kinevező az egyéb törvényi feltételek megléte mellett bírósági fogalmazóvá csak azt a személyt nevezheti ki:

a) aki a versenyvizsga eredményesnek minősítéséhez szükséges pontszámokat megszerezte,

b) aki a várólistán szerepel és a szóbeli versenyvizsga időpontját követő egy naptári éven belül újabb pályázatot nyújt be, továbbá kéri, hogy a szerzett pontszáma alapján újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát,

c) aki a pályázat beérkezésének időpontjában bírósági fogalmazói kinevezéssel rendelkezett, továbbá kéri, hogy újabb versenyvizsga nélkül bírálják el a pályázatát.

Amennyiben az adott álláshelyre pályázók közül van olyan, aki a többletpontokkal együtt elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet szerzett, a kinevező – az adott pályázó visszalépésének esetét kivéve – nem nevezhet ki olyan pályázót, aki ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkezik.

Amennyiben több olyan pályázó van, aki megszerezte az 31. § (1) bekezdése, valamint a 32. § (1) és (2) bekezdése alapján elérhető összes pontszám 90%-át vagy annál többet, a kinevező – a pályázók személyes meghallgatását követően – választ közülük.

 

GYIK

1. Honnan értesülök a versenyvizsgák pontos időpontjáról és helyszínéről?

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók az OBH-tól a vizsgát legalább hét naptári nappal megelőzően, elektronikus úton értesítést kapnak.

Az értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a pályázó elektronikus levélben visszaigazolta az értesítés megtörténtét. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik és a pályázó az általa megjelölt telefonszámon sem érhető el, ez az igazolási kérelemre vonatkozó szabályok szempontjából önhibának minősül.

2. Mit tegyek, ha a versenyvizsgák időpontjáról nem kaptam értesítést?

Kérünk mindenkit, hogy a pályázatával és a vizsgával kapcsolatos információkat elsődlegesen az elektronikus levél-fiókjuk címére érkezett levélben keressék. Érdemes a blokkolt levelek között is keresni. Abban az esetben, ha értesítés nem érkezett, munkanapokon 9 és 12 óra között a 061-487-6816-as telefonszámon, vagy a mia@obh.birosag.hu e-mail címen jelezzék.

3. Mit tegyek, ha a versenyvizsgán betegség, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt nem tudok megjelenni?

Amennyiben a pályázó az írásbeli vagy a szóbeli versenyvizsgán önhibáján kívül nem tud megjelenni, távolmaradását ő maga, hozzátartozója vagy meghatalmazottja legkésőbb a vizsgát követő 3 munkanapon belül az OBH-hoz beérkezett kérelemben, az OBH-hoz címzetten (mia@obh.birosag.hu címen) alapos és igazolt okra hivatkozva kimenti, ezzel egyidejűleg egy alkalommal pótvizsga lehetőség biztosítását kérheti.

Az igazolási kérelemben elő kell adni azokat az okokat, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűsítik, és csatolni kell ezek alátámasztásául szolgáló okiratokat.

Az igazolási kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül bíráljuk el. A döntésről a pályázót haladéktalanul tájékoztatjuk.

4. Milyen öltözetben illendő a versenyvizsga alkalmával megjelennem?

A szóbeli vizsgán kérjük, hogy alkalomhoz illő öltözetben jelenjenek meg.

5. Honnan értesülök a kinevező általi meghallgatás időpontjáról?

A meghallgatás időpontjáról a kinevezők értesítik a sikeres vizsgát tett, illetve vizsga letételére nem köteles pályázókat. Az értesítés elmaradása esetén a megpályázott álláshely szerinti bíróságnál célszerű érdeklődni. Az elérhetőségek a www.birosag.hu honlapon megtalálhatóak.

6. Járhat-e többletpont a „praeclare” (kitűnő) minősítésű jogi diplomám után?

A pályázó a kitűnő minősítésű „praeclare” diploma után annyi többletpontra jogosult, mint a „summa cum laude” minősítésű diploma után. 

7. Milyen módon igazolhatom a bíróságon eltöltött szakmai gyakorlatomat?

A bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolással arról, hogy a pályázó szakmai gyakorlatot töltött a bíróságon.

9. Használható-e számítógép az írásbeli versenyvizsgán?

Az írásbeli versenyvizsga a kézírás olvashatóságán keresztül kompetenciát vizsgál, ezért számítógép használatára nincs lehetőség sem a TESZT–kérdéseknél, sem az esszék írásakor. 

 

Pályázati nyomtatványok:

Fogalmazói felvételire vonatkozó jogszabályok és egyéb szervezetszabályozó eszközök: